Vyřizování interpelací

Datum interpelace:
13. 10. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

INTERPELACE na RMČ

 

 

Věc: Vyřizování interpelací

 

 

Obracím se na radní ohledně způsobu vyřizování interpelací. Ve většině reakcí na mnou položené interpelace bohužel nenalézám odpověď na položené otázky.

Pro příklad uvedu odpovědi na interpelace položené při posledním zasedání zastupitelstva. V jedné jsem se dozvěděl o tom, že se ptám na totéž a přiložena byla odpověď řešící dopravu v Hlubočepích před rokem a nezohledňující nově zavedenou linku minibusu na Žvahov. Předmětem však bylo právě prodloužení této linky, která v době původně položené interpelace nebyla v provozu. Elektronicky jsem tudíž požádal místostarostu  Zapletala o odpověď na položenou otázku a ta mi byla též elektronicky  přislíbena. Věřil jsem, že se odpovědi dočkám alespoň v prodloužené lhůtě do dnešního zasedání zastupitelstva ale v materiálech ani při dnešním zasedání jsem se jí nedočkal.

V druhé interpelaci mi místostarosta Gál na otázku týkající se ošetření finančních toků vyplývajících z uzavřené smlouvy na pronájem budovy bývalé základní školy v Hlubočepích odpověděl, že ke smlouvě se nemůže vyjádřit protože při jejím uzavírání nebyl a není to ani v jeho kompetenci. Domnívám se, že informaci mi byl povinen poskytnout i za předpokladu, že by jí získal od kolegy radního, který tuto problematiku v kompetenci má. Co se týče otázky střetu zájmů jeho stranické kolegyně, tak opět odpověděl pouze na polovinu problému a to ještě ne zcela přesně, protože řada žáku ZŠ Pod Žvahovem přešla na školu vedenou ředitelkou Zajíčkovou a to i přesto, že škola Na Žvahově byla sloučena s jinou ZŠ. Část otázky týkající se možného střetu zájmů z titulu osoby bývalého statutárního zástupce nového podnájemce, který je manželem zastupitelky Zajíčkové nebyla zodpovězena vůbec.

Doplnění odpovědí očekávám do konce měsíce října a věřím, že další interpelace na vyřizování interpelací nebudu nucen podávat. 

 

 

Petr Navara

Zastupitel

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci a sděluji následující:

vzhledem k tomu, že Vaše interpelace je složena ze dvou částí, oslovil jsem místostarosty MČ Prahy 5 Vojtěcha Zapletala a Ondřeje Gála a požádal jo o to, aby v rámci svých kompetencí odpověděli na část jim příslušné části v interpelaci. Jejich odpovědi přikládám.

 

 

S úctou

 

 

 

                                                                                    JUDr. Milan  J a n č í k                     

 

 

————-

 

Věc:

Doplnění odpovědi na interpelaci

 

 

 

Vážený pane,

 

doplnění interpelace předložené na 23. zasedání ZMČ dne 8.9.2005 jste vyžádal dne 5.10.2005. Obratem jste byl informován, že jsem o stanovisko požádal ještě téhož dne ROPID. Váš předpoklad, že vyjádření organizace stanovující linkové vedení a intervaly městské hromadné dopravy k Vašemu podnětu bude předloženo do termínu dalšího zasedání ZMČ, tedy do 7 dnů, nebyl z mého pohledu reálný.

 

Cituji Váš text žádosti o doplnění odpovědi na interpelaci:

 

„Vaši odpověď nepokládám za uspokojivou a žádám Vás tedy o přímé zodpovězení otázky, proč nemůže být nově zřízená linka autobusu vedena okruhem skrze Hlubočepy. Posílením linky 120 dvěmi spoji v období po poledni není vůbec řešen problém slibovaného ranního svozu žáků ze zrušené základní školy ani problém dosažitelnosti tramvajového spojení s oblastí Hlubočep. Autobus včetně jeho řidiče tráví více času na své konečné než při jízdách. Prodloužení resp. okruhové vedení linky by přeci nemohlo být výrazně dražší než současná trasa do kopce z kopce. Autobus z kopce téměř nikdo nevyužívá a jeho přesun na Hlubočepskou by řešil alespoň některé problémy hlubočepských občanů.

Vaše odpověď se prodloužením linky vůbec nezabývá a tudíž předpokládám, že ji v tomto smyslu do zasedání zastupitelstva doplníte aniž bych musel vznášet další interpelaci…Prosím. Děkuji.“

  

Nyní uvádím citaci odpovědi organizace ROPID:

 

„K podnětu zastupitele Mgr. Ing. Petra Navary, který připomínkuje problematiku dopravní obslužnosti Hlubočep sděluji následující stanovisko. Stávající dopravní obsluha v ul. Hlubočepská je dle našeho názoru dostatečně zajištěna spoji linek č. 104 a 120. Doprava dětí v ranním období ve směru na barrandovské sídliště je zajištěna spojem linky č. 120 s odjezdem v 7.28 hod. ze zastávky „Hlubočepská“, který disponuje dostatečnou přepravní kapacitou. Docházková vzdálenost z oblasti ulice Pod Žvahovem k autobusovým zastávkám v Hlubočepské ulici (zastávky: Hlubočepská, V uličce, resp. Zdravotní středisko) je vzhledem k typu zástavby v této lokalitě vyhovující. Nově zřízená autobusová linka č. 128 zajišťuje základní dopravní obslužnost Žvahova a zlepšuje dostupnost ul. Na Zlíchově (překonáním výškového rozdílu). Sledováním vytížení spojů této linky, poměrně krátce po zahájení provozu, bylo zjištěno, že v průběhu dne spojů linky využilo cca 480 osob. Navrhované odklonění linky ulicí Pod Žvahovem a Hlubočepská v souběhu se spoji linek č. 104 a 120 představuje prodloužení trasy o cca 1 km na spoj. V ul. Pod Žvahovem by za tímto účelem bylo nutné prověřit průjezdnost a únosnost komunikace. Uvedený nárůst kilometrických výkonů linky by rovněž znamenal navýšení finanční částky, kterou MČ Praha 5 kryje ztrátu z provozu.“

 

V souvislosti s odpovědí na Váš podnět cituji zastupitelům MČ text dopisu občanů Žvahova (284 podpisů), snad nejlépe ilustrující postoj veřejnosti k zavedení linky č. 128:

 

„Vážený pane starosto Jančíku,

  vážený pane místostarosto Zapletale,

 

velice si vážíme Vaší zásluhy o zavedení autobusové dopravy pro občany Žvahova a poskytnutí finančních prostředků na její uskutečnění i provoz. Chceme Vám vyjádřit naše díky za splnění slibu daného před mnoha desítkami let zakladatelům bydlení na Žvahově.

 

Předáváme Vám podpisové archy spokojených žvahovských občanů, kteří se z této pro nás životně důležité události nejvíce radujeme. Uvádíme svůj věk, aby bylo zřejmé, jak je doprava od tramvaje k nám nahoru potřebná zejména pro občany vyšší věkové kategorie. Podpisová akce vznikla zcela spontánně po zveřejnění kritiky autobusu v tisku (Mladá fronta Dnes ze 17.9.2005). My všichni podepsaní občané proti této kritice důrazně protestujeme a naléhavě žádáme, aby nám byl autobus č. 128 ponechán.“

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                                 Vojtěch  Z a p l e t a l

 

 ———————

 

 

Vážený pane kolego,

 

     odpovídám na Vaši interpelaci ohledně vyřizování interpelací.

K mé odpovědi ze dne 3.10.2005 byla přiložena nájemní smlouva týkající se pronájmu  budovy

bývalé Základní školy Pod Žvahovem, což byla odpověď na otázku týkající se ošetření

finančních toků.

     Opět připomínám, že Mgr. V. Zajíčková, ředitelka III. FZŠ Barrandov nemohla mít střet

zájmu týkající se naplněnosti FZŠ, protože nástupnickou organizací byla ZŠ Barrandov,

Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 a je pouze na rodičích, do jaké základní školy své dítě přihlásí.

    Ohledně správní rady Tanečního centra Praha, o.p.s. doplňuji, že p. Zdeněk Zajíček byl

předsedou správní rady v letech 1997 – 2003, v současné době členem není.  

  

  

 

      S úctou                 

 

                                                                                                   Ondřej Gál

                                                                                             zástupce starosty