Vypořádání vztahů s Agenturou Praha 5,a.s. a dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
14. 02. 2008
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

JUDr. M.Jančík MBA
Starosta Městské části Praha 5
 
V Praze dne 6.12.2007
 
                        Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 6.prosince 2007
 
Věc : Interpelace ve věci vypořádání vztahů s Agenturou Praha 5, a.s.
 
 
Vážený pane starosto,
ve své interpelaci ze dne 13.9.2007 jsem žádala o přesné informace ohledně vymáhání pohledávek a vypořádání vztahů s Agenturou Praha 5, a.s., která již od roku 2004 do současnosti nepředložila řádné vyúčtování vymožených pohledávek, a tím po dobu více jak 3 let blokovala řádné finanční vypořádání vzájemných vztahů. Kromě toho, že vaše zpožděná  odpověď je jen částečná mně navíc odkazujete na ekonomický odbor.
 
Ve vaší odpovědi jste uvedl, že postoupené pohledávky nejsou majetkem MČ Praha 5 a také, že záměr schvalovala RMČ Usnesením č.19/700/2003 ze dne 13.5.2003 a byl zveřejněn na internetových stránkách MČ Praha 5. Chci vás upozornit,že v tomto usnesení je pouze uvedeno,že RMČ schvaluje záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou, která pro MČ Praha 5 zajistí inkaso dlužného nájemného včetně příslušenství za byty i nebytové prostory MČ Praha 5 a RMČ ukládá Ing.J.Matouškovi, předsedovi Bytové komise zajistit zveřejnění záměru do 30.5.2003. Jistě jako člověk právně vzdělaný budete se mnou souhlasit, že zajistit inkaso dlužného nájemného vč. příslušenství není převod vlastnictví – zjednodušeně, že to není prodej pohledávek.
 Žádám tedy o následující informace a kopie dokumentů :
1)      Kopii výše uvedeného záměru, tak jak byl zveřejněn na Úřední desce, a datum zveřejnění.
2)      Vysvětlení, proč před výběrem firmy Agentura Praha 5, a.s. nebylo provedeno výběrové řízení, když výše pohledávek zcela jednoznačně provedení takového řízení vyžadovala?
3)      Vysvětlit, proč byla s Agenturou Praha 5, a.s. dne 15.12.2003 uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, mandátní smlouva o správě a smlouva o spolupráci, když Rada MČ Praha 5 pouze schválila záměr na podpis smlouvy na zajištění inkasa za byty a nebytové prostory?
4)      Vysvětlit na základě jakého titulu byli do dozorčí rady Agentury Praha 5, a.s. jmenováni dva zastupitelé? Je MČ Praha 5 akcionářem této firmy nebo se kterými akcionáři této firmy bylo toto jmenování dohodnuto a jakou formou?
5)      Kdy bude provedeno řádné vyúčtování vzájemných pohledávek a závazků za jednotlivé kalendářní roky 2004,2005,2006,2007, (pozn. zápočet není řádné vyúčtování) mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a.s. a  kdy bude k dispozici zastupitelům?
Jestliže tvrdíte, že postoupené pohledávky Agentuře Praha 5, a.s. v řádech mnoha milionů, které vlastnila MČ Praha 5 nejsou majetkem MČ Praha 5, sdělte, kdy a jakým způsobem byl tento majetek MČ Praha 5 prodán a který orgán samosprávy o tom rozhodl?
 
Žádám o písemnou odpověď včetně kopií požadovaných dokumentů v zákonné lhůtě 30 dnu.
 
S pozrdavem,
 
Eva Hochheimerová, zastupitelka

Odpověď:

 
 
 
V Praze dne 14. února 2007
 
 
Věc: Interpelace ve věci smluvních vztahů s Agenturou Praha 5 a.s.
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
k Vaší písemné interpelaci ze dne 6.12.2007 tímto sděluji následující.
 
Uzavření příslušných smluvních vztahů mezi MČ Praha 5 a společností Agentura Praha 5, a.s. a jejich následné změny byly opakovaně a kontinuálně projednávány příslušnými orgány Městské části Praha 5, a sice konkrétně usneseními Rady městské části Praha 5 ze dne 13. května 2003, 19. srpna 2003, 17. srpna 2004, 16. srpna 2005, 6. února 2007, 13. března 2007 a 28. června 2007.  Dále usneseními Zastupitelstva městské části Praha 5 ze dne 12. února 2004, 23. září 2004, 8. září 2005, 22. března 2007 a 28. června 2007.
 
Záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou, která pro MČ Praha 5 zajistí inkaso dlužného nájemného včetně příslušenství za byty i nebytové prostory svěřené MČ Praha 5, byl schválen na zasedání Rady MČ Praha 5 dne 13. 5. 2003 usnesením č. 19/700/2003. Rada MČ Praha 5 schválila dne 19. 8. 2003 usnesením č. 32/1133/2003 návrh smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5, a. s. Současně uložila předsedovi bytové komise informovat o podpisu smlouvy na zajištění dlužného nájemného za byty a nebytové prostory s Agenturou Praha 5, a. s. Zastupitelstvo MČ Praha 5.
 
Záměr uzavřít smlouvy byl zveřejněn na úřední desce, přičemž MČ Praha 5 na základě tohoto záměru obdržela konkurenční nabídky, z nichž byla Radou MČ Praha 5 vybrána nabídka Agentury Praha 5, a.s. Ohledně případných bližších informací ohledně zveřejněného záměru a souvisejícího výběrového řízení se, prosím, obraťte na bytový odbor.
 
Dne 12. února 2004 vzalo Zastupitelstvo MČ Praha 5 na vědomí informaci o podpisu smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5, a. s. Stalo se tak usnesením č. 12/46/2004 Zastupitelstva MČ Praha 5. Všechny dotčené  smlouvy, jakož i jejich dodatky, jsou opatřeny doložkou ve smyslu § 43 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterou podepsali k tomu zmocnění členové zastupitelstva. Skrze tuto doložku bylo právně osvědčeno, že všechny interní obligatorní schvalovací procedury byly ve vztahu k těmto smlouvám splněny. Pakliže máte v tomto směru jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na příslušné členy zastupitelstva, kteří tyto ověřovací doložky podepsali.
 
Usnesením RMČ č. 10 / 288 / 2004 ze dne 9.3.2004 byli schváleni do dozorčí rady Agentury Praha 5 prof. Bedřich Šesták a Pavel Erben. O volbě členů dozorčí rady společnosti Agentura Praha 5, a.s. zřejmě rozhodla valná hromada této společnosti dle obchodního zákoníku. O tom, že by MČ Praha 5 byla akcionářem této společnosti, mi není nic známo.
 
Vypořádání  vzájemných  pohledávek  bylo  reflektováno  v  dohodě o narovnání ze dne 11.července 2007, která  byla schválena Zastupitelstvem městské části  Praha 5 dne 28.června 2007, přičemž v režimu této dohody bude dále postupováno.
 
 
S pozdravem
 
 
 
JUDr.Milan Jančík, MBA
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě