Vysvětlení několika nepochopitelných skutečností týkajících se postupu MČ Praha 5

Datum interpelace:
23. 10. 2003

Interpelace:

Vážený pane starosto,

 

obdržel jsem kopii trestního oznámení podaného Ing. Beckem v záležitosti privatizace domu U Mrázovky 13 i kompletní složku materiálů, kterou k této záležitosti zpracoval místostarosta Ing. Horák. Nechci nikterak zasahovat do konání orgánů činných v trestním řízení, přes to žádám o vysvětlení několika nepochopitelných skutečností týkajících se postupu MČ Praha 5:

 

1. Byla pí Kodačová v roce 2002 dlužníkem na nájemném? Pokud ano:

  • Z jakého důvodu byla dlužníkem?
  • Jakým způsobem a kdy s ní byla tato záležitost uzavřena?

2. Proč byla s panem Tomášem sepsána nová nájemní smlouva s účinností ke dni 1.12.2002 a nebyl proveden přechod nájmu ke dni 7.8.2002? K tomu:

  • Kdo tedy byl nájemcem bytu (a platil nájemné) v mezidobí?
  • Proč v případě sepisování nové nájemní smlouvy na zřejmě uvolněný byt nebylo postupováno při výběru nájemce dle platných pravidel?

3. Byl předmětem prodeje i pozemek pod garáží, kterou vlastní p. Tomáš? Pokud ano:

  • Platil p. Tomáš za nájem pozemku nájemné?
  • Proč část pozemku nebyla nabídnuta k prodeji p. Tomášovi?

4. Kdo podal žádost o odkup celého domu, pí Kordačová, nebo právnická osoba jí založená?

 

 

            V Praze dne 23.10.2003

 

 

 

                                                                                                RNDr. Milan Macek, CSc.

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci a sděluji následující:

 

k bodu 1)

Jak bylo zjištěno u správce domu, kterým je ACCT, byla paní Kordačová dlužníkem na nájemném v lednu, březnu, dubnu a květnu roku 2000. Dlužné částky uhradila za leden v dubnu, ostatní dlužné částky v říjnu vše v  roce 2000 po zaslání upomínky. U společnosti ACCT ani na bytovém odboru ÚMČ Praha 5 se nepodařilo zjistit, co bylo příčinou vzniku dluhu na nájemném a službách.

 

K bodu 2)

S panem Tomášem byla nájemní smlouva podepsaná 6. 11. 2002. V této smlouvě je uvedeno, že nabývá účinnosti od 1. 12. 2002. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Podepsání nájemní smlouvy předcházelo projednání v RMČ, které se uskutečnilo 15. 10.  2002. Pan Tomáš požádal o převod nájmu po Kamile Tomášové dne 30. 9. 2002. K tiskopisu žádosti připojil jednoduchý průvodní dopis a potvrzení o úmrtí paní K. Tomášové (+ 7. 8. 2002).            I když je nájemní smlouva uzavřena od 1. 12. 2002, byl podle názoru OSB nájemcem předmětného bytu pan Tomáš. Převod nájmu nastává přímo ze zákona ve smyslu ustanovení  § 706 obč. zákoníku. Některé úřady nevydávají právnímu nástupci původního nájemce novou nájemní smlouvu a věc řeší dodatkem k dosavadní nájemní smlouvě. Tento postup je dosti nepraktický pro nového nájemce bytu, neboť se  prokazuje nájemní smlouvou, která zní na jiné jméno, než jeho. Z tohoto důvodu je u  MČ Praha 5 zavedeno, že se nájemní smlouva vyhotoví na jméno a příjmení toho občana, který převod k nájmu k bytu získal. Tak tomu bylo i v případě pana Tomáše. Předmětný byt nebyl uvolněný, proto že v něm byla pozůstalost po zemřelé paní K. Tomášové.  Podle zápisů v evidenčním listě, který vede ACCT, byl pan Tomáš v bytě hlášen od 1. 11. 1999.  Z tohoto důvodu nemohl OSB ÚMČ Praha 5 naložit s bytem jako uvolněným, ale byl nucen vést řízení o převodu nájmu. Dne  15. 10. 2003 provedli zaměstnanci OSB ÚMČ Prahy 5 v domě U Mrázovky 13 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, kdo v domě byty užívá a skutečně se tam zdržuje. Paní Jaroslava Černá, která byla v domě zastižena a je dcerou paní Kordačové, podala informaci o tom, že pan Tomáš pracuje v Kanadě a že v roce 2002 byt užíval  asi pět měsíců a v roce 2001  zhruba  dva    tři

měsíce. V době šetření nebyl v bytě pana Tomáše nikdo zastižen. Bylo však zjištěno, že do bytu  dochází a občas v něm bydlí nějaký muž. Patrně se má jednat o Ing. Zdeňka Becka.             

 

K bodu 3)

Předmětem prodeje byl i pozemek pod garáží, kterou vlastnil pan Tomáš. Pan  Tomáš platil za nájem pozemku parcel. č. 2452/2 od 1. 12. 2002 156,- Kč/měsíčně.

Stavba je součástí dědického řízení. MČ Praha 5 nemá informace o vyřízení dědictví ve prospěch pana Tomáše ani jeho případnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2452/2.

Závazek z užívání pronájmu pozemku pod garáží přejde na nového vlastníka. Z tohoto vyplývá,  že MČ Praha 5 povinnost  prodeje  pozemku pod garáží panu Tomášovi nevzniká.

 

K bodu 4)

Žádost o odkoupení domu podala paní Kordačová dne 20. 9. 2002  a ZMČ  ze dne 17. 10. 2002 schválilo usnesením č. 32/92/2002 dle Zásad …. Záměr prodeje právnické osobě založené pí Kordačovou.

 

S úctou

 

                  

                                                                                       Milan  J a n č í k

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě