Údaje o dopravní situaci – Smetanovo nábřeží

Datum interpelace:
23. 06. 2020
Datum odpovědi:
20. 07. 2020
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Ing. Jan Panenka
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážený pan předseda dopravního výboru
Ing. Jan Panenka
Štefánikova 13 a 15
150 22 Praha 5

Věc: interpelace – údaje o dopravní situaci – Smetanovo nábřeží

Vážený pane předsedo,

obracím se na vás s interpelací ohledně dopravní situace na území Prahy 5 v souvislosti
s částečným omezením provozu na Smetanově nábřeží, k čemuž rada MČ přijala zvláštní
usnesení.

V usnesení rady č. 38 ze dne 3. 6. 2020 „Stanovisko MČ Praha 5 k uzavření části Smetanova
nábřeží“, jehož jste předkladatelem, uvádíte následující:

„Toto opatření negativně ovlivňuje dopravu i v naší městské části Praha 5 a je realizováno v
neprospěch rezidentů. I přes opakované ujišťování zástupců městských částí náměstkem pro
dopravu MHMP Adamem Scheinherrem, že takováto opatření budou řešena s městskými
částmi, tak Rada hl. m. Prahy opět mocensky rozhodla a tím negativně přispěla ke zhoršení
dopravní situace nejen v okolí Smetanova nábřeží, ale i Prahy 5 (především v okolí ulic
Zborovská, Vítězná a Újezd).“

Tímto si Vás dovoluji požádat o předložení údajů, na jejichž základě, jste dospěl k závěru, že
došlo ke zhoršení dopravní situace jmenovaných ulic Zborovská, Vítězná a Újezd a jejich
okolí. Bylo snad provedeno nějaké měření? Hovořil jste s rezidenty, bydlícími v této oblasti?
Byl jste se zde osobně na kontrole během dopravních špiček i mimo ně, abyste se na vlastní
oči přesvědčil o dopadu opatření na naši městskou část?

Jezdím přes Most Legií téměř každý den ráno mezi 8 a 9 hodinou a dopravní situace se zde
naopak radikálně zlepšila a most je plynule průjezdný. Také zdejší rezidenti, kteří v oblasti
uvedených ulic bydlí, zhoršení dopravní situace nepotvrzují, ale naopak uvádějí, že se zde
dopravní situace výrazně zlepšila, a to včetně plynulosti MHD.

Chápu, že vy, ani další členové rady MČ Praha 5 s omezením na Smetanově nábřeží asi
nesouhlasíte a respektuji Váš názor. Současně si Vás, jakožto předsedu dopravního výboru,
dovoluji požádat, aby se vyjádření RMČ v záležitostech dopravy nadále vždy opírala o
objektivní data a nikoli politické názory, neboť pak může docházet k matení veřejnosti.

S pozdravem
Ing. Josef Cuhra
klub KDU a nezávislých, předseda

Odpověď:

Městská část Praha 5

Ing. Jan Panenka

Předseda Výboru dopravního MČ Praha 5

 

Vážený pan

Ing. Josef Cuhra

Zastupitel MČ Praha 5

 

V Praze dne 20. července 2020

 

Vážený pane zastupiteli,

k Vaší interpelaci  ve věci omezení dopravy na Smetanově nábřeží (MČ P1) uvádím, že text usnesení Rady Městské části Praha 5 týkající se dopadů uzavření Smetanova nábřeží vycházelo ze znalostí území MČ P5 a chování řidičů. Tím je míněna zejména skutečnost, že uzavřením komunikační sítě není docíleno stavu, kdy vozidla tzv. zmizí, ale jejich řidiči jsou nuceni pro svůj cíl využít jinou trasu, a tím zatěžují přilehlé území, které je ve většině případů obydlené, tj. rezidentního charakteru. V případě uzavření Smetanova nábřeží se logicky touto trasou na území MČ P5 nabízí Jiráskův most, ul. Preslova, ul. Elišky Peškové, Újezd a dále Karmelitská ul. ve směru na Prahu 1, případně Prahu 6 a Prahu 7.

V širších souvislostech tento dopad přelivu dopravy nastává u Strahovského tunelu či Severojižní magistrály s tím, že k těmto dopravně nadřazeným komunikacím je nutno užít komunikační síť procházející zástavbou obydlenou rezidenty. Též je nutno vnímat skutečnost, že tunelové soustavy Městského okruhu jsou z důvodu dopravních kongescí často regulovány (jejich uzavřením), což je zapříčiněno nedokončeným Městským okruhem, který v jeho nemalé části též supluje funkci silničního okruhu kolem Prahy, který  v severozápadní  (Ruzyně – Ďáblice, Kobylisy) a severovýchodní  (Modletice – Běchovice) části města též  není dokončen. Tyto provozní regulace tunelových soustav přinášejí na území MČ P5, ale i jiných městských částí, dopravní komplikace, které bohužel podobné lokální uzavírky jako Smetanovo nábřeží a uvažované (Malá Strana) pouze umocňují.

 

Proto i nadále zastávám názor, že opatření, která se ve svém důsledku zákonitě projeví přelivem dopravy do sousedních, či logicky dopravně navazujících území města (jiných městských částí) by měla být vždy s dostatečným předstihem předjednána s představiteli těchto městských částí, jelikož doprava by měla být řešena systémově a celoměstsky, nikoliv pouze lokálními či politickými zájmy. Tímto cílem jsem byl veden při předkladu přijatého usnesení Rady městské části Praha 5.

 

S pozdravem