územní studie obl. Barrandov

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
21. 10. 2016
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma

Interpelace:

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

Interpelace číslo 3

MUDr. Radek Klíma
Starosta ÚMČ Praha 5

 

Věc: Posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov

Vážený pane starosto,

 

v usnesení Rady MČ č. 31/1229/2016, které bylo přijato na jednání Rady MČ dne 31. 8. 2016, je uvedeno, že Rada MČ schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností A69 – architekti, s. r. o. (č. 6/0/OÚR/15 ze dne 27. 04. 2016 schválené usnesením RMČ č. 41/1535/2015 ze dne 10. 11. 2015) na “Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov” spočívající v úpravě specifikace předmětu díla, tj. termínu dodání.

V Důvodové zprávě přiložené k výše zmíněnému usnesení bylo uvedeno, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 je po vzájemné dohodě obou smluvních stran úprava specifikace předmětu díla a termínu dodání, resp. změna termínu dodání díla, posunutí mimo období července a srpna, aby studie mohla být řádně projednána v orgánech obce a byla představena veřejnosti.

 

Termín dodání díla je 3 měsíce od podpisu smlouvy. Smlouva nabyla platnosti 27. 4. 2016. a tři měsíce uplynuly 27. 7. 2016. Při nedodržení termínu dodání díla byla stanovena pokuta ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

 

Studie byla architektům zadána v dubnu, ale od té doby bylo vydáno poměrně dost územních rozhodnutí, které ovlivňují budoucí dílo architektů. Buď architekti budou stále svoje dílo předělávat nebo než studii vypracují, nebude již platná.

 

Projednávání studie se posouvá až do roku 2017. O územní rozhodnutí si na Barrandově mezitím zažádal Ekospol i Finep, další žádosti o územní rozhodnutí budou určitě následovat. Může se stát, že než se stihne studie projednat s veřejností, nebude již co projednávat, protože všechny developerské stavby budou mít už o územní rozhodnutí zažádáno, a studie tak ztratí smysl. Do doby zpracování studie by měla Praha 5 u všech změn územního plánu v jakékoli fázi procesu žádat o pozastavení do té doby, dokud nebude studie dokončena.

 

Absence studie znamená také neexistenci regulačního plánu. Regulační plán v řešené ploše stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastruktury, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí, kromě záměru, který podléhá posuzování vlivu na životní prostředí. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. A protože neexistuje, není kromě Územního plánu a Zásad územního rozvoje, které nejdou tak detailní, ani čím regulovat novou výstavbu, která může být nakonec úzce zaměřená pouze na bytovou výstavbu s nevyhovujícím počtem parkovacích míst a bez zajištění občanské vybavenosti.

 

 

Ptám se vás, pane starosto:

  • Proč byl dodatek ke smlouvě uzavřen po uplynutí lhůty dodání díla?
  • Proč se posouvá termín z důvodu konání prázdnin až v poslední den prázdnin, tedy dne 31. 8. 2016?
  • Bude vymáhána pokuta za nedodržení termínu odevzdání díla a v jaké celkové výši?
  • Pokud orgány obce mají během prázdnin také dva měsíce prázdnin a nepracují, proč se termín neposune pouze o ty dva měsíce, ale posouvá se o pět měsíců?
  • Bude Praha 5 požadovat přerušení změn ÚP v dané lokalitě (Barrandov západ) do doby dokončení územní studie oblasti sídliště Barrandov?
  • Bude Praha 5 komunikovat s developery velkých projektů a dohodnout se s nimi, aby územní řízení k těmto projektům pozastavili do dokončení územní studie oblasti sídliště Barrandov?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                              Vážená paní

Zastupitelka MČ Praha 5

Mgr. Martina Pokorná

 

                                                                                                                  V Praze dne 19.10.2016

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016 týkající se posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov.

 

Otázka č. 1.:  Proč byl dodatek ke smlouvě uzavřen po uplynutí lhůty dodání díla?

a

Otázka č. 2.:  Proč se posouvá termín z důvodu konání prázdnin až v poslední den prázdnin, tedy                      dne 31. 8. 2016?

a

Otázka č. 4.:  Pokud orgány obce mají během prázdnin také dva měsíce prázdnin a nepracují, proč                     se termín neposune pouze o ty dva měsíce, ale posouvá se o pět měsíců?

 

Územní studie Barrandov byla zadána v době, kdy měl územní rozvoj v gesci tehdejší místostarosta Mgr. Lukáš Budín a odbor územního rozvoje vedl Ing. Jiří Tuvora. Již na prvopočátku zadání studie tehdy udělala městská část chybu, neboť pokud měla být předmětná studie zapsána jako územní studie do registru územních studií v Ústavu územního rozvoje v Brně, aby se mohla stát právoplatným územně plánovacím dokumentem, bylo nutné zadání US zpracovat ve spolupráci s MHMP, který jediný může jako pořizovatel ÚPn o tuto registraci požádat. To se však nestalo, městská část studii tehdy zadala sama. Úprava zadání ve spolupráci s MHMP jako pořizovatelem ÚPn  a IPR jako zpracovatelem ÚPn začala být projednávána až následně (po uzavření smlouvy) a z jednání vyplynulo, že zadání včetně řešeného území je třeba značně rozšířit.

Dále z přípravy studie vyplynulo, že účast veřejnosti nelze řešit až při projednávání hotové studie, jak původní smlouva předpokládala, ale že je nezbytné zjistit potřeby a požadavky obyvatel lokality již v předstihu a zapracovat je do zadání studie. Z těchto důvodu MČ Praha 5 vstoupila do jednání se zástupci obyvatel a občanských sdružení, byly shromažďovány jejich podněty, byly vyhodnoceny a zapracovány do zadání.

Obě výše zmíněné skutečnosti vedly k posunutí termínu, v důsledku čehož byl sepsán dodatek o prodloužení termínu odevzdání. Nutno podotknout, že zpracovatel se i přes problémy s hledáním správného zadání práci na studii průběžně a zodpovědně věnuje.

Otázka č. 3.:  Bude vymáhána pokuta za nedodržení termínu odevzdání díla a v jaké celkové výši?

MČ Praha 5 nemá v úmyslu uplatňovat bod 4.8 Smlouvy (vymáhání pokuty za nedodržení termínu dodání díla), neboť prodlení nezpůsobil zpracovatel územní studie. Prodlení bylo způsobeno jednáními vyvolanými ze strany MČ Praha 5, iniciátorem Dodatku č. 1 Smlouvy.

Otázka č. 5.:  Bude Praha 5 požadovat přerušení změn ÚP v dané lokalitě (Barrandov západ) do             doby dokončení územní studie oblasti sídliště Barrandov?

MČ Praha 5 sleduje průběh projednávání podnětů a změn ÚPn v řešené lokalitě a již požádala pořizovatele ÚPn Odbor územního rozvoje MHMP (OÚR MHMP) o odložení projednávaných změn a podnětů týkající se tohoto území do doby vypracování studie. Bude-li to nezbytné, požádá MČ Praha 5 i o odložení dalších podaných podnětů a změn, nebudou-li v souladu se zpracovávanou územní studií.

Otázka č. 6.:  Bude Praha 5 komunikovat s developery velkých projektů a dohodnout se s nimi, aby                        územní řízení k těmto projektům pozastavili do dokončení územní studie oblasti                  sídliště Barrandov?

Praha 5 se snaží v rámci územních řízení o komunikaci s developery velkých projektů a apeluje na ně, aby své záměry konzultovali se zpracovatelem územní studie spol. A 69 – architekti, s.r.o. pro dosažení souladu, popř. aby vyčkali do doby vypracování studie. MČ Praha je povinna postupovat v souladu se zákonem a stavebními předpisy, tudíž není v pravomoci MČ Praha 5 zastavit či zakázat stavební záměry.

MČ Praha 5 má zásadní zájem na tom, aby došlo ke shodě mezi zpracovateli studie a investory v území, co se týká další uvažované výstavby, která se ještě nedostala do fáze územního řízení. Je to v současné chvíli nejlepší možnost, jak může studie přinést smysluplný výsledek.

 

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě