Vydávání a hospodaření radničního periodika

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
12. 10. 2007
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold

Interpelace:

Pan
Lukáš Herold
Místostarosta MČ Praha 5
 
                                                                                                                      V Praze dne 5.9. 2007
 
Interpelace ve věci  vydávání a hospodaření radničního periodika Pražská pětka
 
Vážený pane místostarosto Herolde,
obracím se na Vás jako na předsedu Redakční rady Pražské pětky (dále jen PP) s několika důležitými otázkami týkajícími se vydávání a hospodaření PP:
1)      Je vydavatelem PP MČ Praha 5, respektive kdo je vydavatelem PP?
2)      Pokud je to MČ Praha 5, jak je uvedeno v tiráži PP, vysvětlete prosím proč v evidenci periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury ČR (dále jen MK CR) je jako vydavatel periodika s názvem Pražská pětka uvedena firma VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o.
3)      Pokud Městská část Prahy 5 není vydavatelem, proč připouští matení občanů v tom, že jako vydavatel je oprávněna přijímat žádosti a odpovědi ona?
4)      Kdo pobírá příjmy z inzerce v PP? Je to vydavatel MČ Praha 5 (jak uvádí PP) či VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o. (jak uvádí MK ČR)?
5)       Jaké byly celkové příjmy z inzerce v jednotlivých letech 2002-2006 a  jaké jsou dosavadní příjmy z inzerce v roce 2007?
6)      Jak byla a je kalkulována inzerce firmy Faraon s.r.o., Jančík a syn s.r.o. v PP? Jakou částkou se inzerce od těchto firem podílela na příjmech vydavatele v letech 2002-2006? Lišily se sazby za inzertní plochu účtované uvedeným firmám od sazeb účtovaným jiným inzerentům? Byly stejné, vyšší nebo nižší než jsou ceníkové sazby PP? Hradí firma Faraon s. r. o. své závazky vůči PP řádně a včas?
7)      Je pravda, že již před rokem jednal redaktor Pražské pětky se zřizovatelem Osmiletého gymnázia Buďánka a s předsedou školské rady, přičemž informace o nich získané nepoužil nikdy v jakémkoliv článku?
 
8)      Jak jste se zasadil o rovnoprávné postavení Prahy 5 a jejího starosty Jančíka na straně jedné a těch, kteří nesouhlasí s jeho tvrzeními v činnosti Pražské pětky (viz bod 10 níže) a předešlo se tak situacím z předcházejících let, kdy byla uváděna na stránkách Pražské pětky jednostranná stanoviska a nepravdivá tvrzení (viz bod 9 níže)?
 
9)      Z jakých důvodů zveřejňovala Pražská pětka opakovaně nepravdivá tvrzení včetně tvrzení starosty Jančíka o tom, že výběrové řízení na pronájem školy Na Žvahově 5 vyhrálo TCP spolu s OBG, a to bez jediného komentáře upozorňujícího čtenáře na nepravdivost těchto tvrzení – viz Pražská pětka ze září 2005 – Otázky pro starostu (http://www.prazskapetka.cz/node/4092), ze září 2006 – Otázky pro starostu (http://www.prazskapetka.cz/node/4807) a Radnice oznamuje – článek Radnice ukončila spory škol výpovědí (http://www.prazskapetka.cz/node/4819).?
 
10) Kdy tedy uveřejní PP (podle povinnosti tiskového zákona) odpověď JUDr. K. Hrádely na článek uveřejněný v PP pod názvem Gordický uzel na Žvahově a umožní tak vyjádření i druhé straně k případu gymnasia Buďanka?
Opakuji dosud Vámi nezodpovězenou otázku z interpelace Ondřeje Velka:
11)    Bude se Redakční rada PP řídit Kodexem dobrého radničního periodika (viz http://www.iure.org/601127 resp. http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=690)?
 
Předem děkuji za odpovědi.
 
S pozdravem
 
Bc. Lukáš Budín
Člen zastupitelstva MČ Praha 5
Lukas.budin@zeleni.cz

Odpověď:

Adresát:
Bc. L. Budín
Datum:
12.10.2007
Vyřizuje/linka:
R. Pavlásková/507
Č.j.:
ZSTH/1/2007/63/rp

     

     Vážený pane zastupiteli,
jak se již stalo zvykem, každé zastupitelstvo jsem jako předseda redakční rady Pražské pětky interpelován od opozičních zastupitelů. Trochu mě překvapuje, že se ptáte na věci, které byste jako člen redakční rady měl vědět a pokud je opravdu nevíte, nejsem si jist, zda myslíte činnost v redakční radě opravdu vážně. Nicméně nyní k Vašim dotazům, které vyplývají ze smlouvy mezi MČ Praha 5 a Vydavatelstvím 2000, s.r.o., jenž byla uzavřena na základě řádné veřejné obchodní soutěže, ve které tato společnost zvítězila.

1. Vydavatelem Pražské pětky je MČ Praha 5
2. Společnost Vydavatelství 2000, s.r.o. se ve výše zmíněné smlouvě zavázala převést po dobu platnosti smlouvy registraci periodického tisku vedeného u ministerstva kultury na MČ Praha 5. Je otázkou MK, kdy tuto žádost vyřídí.
3. Bylo odpovězeno v předchozí otázce
4. Ze smlouvy vyplývá, že Vydavatelství 2000, s.r.o. hradí za poskytnutí inzertní plochy za jedno číslo 10.000 Kč. Výše ceny byla jedním z kritérií zmíněné soutěže. Zbylé příjmy z inzerce jsou příjmy Vydavatelství 2000, s.r.o., které z nich hradí náklady spojené se zajištěním vydávání časopisu Pražská pětka. Cena za tisk, distribuci a redakční část, kterou v této soutěži nabídlo Vydavatelství 2000, je totiž  nižší, než jsou skutečné náklady spojené s touto činností. To prokázala i samotná soutěž, neboť druhá společnost, která se účastnila soutěže, sice nabídla vyšší částku za inzertní plochu, ale i výrazně vyšší částku za výše zmíněné služby.
5. Celkové příjmy z inzerce nepřináleží zkoumat MČ Praha 5 a to ani nyní ani v době předchozí smlouvy mezi MČ Praha 5 a Vydavatelstvím 2000, s. r. o.
6. Viz předchozí odpověď.
7. Žádné dotazy redaktorů v jakémkoliv periodiku na světě nezakládají nárok na jejich otištění.
8. O žádných nepravdivých informacích v měsíčníku Pražská pětka nic nevím. Prosím, nepleťte si různé názory na danou problematiku s pravdivými a nepravdivými tvrzeními. Citace jednotlivých osob jsou věcí  autorů. 
9. Viz předchozí odpověď.
10. Vydavatel odpověď ve znění požadovaném JUDr. Hrádelou odmítl publikovat s ohledem na skutečnost, že žádost nesplňuje podmínky pro zveřejnění této odpovědi ve smyslu ust. paragrafu 10 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona.
11. Redakční rada na svých jednáních probírala mnoho otázek vyplývajících z doporučení Kodexu dobrého radničního periodika. Jak sám víte, s naprostou většinou z nich se ztotožnila. 

 

                    S pozdravem

                                                                           Lukáš Herold
                                                                        zástupce starosty