Vybrané problémy

Datum interpelace:
02. 12. 2003

Interpelace:

Rada MČ Praha 5

Zástupce starosty pro rezort dopravy, výstavby územního plánu a rovoje

vážený pan Vojtěch Zapletal

Interpelace zastupitele

 

 

Vážený pane Zapletale,

obracím se na vás jako na místostarostu zodpovědného za výše uvedené rezorty, předsedu komise územního rozvoje a člena dopravní komise RMČ se žádostí o řešení vybraných problémů občanů lokalit Žvahova, Hlubočep a Zlíchova.

  Stavbou tramvajového přemostění na sídliště Barrandov docházelo po celou dobu její realizace k různým vynuceným omezováním při vjezdu a výjezdu rezidentů z oblasti starých Hlubočep a Žvahova a zároveň k nadměrnému zatížení páteřní komunikace Hlubočepská – Kosořská kloubovými tranzitními autobusy a osobní dopravou obyvatel sídliště Barrandov, a tím i ke značnému zhoršení životního prostředí, zvláště pak k nadměrnému zvýšení exhalací a prachu v lokalitě, která svým charakterem neumožňuje přirozené odvětrání. Nezanedbatelným faktorem je i zvýšené riziko chodců, zvláště pak dětí z místní základní a mateřské školy. Je nutné však přiznat, že právě pro obyvatele starých Hlubočep nepřinese zprovoznění tramvaje větší komfort než měli před zahájením stavby, spíše naopak – zvýší se hlučnost díky frekventovanému průjezdu tramvají a zkomplikuje se výjezd rezidentů ve směru na Smíchov. Nyní je stavba slavnostně dokončena a hlubočepští občané věří, že dojde alespoň ke zklidnění komunikace a přitom k zachování dostupnosti oblasti městskou hromadnou dopravou.

Vedle dvoumiliardové stavby tramvajového tranzitního spojení Smíchova z Barrandovským sídlištěm očekávají i řádově či zlomkově náročné investice nejen do celkové opravy vozovky poškozené užíváním vozidly stavby, neudržovaných chodníků, oprav a zkulturnění zastávek autobusů, ale i dalších nutných investic. Věřím, že nyní kdy je v Praze 5 opraveno či obnoveno osmdesát procent chodníků, se najdou finanční zdroje i na potřebné opravy v lokalitě Hlubočep, Žvahova a Zlíchova.

Znovu musím připomenout potřebu zajištění bezproblémového spojení autobusy MHD i v době mimo dopravní špičku na sídliště, kam je radnicí postupně přemisťována veškerá původní veřejná infrastruktura oblasti. Řešením potřebného častějšího spojení na Barrandov není však varianta s přestupy, která by převážně starším občanům bez permanentních legitimací, využívajícím MHD pouze příležitostně, zvýšila cenu jízdného o padesát procent. Zachování přímého spojení alespoň jedné z autobusových linek se Smíchovským nádražím (metro) by také podstatně zkrátilo cestu občanů do centra.

Stále neexistuje propojení cyklostezek mezi Prokopským údolím a jejich křižovatkou u Barrandovského mostu. Cyklisté tak používají nevyhovující silniční komunikaci, kde často dochází k nebezpečným dopravním situacím. Značení cyklistické stezky by mohlo vést přes oblast Srpeček podél Dalejského potoka a dále kolem železniční trati a fotbalového hřiště v Hlubočepích. Tím by se do doby vybudování celkového propojení eliminoval současný nejnebezpečnější úsek zatáček a zúžení pod železničním viaduktem za minimálních nákladů.

Velmi problematickým se po zavedení dvouminutových intervalů tramvají v ranní špičce stane výjezd z ulice Nad Zlíchovem do ulice Na Zlíchově (šedesát tramvajových souprav za hodinu v obou směrech). Zde přednostně, na rozdíl od prozatím nepochopeného dopravního značení u  tramvajové zastávky Lihovar, by bylo vhodné instalovat světelnou signalizaci.

Jelikož se domnívám, že řidiči ani po zprovoznění tramvajového spojení se Smíchovem nepřestanou sami od sebe hromadně využívat nijak omezeného spojení skrz Hlubočepy a hlubočepské komunikace zůstávají nabízející se variantou i pro tranzitní osobní i nákladní dopravu, pokud se chce vyhnout případným dopravním problémům na Barrandovské radiále či zkrátit si cestu ze směru Plzeň na Strakonice, navrhuji zpřísnění režimu průjezdu touto částí obce. Důvod – exhalace – špatné rozptylové podmínky, nedostatečná kapacita vozovky, úzké chodníky – životu nebezpečné. Jako první  krok  je zapotřebí odklonit nákladní dopravu umístěním příslušného dopravního značení. Jako další nutný krok ke zklidnění oblasti je zřízení klidové zóny v centru lokality např. pomocí změny části povrchu  vozovky a omezením rychlosti na 40(30) km/h apod. Budou-li Hlubočepy nadále tranzitní spojkou, zůstanou její obyvatelé v kombinaci s přetížením komunikace Na Zlíchově tramvajovou dopravou, zajatci v pasti vytvořené dopravní stavbou pro přepravu jiných občanů. Toto řešení je vytloukání klínu klínem.

Na původní konečné tramvaje Zlíchov došlo vybudováním nástupní rampy ke zúžení vozovky, které není nijak označeno. Vozovka by přitom mohla zůstat v původní šíři rozšířením na protilehlé straně. Při výstavbě přemostění byl stavebníkem vybetonován podél ulice Hlubočepská cca. metr široký náhradní chodník, který však po ukončení stavby nebyl odstraněn, ale pouze zahrnut 30 cm vrstvou zeminy. Uvedené nedostatky stavby by měla MČ jako účastník stavebního řízení a zároveň správní orgán požadovat po stavebníkovi odstranit.

Abych  co nejvíce usnadnil vaši zajisté vstřícnou odpověď, shrnuji do bodů okruhy k zodpovězení:

  1. oprava komunikace Hlubočepská a chodníků
  2. opravy autobusových zastávek a jejich mobiliáře
  3. intervaly autobusových spojů na Barrandov
  4. propojení sítě cyklostezek
  5. světelná signalizace Zlíchov
  6. zamezení tranzitní dopravy
  7. vytvoření klidové zóny v centrální části Hlubočep
  8. odstranění nedostatků stavby při konečné Zlíchov

 

 

 

 

V Praze dne 28. listopadu 2003

 

 

 

Petr Navara – zastupitel v.r.

 

 

Odpověď:

Vážený pane,

 

k Vaší interpelaci jsem požádal o stanovisko k jednotlivým bodům dotčené orgány, organizace a Odbor dopravy a energetiky ÚMČ Praha 5. Dosud bohužel nemám odpovědi od příslušných subjektů, takže tato odpověď je zpracována ve spolupráci s vedoucím ODE ÚMČ Praha 5 p. I. Růžičkou.

 

Stanovisko k jednotlivým bodům:

 

1.    Opravy komunikací, které byly dotčeny stavbou tramvajové trati Hlubočepy-Barrandov jsou v současné době projednávány z podnětu MČ Praha 5 na úrovni hl. m. Prahy. Potřebné finanční prostředky by měly být postupně uvolňovány, a to na základě priorit, které určí Technická správa komunikací (správce komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy) ve spolupráci s MČ Praha 5. Hodnotícím kriteriem bude především jejich technický stav včetně podloží. Přesný termín opravy ul. Hlubočepské však nelze v současné době sdělit. Technické podklady včetně finančních odhadů jsou k dispozici v mé kanceláři.

 

2.    Ve věci vybavenosti autobusových zastávek a jejich stavebně-technického stavu je kompetentní Dopravní podnik hl. m. Prahy. Obrátil jsem se na příslušný odbor DP s žádostí o úpravy. Lavičky u zastávky zdravotní středisko byly opraveny naší MČ.

 

3.    Ve věci dopravní obsluhy Hlubočep autobusovými linkami z hlediska jejich četnosti a tím i vytížení je kompetentní ROPID. Ten provádí pravidelné průzkumy a následně upravuje linková vedení či intenzitu spojů v souladu se standardy kvality městské hromadné dopravy, které byly přijaty Radou zastupitelstva hl. m. Prahy.

Zavedení školní linky je projednáváno spolu s realizací linky obsluhující oblast Žvahova. MHMP přislíbil vyčlenění vhodného typu autobusu a nyní ROPID připravuje projekt úprav trasy a spolu s DP hl. m. Prahy určuje provozní náklady linky. Předpokladem však je, že tyto náklady bude nutno hradit z rozpočtu naší MČ.

 

4.    Cyklistické trasy či stezky situované do Prokopského údolí jsou v souladu s naším předchozím sdělením (viz odpověď na Vaši interpelaci z 28. 11. 2003) vedeny tak, aby usměrňovaly cyklisty, kteří se do tohoto chráněného parku dostanou. Dle ústního sdělení příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy není záměrem správce parku cyklisty do oblasti navádět, ale pouze je usměrňovat. Návrh na změnu trasy vedoucí od Barrandovského mostu na Prahu 13 by měl být předán Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, Bolzanova 1, Praha 1 ke zvážení, neboť on je garantem vedení cyklistických stezek a tras na území hl. m. Prahy. Musíme nicméně uvést, že vedení těchto tras velmi často naráží na majetko-právní vztahy. Na pravou míru je zřejmě též nutné uvést pojmy cyklotrasa a cyklostezka. Např. od Barrandovského mostu je značení pro cyklisty provedeno formou cyklotrasy, tj. umožnění jízdy cyklistům s ostatními účastníky silničního provozu v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a nikoliv vyčleněním této komunikace pouze pro cyklisty či společně s pěšími, tj. cyklostezkou či obdobnou stezkou vč. příslušného dopravního značení.

 

5.    Silničním správním úřadem ve věci světelných signalizačních zařízení je Magistrát hl. m. Prahy, a proto jsem o zhodnocení účinnosti časového ostrůvku v prostoru tramvajové zastávky Lihovar (směr do centra) požádal odbor dopravy MHMP s jehož stanoviskem Vás seznámím po obdržení odpovědi.

 

6.     Již v předchozí odpovědi na Vaši interpelaci ze dne 28. 11. 2003 jsem se pokusil vysvětlit důvody proč nepodporujeme vytvoření klidové zóny v centrální části Hlubočep. Uvažovat lze o zřízení obytných zón (smíšený provoz všech účastníků silničního provozu v jedné úrovni) pouze v částech území Hlubočep (např. lokalita V Bokách, Pod Útesy,                 Na Srpečku). Toto zklidnění však nelze provést na celém území Hlubočep, protože např. ul. Hlubočepská, Kosořská či částečně Pod Žvahovem budou vždy zajišťovat dopravní obsluhu oblasti. Minimálně do doby zprovoznění Pražského okruhu v úseku mezi dálnicí D1 a D5 bude též ul. Hlubočepská zajišťovat náhradní spojení pro dopravní obsluhu sídliště Barrandov při dílčích uzavírkách na ul. K Barrandovu či tramvajové trati na Barrandov, tj. bude odlehčovací komunikací. Stejným způsobem funguje ul. Barrandovská, která je vedena prostorem „starého“ Barrandova. Námětu znemožnění vjezdu nákladní dopravy do oblasti Hlubočep bohužel nerozumíme, protože tranzit směřující prostorem Hlubočep do centra Prahy není možný z důvodu neexistence levého odbočení z                ul. K Barrandovu do ul. Slivenecké. Předchozí odbočení do oblasti sídliště Barrandov jsou dopravním značením ošetřeny, a proto by měl být tranzit eliminován. Opačný směr,           tj. pravé odbočení z ul. K Barrandovu do ul. Slivenecké a následná jízda přes Hlubočepy do centra postrádá logické odůvodnění, neboť tento vztah lze bezproblémově řešit odbočením z Barrandovského mostu přímo do centra. Osazení dopravního značení zakazujícího vjezd nákladních vozidel mimo dopravní obsluhy do ul. Slivenecké není samozřejmě žádným problémem, ale s ohledem na výše uvedené je dle našeho názoru nadbytečné, a tím i plýtváním finančními prostředky TSK, tj. hl. m. Prahy.

 

7.    Instalaci dopravního značení upozorňujícího na zúžení vozovky v prostoru tramvajové zastávky Hlubočepy nebrání téměř nic. Uvádíme však, že předchozí snížení rychlosti na   30 km/hod., které je v prostoru oblouku u výlukové tramvajové konečné a následná šíře vozovky 2 x 3 m je z hlediska provozních vlastností komunikace plně v souladu s příslušnými normami. Řešení úprav prostoru podél ul. Hlubočepské spočívající v ponechání pevného podkladu chodníku pod vrstvou zeminy bylo konzultováno se zhotovitelem, který by měl dodat své písemné stanovisko.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Vojtěch  Z a p l e t a l

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě