Úspora provozních výdajů v návaznosti na počet uvolněných zastupitelů

Datum interpelace:
14. 09. 2021
Datum odpovědi:
12. 10. 2021
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Mgr. Renáta Zajíčková                                                                                                V Praze dne 14.09.2021

starostka MČ Praha 5

 

Úspora provozních výdajů v návaznosti na počet uvolněných zastupitelů

Vážená paní starostko,

v současnosti probíhá dlouho slibované provádění úspor provozních výdajů MČ Praha 5. Gesčním radním pro finance je naplánována v rozpočtu úspora na příští rok ve výši 10%. Dotkne se to jak počtu zaměstnanců úřadu, tak i dalších běžných výdajů, např. budou kráceny příspěvky mateřským a základním školám, méně peněz půjde na dotace do sportu a kultury, atd.

Rád bych se proto zeptal, k jakým úsporným opatřením přistoupí samotná politická reprezentace? Konkrétně, zda se konečně sníží počet placených politiků MČ?  Při této příležitosti si dovolím připomenout, že MČ Praha 5 drží s počtem 16 placených politiků jasné prvenství ve srovnání se všemi ostatními MČ.  Například největší MČ Praha 4 s počtem více jak 140 tis. obyvatel, má pouze 9 uvolněných pozic, Praha 6 (která má vyšší počet obyvatel i rozlohu) má 12 uvolněných zastupitelů a i další městské části srovnatelné s Prahou 5 mají maximálně 13 uvolněných.

Když byl počet placených politiků současnou koalicí navyšován na nynějších 16, odůvodňovala jste to potřebou práce na tvorbě Strategie rozvoje MČ. Hotový dokument strategie byl schválen na červnovém zasedání zastupitelstva. Domnívám se tedy, že věcně i symbolicky by bylo více než vhodné přistoupit k redukci počtu placených politiků. Je jasné, že finanční částka uspořená redukcí např. o 3 placené pozice není nijak závratná (něco přes 3 mil. Kč), ale podobnou argumentaci pak může mít vlastně každý vedoucí odboru, který byl nucen redukovat počet svých zaměstnanců. Navíc důvěryhodnost a reálná snaha o dosažení úspor bude těžko uvěřitelná, pokud samotné vedení radnice nepůjde příkladem.

 

Děkuji za odpověď,

s pozdravem,

Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan

Karel Bauer

člen ZMČ Praha 5

 

Praha 8. října 2021

 

Č. j.: MC05 217504/2021

 

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 14. 9. 2021.

Vznesl jste dotaz následujícího znění: „… Rád bych se proto zeptal, k jakým úsporným opatřením přistoupí samotná politická reprezentace? Konkrétně, zda se konečně sníží počet placených politiků MČ? …“.

Stanovení celkového počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 5 bylo projednáváno
na 11. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 23. 6. 2020. Po rozpravě včetně předložení Vašeho protinávrhu bylo přijato usnesení v původním znění, a to pod číslem ZMČ/11/12/2020. Zastupitelstvo jako kolektivní orgán dalo najevo svůj souhlas s tím, že v rámci zastupitelstva naší městské části bude pro výkon funkce uvolněno 16 zastupitelů.

Ujišťuji Vás, že všichni uvolnění zastupitelé, nejen na pozici členů RMČ Praha 5,
ale i jako předsedové jednotlivých výborů vykonávají svůj mandát velmi zodpovědně a intenzivně se zabývají problematikou, kterou mají ve své gesci. Je třeba připomenout, že MČ Praha 5
je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících městských částí na celém území hlavního města Prahy, ať již se jedná o rozvoj města z hlediska intenzivní výstavby včetně zajištění občanské vybavenosti v jednotlivých lokalitách, ochrany životního prostředí a správy veřejného prostranství nebo i zlepšení dopravní situace včetně dopravní obslužnosti na celém území naší městské části. Z důvodu širokého záběru náplně a priorit jednotlivých výborů se musí jejich předsedové velmi pečlivě připravovat na každé zasedání, aby mohli se znalostí věci informovat členy výboru
o případných nových projektech, záměrech, vizích či podnětech. Předsedové jednotlivých výborů samozřejmě intenzivně spolupracují i na přípravě projednávaných materiálů tak, aby tyto podrobně osvětlovaly v nich uvedenou problematiku, aby se členové výborů mohli odpovědně
a se znalostí veškerých souvislostí rozhodnout, zda k posuzované záležitosti zaujmou kladné
či záporné stanovisko. Vyjádření kompetenčně příslušného výboru je pak součástí podkladových materiálů předkládaných k rozhodnutí nejvyšším orgánům radnice.

Ve své interpelaci také uvádíte, že „… Když byl počet placených politiků současnou koalicí navyšován na nynějších 16, odůvodňovala jste to potřebou práce na tvorbě Strategie rozvoje
MČ. …
“. S velkým potěšením mohu konstatovat, že se všichni uvolnění zastupitelé s velkým zájmem zapojili do přípravy Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Jejich podnětné připomínky byly postupně zapracovávány do výsledné podoby tohoto dokumentu. Velmi usilovně se tvorbě tohoto dokumentu věnovali ve všech etapách vývoje, tzn. v části přípravné, návrhové
i implementační. Jejich role jako odborníků na danou problematiku byla nezastupitelná.
Dále uvádíte, že „… Hotový dokument strategie byl schválen na červnovém zasedání zastupitelstva. …“. To je samozřejmě pravda. Dokument „Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+“ byl na zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 22. 6. 2021 schválen usnesením č. ZMČ/18/6/2021. Vaši výzvu ve věci případné redukce počtu uvolněných zastupitelů však pokládám
za nerelevantní. Skutečnost, že uvedený komplexní dokument byl schválen na zasedání
ZMČ nepovažuji za pádný důvod k učinění této změny. Jako vedení radnice totiž nepovažujeme práci na „Strategii“ za dokončenou. Finální dokument pro nás není „mrtvým“ dokumentem,
ale odrazovým můstkem, chcete-li startovní čárou, od které hodláme začít strategické cíle
a opatření definovaná v akčním plánu i celém dokumentu naplňovat. Naší ambicí při tvorbě tohoto dokumentu bylo přesvědčení, že implementace vytyčených cílů povede ke zlepšení a zpříjemnění života našich občanů tak, aby byli hrdí na to, že jsou obyvateli MČ Praha 5 a považovali
MČ Praha 5 za příjemné místo pro život svůj i svých blízkých.

S úctou

 

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka