Vyúčtování Agentury Praha 5, a.s.

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

JUDr. M.Jančík MBA
Starosta Městské části Praha 5
 
V Praze dne 13.9.2007
 
 
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 dne 13.září 2007
 
Interpelace na starostu Městské části Praha 5 JUDr. Milana Jančíka MBA
 
Vážený pane starosto,
 
Dle materiálů, které Rada MČ Praha 5 předložila Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení dne 22.3.2007 ohledně vyúčtování Agentury Praha 5 za pohledávky ji postoupené Městskou částí Praha 5 ve výši 63.194.056,50 Kč. za období let 1993 až do 31.12.2004 vyplývá, že částku, kterou dluží Agentura Praha 5 Městské části Praha 5 za již vymožené pohledávky za tyto roky činila 17.986.120,00 Kč a zároveň, že byl dne 14.6.2005 proveden již nějaký zápočet, a je tedy z toho zřejmé, že ze strany Městské části Praha 5 existovala právně vymahatelná pohledávka vůči Agentuře Praha 5 minimálně ve výši 17.986.120,00 Kč.
 
Žádám proto o přesnou informaci:
 
1)  jaké pohledávky měla od samého počátku, tedy od konce roku 2003 Agentura Praha 5 vůči Městské části Praha 5 a za co,
 
2)   o vysvětlení, proč na zasedáních zastupitelstva MČ Praha 5 při schvalování zprávy o hospodaření       Městské části Praha 5 za roky 2003, 2004, 2005 a 2006 nebyli zastupitelé MČPraha 5 informováni o pohledávkách, které si nárokuje Agentura Praha 5 od Městké části Praha 5 a ani proč nebyli zastupitelé informováni o tom, že Městská část Praha 5 má pohledávky ve vyši mnoha milionů korun vůči Agentuře Praha 5,
 
3)   k zápočtu, který dne 14.6.2005 podepsal za MČ Praha 5 starosta JUDr.M.Jančík a za Agenturu Praha 5 JUDr.L. Bárta a Ing.P.Suchan sdělení, kdy a kterým orgánem samosprávy MČ Praha 5 byl tento zápočet v roce 2005 projednáván a odsouhlasen, včetně usnesení tohoto orgánu MČ Praha 5,
 
4)   datum, kdy byla částka ve výši 455.773,50 Kč, kterou údajně dlužila MČ Praha 5 Agentuře Praha 5 jak je uvedeno ze zápočtu ze dne 14.6.2005, proplacena Agentuře Praha 5
 
Dále, když jsem chtěla zjistit, jak Smlouvu o postoupení pohledávek MČ Praha 5 s Agenturou Praha 5 ze dne 15.12.2003 a její naplňování přezkoumává a hodnotí externí auditor, jak mu ukládá zvláštní předpis,kterým je zákon 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, zjistila jsem,že externí auditor v jeho oficiálních zprávách již od roku 2004 opakovaně vyjadřuje své výhrady k hospodaření MČ Praha 5 v dopisech adresovaných Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5 a zde upozorňuje na vážné problémy ohledně pohledávek MČ Praha 5 převedených na společnost Agentura Praha 5. Tyto tak závažné informace však zastupitelé nedostali při schvalování závěrečných účtů za předchozí roky.  
 
Dále tedy žádám o přesnou informaci:
 
5)   vyjádření auditora a to firmy CONSULTATIO – AUDIT, spol. s r.o. tak jak mu ukládá zákon 420/2004 Sb. a další předpisy, k účetním závěrkám již provedeným pro rok 2003, 2004, 2005 a 2006 a konkrétně jeho vyjádření k výše uvedené Smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 15.12.2003 a jak ověřoval plnění této smlouvy při přezkoumávání hospodaření MČ Praha 5 v roce 2004, 2005, 2006 a nyní i 2007.
 
Poslední otázky, na které žádám odpověď jsou :
 
6)   jaký je celkový výnos Agentury Praha 5 z toho, že na sebe nechala převést majetek Městské části      Praha 5. Kolik % fakticky pro ni takovýto výnos je, když je zřejmé, že Agentura nemá odměnu pouze           ve výši 40% z vymožených částek, ale fakticky s přihlédnutím k jejímu příslušenství, takováto odměna může být i vyšší než celá nominální hodnota vymožených částek,
 
7)   sdělení, kdy zastupitelstvo Městské části Praha 5 schválilo záměr na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek a to konkrétně pak pohledávek vyšších než 100.000,00 Kč, tak jak ukládá §89 odst.2,písm. g) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 
8)   sdělení, jaké kroky podnikne Městská část, pokud došlo a dochází k promlčení pohledávek Městské části Praha 5, a konkrétně jaké výše již k dnešnímu datu dosahují promlčené pohledávky? 
 
S pozdravem,
 
    E.Hochheimerová
    Zastupitelka MČ Praha 5
 

Odpověď:

  
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Věc: Interpelace –  Vyúčtování Agentury Praha 5, a.s.
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
K úvodu Vaši interpelace sděluji následující :
 
Naposledy se Agenturou Praha 5 zabývalo Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 28.6.2007 a usnesením č. 7/66/2007 schválilo Dohodu o narovnání ohledně postoupení pohledávek, o ukončení mandátní smlouvy a o ukončení smlouvy o spolupráci mezi Agenturou Praha 5 a Městskou částí Praha 5, včetně všech příloh. Nyní k jednotlivým bodům interpelace :
 
Ad 1) pohledávky Agentury od r. 2004 do současnosti zjistíte na ekonomickém odboru
 
Ad 2) V průběhu roku 2004 až do současnosti se řeší postup předávání dat mezi MČ Praha 5, Agenturou P.5 a správními firmami, kde vznikla celá problémů při změně elektronického předávání dat z původního programu DES do programu Building manager. Tuto situace řešili a řeší programoví technici.
Zastupitelé Prahy 5 nebyly za roky 2004-2006 informováni o nárocích Agentury k MČ P.5, protože tyto pohledávky jsou vedeny v účetnictví Agentury a nejsou majetkem MČ Praha 5. V roce 2003 Agentuře Praha 5 žádné nároky nevznikly, vzhledem k tomu, že účinnost smlouvy byla k 1.1.2004.
 
Ad 3) Veškeré údaje týkající se vzájemných zápočtu mezi Agenturou Praha 5 a Městskou částí Praha 5 byly naposledy projednávány ZMČ 28. 6. 2007.
 
Ad 4) tento bod si ověřte na ekonomickém odboru.
 
Ad 5) Na tento bod jsem Vám již odpovídal v rámci Vaší interpelace ze dne 7.6. t.r. Všem zastupitelům byly předány kopie kompletních auditů za roky 2002, 2003,2004,2005 dne 30.5.2007 do poslaneckého klubu a za rok 2006 dne 5.6.2007.
 
Ad 6) Na základě materiálů přiložených k „Dohodě o narovnání“ ZMČ 28.6.2007 činí výnos Agentury celkem 31.873.421,60 Kč, což představuje 40% postoupených pohledávek. Pokud přihlédneme k výši příslušenství odměna pro Agenturu činí vždy jen 4O%, tak jak je uvedeno ve „Smlouvě o postoupení pohledávek“.
 
Ad 7) Záměr schvalovala RMČ, která je k tomu kompetentní usnesením č. 19/700/2003 ze dne 13. 5. 2003. Záměr byl zveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 5.
 
Ad 8) K promlčení pohledávek nemohlo dojít, protože ke dni postoupení pohledávek, žádné promlčené pohledávky nebyly. Promlčení pohledávek by mohlo teoreticky nastat po uplynutí 4 let od neuhrazení vymožených postoupených pohledávek Agenturou, tak jak je uvedeno v čl. 5.2. „Smlouvy o postoupení“. S Agenturou Praha 5 končí spolupráce ke dni 31.12.2007.
 
  
S pozdravem
 
  
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě