Výpověď osmiletého gymnázia Buďánka

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
10. 10. 2007
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Ing. Petr Horák

Interpelace:

Pan
Ing. Petr Horák
1. zástupce starosty MČ Praha 5
 
                                                                                                                      V Praze dne 5.9. 2007
 
Interpelace ve věci  výpovědi osmiletého gymnázia Buďánka v areálu Pod Žvahovem 5
 
Vážený pane místostarosto Horáku,
obracím se na Vás jako na statutárně nejvyššího člena tzv. Pracovní skupiny areálu Pod Žvahovem 5 a zároveň jako na 1. místostarostu MČP5.
Radikální vývoj, který nastal v poslední době, konkrétně po mimořádném zasedání rady MČ Praha 5 ze dne 29.6. 2007, jehož jediným bodem byla výpověď na vyklizení Osmiletého gymnázia Buďánka o.p.s. (dále jen OGB), dále pak vystoupení pana Bc. J. Šlajse, mluvčího MČP5, v pořadu čt24, mne velmi zneklidnil. Jako člen této pracovní skupiny, jejíž zasedání jsem se několikrát účastnil, Vás žádám o odpovědi k aktuálním otázkám:
1)      Proč rada MČ Praha 5 rozhodnutím ze dne 29.6. 2007 nerespektovala výsledky Pracovní skupiny a tím i znehodnotila snahu radního Jana Smetany o najití kompromisních pravidel soužití uživatelů areálu OGB a Tanečního centra Praha – konzervatoř, o.p.s. (dále jen TCP)?
2)       Jaký byl důvod pro výpověď OGB (v samotné výpovědi z července 2007 není její důvod uveden!)? Dokonce i samotný primátor hl.m. Prahy Pavel Bém ji označil za nemilé překvapení a nemoudrý čin.
3)      Proč při svolání mimořádného zasedání rady MČP5 dne 29.6.2007 jste neupozornil, jako 1.místostarosta i jako člen PS na fakt, že není brán ohled na dřívější usnesení rady MČP5 ze dne 7.12. 2007 – viz https://www.praha5.cz/27-zasedani-rady-dne-7-12-2006/c/187505, ve kterém bylo starostovi uloženo pokračovat v Jednání na vyřešení situace a zároveň odložit konání ve věci ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8.2005 s Osmiletým gymnáziem Buďánka o.p.s. na pronájem objektu Pod Žvahovem 5/463, k.ú. Hlubočepy, a to do 31.7. 2007. Rada tak pak nejenom že nebrala v potaz svůj závazek řešit celou situaci k spokojenosti obou školských subjektů, ale zároveň se sešla k otázce areálu Pod Žvahovem před termínem, kdy MČP5 přislíbila OGB, že ve věci gymnázia nebude konat! Proč k takovéto situaci došlo?
4)      Jaké byly důvody Vašeho hlasování 29.6.v radě pro výpověď jen OGB a ne také TCP
5)      Proč není smlouva s TCP, o které se radnice zmiňuje uvedena v evidenci smluv vedené MČP5, když rada MČP5 přijala usnesení 41/1547/2006, kde je zakotvena informace o podpisu smlouvy mezi MČ Praha 5 a TCP-konzervatoří o.p.s., s tím, že nabude účinnosti ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8. 2005 mezi MČP5 a OGB?
6)      Platí TCP nájemné MČ Praha 5? A jaké nájemné platí OGB MČ Praha 5, za celý areál? Pokud ano, znamená to, že MČ Praha 5 dostává za tento areál vyšší nájemné než je ve smlouvě uzavřené na pronájem za celý areál, a to o částku obdrženou od TCP? Jak s těmito „penězi na víc“ MČ Praha 5 nakládá?
7)      Proč nebylo osloveno OGB a požádáno o své stanovisko ještě před mimořádným zasedáním rady MČ Praha 5, 29.6. 2007, jehož jediný bod byl věnován právě gymnáziu!!! Proč o tomto zasedání nebylo OGB informováno, případně proč nebylo OGB přizváno na toto zasedání, aby se mohlo vyjádřit k bodu výpověď???
8)      Proč na toto zasedání rady nebyli přizváni členové pracovní skupiny MČP5, kteří nejsou zároveň členy rady, aby tak mohli obhajovat stanovisko a výsledky této pracovní skupiny??? Upozornil jste na tento fakt pana starostu?
9)      Jaký účel pak mají takovéto pracovní skupiny, když jejich stanoviska a poradní hlas rada MČP5 nerespektuje a ani nebere na vědomí?
10) Z jakých materiálů MČ Praha 5 dospěla k částce 18 milionů korun českých, nutných k rekonstrukci areálu Pod Žvahovem, tak aby jeho budovy vyhovovaly hygienickým normám (tuto informaci používal i mluvčí MČP5 Šlajs v pořadu čt24, ve kterém mimo jiné vyslovil mnoho nepřesností a polopravd!)? OGB, ale i TCP totiž vynaložily nemalé prostředky do rekonstrukce školní budovy a jejích interiérů a částka nutná k investici by se týkala pouze TCP! Částka, o které se hovořilo v rámci Pracovní skupiny, a kterou mělo vynaložit TCP byla výrazně nižší než oněch 18 mil. Kč.!
11) Víte, kolik finančních prostředků vložilo OGB do zprovoznění budovy?
12) Řešila či řeší rada MČ Praha 5 otázku investic, které byly vynaloženy oběma subjekty do samotného areálu Pod Žvahovem?
13) Jaké stanovisko zaujímáte  k žalobě OGB na uhrazení částky 4.103.458,-Kč, podanou 1.7. 2007, když v předešlém soudním sporu s OGB si MČ Praha 5 nevede moc dobře a její argumenty jsou lehce napadnutelné a často až obstrukční a šikanozní?
14) Proč tedy dostala výpověď OGB a rada neřešila TCP, když s touto organizací je již podepsaná starostou Jančíkem nájemní smlouva na většinu budovy? Rozhodně totiž odmítám souhlasit se stanoviskem, že TCP dostalo výpověď výpovědí OGB. TCP má podepsanou samostatnou nájemní smlouvu s MČ Praha 5, která nabude účinnosti po skončení nájemního vztahu s OGB!
15) Jaké dlouhodobé plány má Rada MČ Praha 5 s využitím areálu Pod Žvahovem?
16) Jak chce rada MČP reagovat na zájem místních obyvatel na působení 2 tříd základní školy v budově školy spolu s OGB, když tuto iniciativu místních obyvatel potvrzuje i OGB ?
17) Podpořítev areálu Pod Žvahovem zajištění tříd 1-2. stupně ZŠ pro děti v místní spádové oblasti?!
 
Předem děkuji za kladné vyřízení a odpověď.
 
S pozdravem
Bc. Lukáš Budín
Člen zastupitelstva MČ Praha 5
lukas.budin@zeleni.cz

Odpověď:

 
Vážený pan         
Bc. Lukáš Budín 
Vrchlického 76
150 00 Praha 5                                                      
 
V Praze dne 10.10.2007
 
  
Odpověď na interpelaci ve věci výpovědi Osmiletého gymnázia Buďánka v areálu Pod Žvahovem 5
  
 
Vážený pane bakaláři,
 
v úvodu mé odpovědi na Vaše dotazy bych chtěl opakovaně vyjádřit mé osobní zklamání nad celou situací kolem pronájmu školního areálu Pod Žvahovem 5, neboť jsem hluboce přesvědčen, že úmysly naší městské části byly vedeny dobrou snahou podpořit činnost soukromých vzdělávacích institucí – Osmiletého gymnázia Buďánka a Tanečního centra Praha. Podobně, jako tomu bylo u dalších tří soukromých škol, se kterými má Praha 5 i po několika letech pronájmu budov naprosto korektní a bezproblémové vztahy. Musím říci, že zejména u OGB, se kterým jsme od jeho založení na Praze 5 vždy byli ve slušných a bezkonfliktních vztazích, byla tato věc pro mne jen těžko pochopitelná.
 
Musím se také poněkud pozastavit nad skutečností, že se obracíte právě na mne, neboť v mé kompetenci jako člena rady není ani jedna z oblastí (správa majetku, obchodní aktivity, školství), kterých se Vaše dotazy týkají. Vaši interpelaci proto vnímám jako politickou, nikoliv věcnou záležitost. V tomto náhledu mne pak jednoznačně utvrzují Vaše politicky a různě emotivně podbarvené formulace otázek.
 
Bohužel je pravdou, že celá záležitost kolem pronájmu areálu byla zneužita k politickému boji. Tam bych osobně hledal začátek všech problémů, což jsem osobně sdělil i zástupcům OGB na našem prvním setkání. Dalším bolavým místem celého pronájmu Žvahova byla situace, kdy městská část ve snaze utišit vznikající spor, odpustila OGB placení nájemného za celý areál, načež OGB zažalovalo (!) TCP o placení podnájemného (tedy v čase, kdy samo nájemné neplatilo), což vedlo k eskalaci problému. 
 
Současný právní stav je dnes již předmětem jednání advokátů jednotlivých zúčastněných stran. Těžko lze tedy některé věci komentovat či hodnotit bez konečného verdiktu k tomu určených orgánů. Zcela jiné stanovisko nyní zastává každá z právních kanceláří. OGB zpochybňuje platnost výpovědi, TCP již považuje svou smlouvu s MČ Praha 5 za platnou a MČ Praha 5 trvá na řešení celého konfliktu formou ukončení nájemního vztahu.
 
Proto, pokud byste se vážně zabýval tímto problémem, odkázal bych Vás na konzultaci s právním zástupcem naší městské části Judr. Tomášem Nevečeřalem z Advokátní kanceláře Janstová, Smetana a partneři, který Vám jistě ochotně sdělí vše potřebné pro Vaši informovanost.
 
Pokud se ptáte na smysl jednání pracovní skupiny, pak šlo zejména o vyjádření opětovné ochoty zastupitelů se již ve velmi rozjitřené situaci opětovně vrátit k jednacímu stolu s oběma subjekty a pokusit se trpělivě nalézt možné řešení celé situace. Vzhledem ke skutečnosti, že se v této pracovní skupině angažovali nově zvolení a dosud nezúčastnění zastupitelé, byl zde i dobrý předpoklad, že se nám podaří urovnat hořící spor mezi OGB a TCP, což se skutečně povedlo. Myslím, že se nám podařilo nalézt i možnou cestu kompromisního řešení. Je však nutné zdůraznit, že vyjednaná možnost řešení by obnášela značně komplikované právní vztahy s oběma nájemci a navíc bylo podmíněno výstavbou dvou nových pavilónů, spojovacích chodeb,… Za takové situace již nebylo podstatou, zda by si toto řešení vyžádalo 15 nebo 25 milionů. Rada MČ Praha 5 při svém rozhodování dne 29.6.2007 rozhodně vzala v potaz výsledky jednání pracovní skupiny a místostarostovi Smetanovi poděkovala za odvedenou práci. Vše bylo opakovaně diskutováno. Na základě zhodnocení všech pozitiv a negativ však v radě jednoznačně převládl názor, že ukončení sporné situace bude z hlediska Prahy 5 lepší řešit řádnou výpovědí s roční lhůtou ukončení pronájmu tak, aby nájemci byla poskytnuta potřebná lhůta pro řešení svých provozních potřeb a bezproblémové zajištění následujícího školního roku. S OGB I TCP tedy bylo jednáno v průběhu několika měsíců a není proto možné tvrdit, že jejich zástupci nebyli k jednání přizváni. Ostatně není standardem, že by k samotnému rozhodování rady byli zváni hosté, neboť jednání rady j,e jak víte, neveřejné.
 
K dalšímu okruhu vašich otázek, týkajících se uzavřených smluv, placení nájemného, vložených prostředků apod. bych Vás opět odkázal na právního zástupce naší městské části, případně vedoucího odboru obchodních aktivit ÚMČ, neboť o věci platí situace popsaná výše. Vložené prostředky nájemcem je nájemce oprávněn po ukončení nájemního vztahu požadovat v případě dodržení smluvních ujednání po pronajímateli s přihlédnutím na amortizaci. Tato věc je standardně řešena příslušným odborem a rada se tímto zabývá následně na základě znaleckého posudku a dalších podkladů. Dosud nemám informaci o tom, že by se tato věc nyní řešila. V uzavřené smlouvě s TCP bylo dle mně poskytnutých informací ujednáno, že její platnost nastane dnem ukončení nájemní smlouvy s OGB. Pokud vím, tato situace dosud nenastala, což je patrně také důvo,d proč dosud nebyla zveřejněna. Jiný výklad však dle svého stanoviska zastává TCP, které tuto smlouvu již považuje za platnou a v souladu s ní provádí platbu nájemného. Myslím, že je nyní otázkou právních zástupců, nelézt řešení této situace. 
 
 
Pokud se ptáte na budoucí využití předmětného školního areálu, je zcela jistě zájmem Prahy 5, aby nadále sloužil svému účelu. Pokud by se ukázala skutečná potřeba tento areál využít pro potřeby základního školství, měla by Praha 5 mít možnost tuto budovu navrátit zpět těmto účelům, což by šlo jen velmi obtížně při dlouholetých závazcích, které by například vznikly většími investicemi do areálu ze strany nájemců. Pokud se mne ptáte, zda bych podpořilopětovné umístění tříd základní školy do tohoto areálu, pak vám mohu odpovědět, že v případě skutečné potřeby takového řešení tuto věc podpořím.
  
 
Ing. Petr Horák