Územní studie II

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
26. 02. 2016
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
Mgr. Lukáš Budín

Interpelace:

Interpelace na zástupce starosty pana Lukáše Budína

Zpracování podkladů pro územní studie II.

 

Vážený pane místostarosto,

 

jak je vaším dobrý zvykem, odpovídáte standardně na něco jiného, než se člověk zeptá. Vaše odpovědi na moji interpelaci z minulého jednání zastupitelstva nazvanou „zpracování podkladů pro územní studie“ mne vede k podání této další interpelace.

 

Pokud jsem se vyjadřoval ke studiím, které jste v srpnu 2015 předložil k projednání RMČ, pak úmyslně odpovídáte nepravdivě. Z materiálů, které byly radě vámi předloženy vyplývaly konkrétní údaje, které jsem uvedl ve své interpelaci. Tyto skutečnosti jsou dostatečně zadokumentovány a tyto materiály jste z projednání rady sám stáhl až poté, kdy se o vše začali zajímat média. Faktem je to, co jsem ve své předchozí interpelaci uvedl a faktem také zůstává, že jste nechal vypsat zakázky na všechny uvedené studie, nechal jste oslovit v interpelaci uvedené „zájemce“ a na dokonání všeho zasedala ve všech hodnotících komisích k vyhodnocení všech těchto zakázek vaše manželka a bývalá zastupitelka paní „Ing,“ Uchytilová. Tolik pár poznámek k té vaší transparentnosti a průhlednosti systému projednávání výběrových řízení a zadávacích podmínek ve věci územních studií.

 

Ačkoli jsem se ve své prosincové interpelaci vůbec neptal na prodloužení tramvajové tratě (TT) do Butovic, zabýval jste se ve své odpovědi nemalou měrou i touto otázkou. Tuto záležitost jsem pouze na dokreslení zmínil. Měl jste v té době nepochybně pravdu, že výbor územního rozvoje odložil rozhodnutí v této věci s tím, že je třeba nejprve zkoumat, zda by taková úvaha nebyla vůbec v rozporu s EIA zpracovanou ve věci Radlické Radiály. Máte také pravdu, že jste na jednání RMČ dne 27.11.2015 hlasoval v souladu s usnesením VÚR a dle doporučení komise stavební. Co však mne v této souvislosti zaujalo, je změna vašeho postoje v souvislosti s následným jednáním RMČ dne 19.1.2016 (bod č. 31), kdy jste radě předložil, tentokrát v přímém rozporu s listopadovým usnesením VÚR a stavební komise návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s AED Project a.s. z důvodu změny specifikace zadání studie a navýšil jste tak původně sjednanou částku odměny o dalších 150.000,- Kč. Jak jsem si všiml, do zadávacích podmínek jste podloudně nechal studii na prodloužení TT do Butovic doplnit.

 

Můžete proto sdělit, v jakém rozsahu došlo ke změně smlouvy o dílo s dodavatelem AED Project a.s. v souvislosti s územní studií na Radlické údolí a proč? Z jakého konkrétního důvodu došlo k navýšení ceny za dílo o 150.000,- Kč na současných 1.990.000,- Kč bez DPH? Kdo požaduje zpracovat studii na prodloužení TT z Jinonic do Radlic (PÚDIS to nepochybně není, protože ten by požadoval za takovou práci navýšení ceny od HMP)? Proč má MČ financovat studie na dopravní stavby na území jiných MČ?

 

 

 

Nyní k mým otázkám vzneseným v závěru mé prosincové interpelace. Podstatou mých otázek bylo zjištění spočívající v dokumentu, který byl zaslán členům VÚR na jeho 14. zasedání. Mezi těmito doklady byl návrh zadávací dokumentace pro zpracování další zbytečné územní studie Smíchov – okolí Smíchovského nádraží, která má ovšem oproti názvu zahrnovat celé území od Ženských domovů k řece a až po Lihovar. Z předložených podkladů vyplývalo, že na jejich zpracování se podílel svými připomínkami pan Jiří Straka z firmy AED Project a.s.. Na mé dotazy jste odpověděl písemně zcela účelově a mimo kontext důvodů, pro které jsem otázky položil. Proto si dovoluji požádat o odpovědi na tyto zpřesněné dotazy :

 

  1. 1.     Jakou měrou se na návrhu zadávacích podmínek pro zpracování územní studie označené jako „Smíchov – okolí Smíchovského nádraží“ podílela firma AED Project a.s.?
  2. 2.     Můžete uvést jména konkrétních architektů – zaměstnanců firmy AED Project a.s., které byly uvedeny v referencích pro účely podání nabídky na zpracování územní studie – okolí Radlické?
  3. 3.     Jak se mohlo stát, že z pracovní schůzky OÚR dne 24.9.2015 ve věci ÚS Radlické údolí se firmě AED Project a.s. dostal do dispozice návrh podkladů ve věci jiné územní studie (Smíchov – okolí Smíchovského nádraží) a kdo si vyžádal připomínky této firmy k zadávacím podmínkám studie?

 

Závěrem : Pokud pan Skalický již 4 měsíce není Vaším poradcem, jak je možné, že i nadále tvrdí opak a rozdává vizitky s tímto honosným „titulem“. Co konkrétního jste v poslední době udělal proto, aby pan Skalický nadále jménem vaším a jménem MČ nadále nevystupoval? Nemyslíte, že máte za tento stav politickou odpovědnost a že byste proto měl zvážit své setrvání ve funkci?

 

Doporučení na závěr : Naučte se prosím sám, a naučte to i své pracovníky a spolupracovníky na OÚR, kopírovat materiály ve formátu Word tak, aby se již nedalo zjistit, kdo všechno se na přípravě materiálů předkládaných orgánům MČ podílel. Tolik k Vaší poslední zodpovězené otázce.

 

 

Prosím i písemnou odpověď.

 

 

Tomáš Homola

 

 

 

V Praze dne 26.1.2016

 

 

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji na Vaši interpelaci ze dne 26. 1. 2016. Na většinu otázek jsem Vám sice již odpověděl, ale pravděpodobně jste se s mými odpověďmi důkladně neseznámil, což je bohužel škoda a ušetřilo by to čas nám obou, který bychom mohli společně věnovat práci pro občany.  Případně jste se mohl obrátit na vedoucího OÚR pana Ing. Jiřího Tuvoru, Ph.D, který by Vám podal podrobné informace o stavu zpracování územní studie okolí ulice Radlické, ale i o dalších činnostech odboru. Bohužel ani tuto možnost jste nevyužil, což považuji za velkou škodu.

 

Proto je vysoce pravděpodobné, jak se domnívám, že svou interpelaci zakládáte pouze na neověřených indiciích a Vašich dedukcích, které pak mohou být hodně vzdálené realitě. I tak Vám děkuji a cením si, nakolik usilovně se věnujete mé práci a podrobujete ji kritice čerpající z Vaší bohaté zkušenosti s územním rozvojem či developmentem. Níže se vyjadřuji k vašim jednotlivým otázkám.

 

Můžete proto sdělit, v jakém rozsahu došlo ke změně smlouvy o dílo s dodavatelem AED Project a.s. v souvislosti s územní studií na Radlické údolí a proč?

Změna smlouvy se týkala pouze úpravy zadání územní studie okolí ulice Radlická, tak aby zadání splňovalo požadavky pořizovatele a studii bylo možno zapsat do ÚÚR v Brně.

 

Z jakého konkrétního důvodu došlo k navýšení ceny za dílo o 150.000,- Kč na současných 1.990.000,- Kč bez DPH? Kdo požaduje zpracovat studii na prodloužení TT z Jinonic do Radlic (PÚDIS to nepochybně není, protože ten by požadoval za takovou práci navýšení ceny od HMP)?

K navýšení došlo z důvodu navýšení rozsahu prací při úpravě zadání; například o CO, změny měřítek pro zpracování veřejných prostranství u stanic metra, atd., aby jí bylo možné zapsat u ÚÚR v Brně. Co se týká prodloužení TT z Radlic do Jinonic (a ne jak tvrdíte z Jinonic do Radlic) to požadovala MČ Praha 5, prodloužení TT z Jinonic do Butovic nepožadoval nikdo. Jedná se pouze o její prověření z technického a provozního hlediska a na tomto se shodl pořizovatel se zadavatelem územní studie okolí ulice Radlická. Toto bylo reflektováno v upraveném zadání.

 

Proč má MČ financovat studie na dopravní stavby na území jiných MČ?

Z výše uvedeného je patrné, že MČ Praha 5 nefinancuje studie na území jiných MČ. Zde bych si dovolil Vás požádat o doplnění znalosti o hranicích území MČ Prahy 5, aby do budoucna zbytečně nedocházelo, k politováníhodně chybným dedukcím, že financujeme studie na území jiné MČ. V případě, že technické řešení v dané studii vyžaduje využití i území jiné MČ, tak to zhotovitel učiní, aby jím navrhované řešení dávalo smysl. Pokud by tak neučinil a jím navržené řešení by z pohledu naší MČ nedávalo smysl, musel by své řešení předělat. Jedná se o standardní proces při zpracování studií a je až podivuhodné, že tento dotaz pokládáte zrovna Vy, očekával bych to spíše od někoho, kdo se s územním rozvojem v životě nepotkal.

 

Na další penzum otázek jsem vám již odpověděl, ale s ohledem na jejich upřesnění z Vaší strany tak činím ještě jednou.

 

Jakou měrou se na návrhu zadávacích podmínek pro zpracování územní studie označené jako „Smíchov – okolí Smíchovského nádraží“ podílela firma AED Project a.s.?

Žádnou. Po informaci od pracovnice OÚR jsem vás již minule informoval, že se jednalo o situaci, kdy do pracovního materiálu z jiného dokumentu rozepsala zadání pro jinou územní studii. Důvodem bylo ušetření času. O nápravu jsem požádal vedoucího OÚR. Tedy opět jste se mohl na tento fakt dotázat přímo na OÚR, kde by Vám jej ochotně vysvětlili a tím eliminovali Vaše dedukce o spiknutí developerů a MČ. Osobně jsem požádal vedoucího OÚR, aby Vám v této záležitosti vyšel maximálně vstříc.

 

Můžete uvést jména konkrétních architektů – zaměstnanců firmy AED Project a.s., které byly uvedeny v referencích pro účely podání nabídky na zpracování územní studie – okolí Radlické?

Tuto informaci nemám momentálně k dispozici, ale můžete si ji vyžádat na OOR, který celý proces VŘ zajišťoval.

 

Jak se mohlo stát, že z pracovní schůzky OÚR dne 24.9.2015 ve věci ÚS Radlické údolí se firmě AED Project a.s. dostal do dispozice návrh podkladů ve věci jiné územní studie (Smíchov – okolí Smíchovského nádraží) a kdo si vyžádal připomínky této firmy k zadávacím podmínkám studie?

Tuto skutečnost jsem vám popsal v minulé odpovědi a taktéž v předešlé odpovědi. Dále vás poprosím za touto situací, která byla způsobena pouze využitím dokumentu při práci na dalším dokumentu ze strany pracovníka OÚR, nehledejte nic jiného. Již po několikáté Vám toto bylo vysvětleno, dále máte možnost kdykoliv na OÚR osobně zajít a vše osobně probrat s dotčenými pracovníky, kteří Vám dotazy velmi ochotně zodpoví. Opravdu již nevím, jak jinak Vám vyjít vstříc.

 

K vašemu dotazu na pana Skalického. Naši spolupráci jsem ukončil před více jak 4 měsíci. Za informaci, že nadále používá vizitky MČ vám děkuji. Obratem jsem jej vyzval, aby toto dále nečinil, jinak budu nucen podniknout patřičné kroky k eliminaci tohoto „nešvaru“. Ze strany pana Skalického jsem byl ujištěn, že toto po ukončení naší spolupráce již nečiní a v případě, že toto bude o něm nadále někdo tvrdit, využije svého právního zástupce, aby šíření této pomluvy zamezil.  V případě, že budete mít informace a důkazy, že tak pan Skalický nadále činní, poprosil bych Vás o mé okamžité informování a předání důkazů, abych mohl učinit nápravná opatření.

 

 S přátelským pozdravem Váš

 

 

Mgr. Lukáš Budín

1. zástupce starosty MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě