Výstavba polikl.kartouzská

Datum interpelace:
11. 11. 2008
Datum odpovědi:
17. 02. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace číslo 1
 
 
Věc: Smlouva o výstavbě v areálu Polikliniky v Kartouzské
 
Vážený pane starosto,
 
Využívám této možnosti, abych vám připoměla, co jste slíbil zastupitelům MČ Praha 5 na
 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, které se konalo dne 22.3.2007, tedy před 21 měsíci, a týká se bodu programu číslo 6. Nazvaného : Poliklinika Kartouzská, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Medifinem.
                                  
Pří projednávání tohoto bodu jste, a nyní cituji z oficiálního zápisu 5. zasedání ZMČ Prahy 5: „Opakovaně říkám bude uzavřena smlouva o výstavbě do 30.6. a poté bude tomuto zastupitelstvu předložena, kde budou stanoveny podmínky, které naváží na tyto uzavřené smlouvy“- konec citace.
Od té doby uplynul rok a devět měsíců a jistě si jako já všimli i další zastupitelé Prahy 5, že se v areálu Polikliniky v Kartouzské během letošního roku 2008 objevily jeřáby a další stavební technika a, že se zde vesele demolují některé stávající objekty.
 
Dnes je 11.prosince 2008 a zastupitelům nebyla předložena žádná smlouva o výstavbě jak jste nám sliboval v březnu 2007.
 
Občané Prahy 5 se nás ptají, co se v areálu Polikliniky v Kartouzké děje, a dle mého názoru není normální, že se demoluje majetek městské části a my zastupitelé vůbec nevíme, kdo to dělá, v jakém rozsahu, na příkaz koho a jaká povolení a kým byla k tomu úřadem městské částí Praha 5 vydána.
 
Žádám vás dle zákonem stanovené lhůtě 30 dnů o písemnou odpověď týkající se již provedených demoličních prací a informace o tom, co dalšího a kdy se bude v areálu bourat či stavět, a dále vás žádám o předložení výše uvedené smlouvy o výstavbě, včetně dodatků a příloh a o sdělení, kdy byla tato smlouva o výstavbě smluvními stranami podepsána.
 
Eva Hochheimerová, zastupitelka
 
V Praze dne 11. 12. 2008
 
 

Odpověď:

 
 
V Praze dne 13. února 2009
 
 
Věc: Interpelace -  Smlouva o výstavbě v areálu Polikliniky v Kartouzské
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
K  Vaši interpelace sděluji následující :
 
V areálu Polikliniky Kartouzská byla zahájena realizace záměru na výstavbu, vedoucí k účinnému využití tohoto areálu pro poskytování komplexních lékařských služeb tak, aby byl naplněn veřejný zájem a zvýšen standard poskytování zdravotní péče občanům Městské části Praha 5.
Společnost Medifin zde  zahájila a provádí 1.etapu tohoto záměru, čímž je stavba nového lékařského zařízení nazvaného „Pavilon Jih“
Stávající budovy Pavilonů C, D a E, jakož i další stavby které nemohou s ohledem na své technické a architektonické uspořádání nadále sloužit pro moderní poskytování služeb zdravotní péče a ani jejich rekonstrukce za takovým účelem není technicky možná, respektive není možná bez vynaložení mimořádných nákladů, budou muset ustoupit modernějším a lékařům i pacientům lépe vyhovujícím novým objektům, které splní i lékařské normy pro jednotlivé lékařské činnosti.
V současnosti si MČ P5 a společnost Medifin sjednaly, že na základě dlouhodobého záměru MČ P5 ve vztahu k hospodaření s nemovitým majetkem je společnost Medifin oprávněna odstranit Pavilon C, stavbu provizorních garáží a část protihlukové stěny, aby bylo možné efektivně a při respektování zvýšených standardů zdravotní péče využít tuto část areálu Polikliniky Kartouzská za účelem poskytování komplexních zdravotnických tj. výstavby nového lékařského zařízení nazvaného „Pavilon Jih“
Tato demolice proběhla na základě řádně uzavřené Rámcové dohody o výstavbě a zpracovaného Projektu na odstranění staveb, dle kterých bylo řádně vydáno Rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 3.12.2007 Č.j.výs.Sm.204-6595/06-Šti-R. Demolice zahájeny dne 7.5.2008 a následně byla pak zahájena i stavba Pavilonu Jih a to dne 17.6.2008.
Kromě odstranění Pavilon C, stavby provizorních garáží a části protihlukové stěny, by se měl dle Projektu odstranění staveb  odstranit ještě Pavilon D, Pavilon E, budova staré vrátnice a bývalé Optiky včetně provizorních stánků.
V současné době se připravuje záměr dalšího rozvoje tohoto areálu. Dne 25.11.2008 schválila RMČ Praha 5 studii Vstupního pavilonu. Společnost Medifin má předložit ke schválení RMČ projektovou dokumentaci této další etapy do 30.3.2009 ke schválení což, bude i „pokyn“ pro další stavební práce v areálu Polikliniky Kartouzská.
Dále společnost Medifin připravuje studii Pavilonu Relax a Domu pro seniory. Ve spolupráci s MČ Praha 5 byly zahájeny přípravné práce (studie, projekt, harmonogram atp.) k zahájení rekonstrukčních prací na Pavilonu A,B, což jsou další nutné kroky k revitalizaci areálu Polikliniky Kartouzská.
U těchto prací zatím není přesný termín zahájení dalších staveb, demolicí či rekonstrukcí znám. Společnost Medifin je však povinna všechny jednotlivé etapy výstavby či rekonstrukce řádně konzultovat s příslušnými odbory MČ Praha 5 a jejich případná realizace podléhá schválení RMČ.
Rámcová smlouva o výstavbě byla v souladu s usnesením RMČ č.9/294/2008 ze dne 18. 3. 2008 podepsána dne 4.4.2008 a je, vzhledem k obsáhlosti tohoto dokumentu, k dispozici k nahlédnutí na OOA ÚMČ Praha 5.
 
 
S úctou
 
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě