Uvedení aspoň jednoho nájemce

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 1

Vážený pane starosto,
 
dne 12. 10. 2006 jsem v interpelaci žádal odpověď na otázku, zda můžete uvést aspoň 3 nájemce, kterým byla dána výpověď z týchž důvodů, jako Osmiletému gymnáziu Buďánka. Vzhledem k tomu, že po téměř roce jsem neobdržel odpověď, soudím, že ani po 11 měsících usilovného hledání se Vám 3 takovéto nájemce nepodařilo nalézt. Žádám proto o uvedení aspoň jednoho dalšího nájemce, kterému byla dána výpověď z nájmu z obdobných důvodů jako Osmiletému gymnáziu Buďánka.
Rozhodnutím Rady ze dne 3. 10. 2006 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na část objektu s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s. a uzavření nájemní smlouvy na část objektu s Tanečním centrem Praha – konzervatoří, o. p. s. Žádám o předložení těchto smluv a o sdělení, zda tyto smlouvy byly smluvními stranami podepsány.
 
V Praze dne 13. 9. 2007
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď:

 
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Věc: Interpelace –  Uvedení aspoň jednoho nájemce
 
Pane zastupiteli,
Městská část  Praha 5 za posledních 24 měsíců podala výpověď v obdobných důvodů jako u OGB na tyto nebytové prostory:
 
1 – NS na dobu neurčitou, které byly vypovězeny :
 NP  Štefánikova  249/30, 
nájemce    pí. Frýbertzová  výpovědní lhůta 3 měsíce,  bez uvedení důvodu      
Štefánikova   249/28,
nájemce p. Klika, pí. Nejedlová,
výp. lhůta 3 měsíce, bez uvedení důvodu   
Na Václavce  1789/22,
nájemce p. Zapletal, výp. lhůta 3 měsíce, neužíval a podnajímal bez souhlasu
Arbesovo nám.  782/13,
nájemce PECO, výpovědní lhůta 3 měs., podnajímal bez souhlasu
 Plzeňská  187/183,
nájemce pí. Bohuňovská  , výp. lhůta 3 měsíce, podnajímala bez souhlasu
Janáčkovo nábř. 476/43,
nájemce pí. Hofmann, výp. lhůta 3 měs., podnajímala bez souhlasu
Vítězná  530/11,
nájemce p. Pánek, výp. lhůta  3 měsíce, podnajímal bez souhlasu
 
2 – NS, které byly vypovězeny z důvodu neplacení nájemného  :
Janáčkovo nábř.  479/37,
nájemce p. Houf, výpovědní lhůta 1 měsíc, za dlužné nájemné
Na Valentince  13,
nájemce p. Pacák, výp. lhůta 3 měs., dlužil za nájemné
Arbesovo nám. 275/13,
nájemce p. Dvouletý, výp. lhůta 3 měs., dlužil za nájemné
 
 
S pozdravem
 
                                   JUDr. Milan Jančík, MBA