Tolerování neoprávněného užívání objektu Prokopské údolí č.or.6, čp.748 v k.ú. Jinonice Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
14. 02. 2008
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace na starostu MČ Praha 5 JUDr. M. Jančíka,MBA
ve věci tolerování neoprávněného užívání objektu
Prokopské údolí č.or.6, čp.748 v k.ú. Jinonice
Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí
 
Pane starosto,
v této interpelaci se na Vás obracím s upozorněním na nutnost
narovnání právních vztahů za účelem odstranění vzniklých možných ztrát
na ušlém nájemném za více než čtrnáct let užívání tohoto objektu a přilehlých pozemků Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, o.p.s..
 
Jedním z jednatelů společnosti  je členka ZMČ Praha 5 a uvolněná předsedkyně Výboru životního prostředí ZMČ P5 Jitka Matoušková.
Manželé Jitka a Josef Matouškovi rovněž údajně užívají k bydlení byt v předmětné nemovitosti, opět bez jakéhokoliv souhlasu MČ Praha 5
a bez hrazení nájemného.
 
 
Je to omyl nebo úmysl?
 
Nedochází dlouhodobým tolerováním tohoto neobvyklého stavu k naplnění podstaty trestného činu dle §255 Trestního řádu – Porušování povinnosti při správě cizího majetku?
 
    Pronájem předmětného objektu v Prokopském údolí ( K Dalejím) byl projednáván       
    na zasedání Obvodní rady Prahy 5 9.8.1993 a usnesením č.18/449/93 rada   
    uložila členu rady Dr. Vápeníkovi vypracovat a předložit radě ke sválení návrh
    nájemní smlouvy se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského   
    údolí,o.p.s. s termínem 30.8.1993.
 
   Rada do dnešního nájemní smlouvu k tomuto objektu neprojednávala.
   Tudíž jakákoliv smlouva vztahující se k nájmu tohoto objektu je neplatná.
   Tedy ani Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy uzavřená mezi MČ Praha 5   
   a Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí nemůže být
   považována za platnou.  
 
 Problematikou využívání objektu v Prokopském údolí se  zabývala Kontrolní komise
 obvodní rady Prahy 5 dne 5.1.2000 . Odbor správy majetku byl vyzván k dodání   
 potřebných podkladů k zahájení šetření, do dnešního dne nebyly odborem podklady   
 zpracovány a doručeny k projednání.
 
   Žádám Vás o písemné sdělení jakým  způsobem a v jakém horizontu zjednáte
 jako statutární zástupce MČ Praha 5 v této věci nápravu, tak aby vše v souvislosti   
 využitím tohoto objektu bylo v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 
Děkuji za pozornost
                      
                          Ondřej Gál      
 
V Praze dne 6.12. 2007

Odpověď:

 
V Praze dne 14. února 2008
 
 
Věc: Interpelace – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
 
Pane zastupiteli,
usnesením Rady Zastupitelstva Prahy 5 ze dne 9.8.1993 byl schválen budoucí pronájem objektu č. 480 K Dalejím nacházející se na pozemku parc.č. 1110/6 v k.ú. Jinonice pro zájemce – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí se sídlem Praha 5, Pražského 661, IČ: 44794690 (dále jen „společnost“).
Na základě tohoto usnesení byla dne 6.1.1994 mezi MČ Praha 5 a shora jmenovanou společností uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o nájmu ( dále jen“ budoucí smlouva“). Předmětem budoucího nájmu dle této smlouvy měl být objekt tehdy označení .č. 480 a), nyní č.p. 748/6 a jeho rekonstrukce dle projektu zpracovaného jmenovanou společností – budoucím nájemcem zřejmě na náklady společnosti.
Ve smlouvě budoucí se smluvní strany zavázaly k uzavření vlastní nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne zakreslení pronajatého objektu do mapového listu č. 488 v k.ú. Jinonice a po přidělení čísla popisného.
Popisné a orientační číslo bylo budově přiděleno rozhodnutím Odboru občanskoprávních agend Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 12.3.2007. Dne 23.10.2007 byl příslušný materiál včetně návrhu nájemní smlouvy předložen do KOAaM. Komise však materiál neprojednala a stáhla ho ze svého programu z důvodu doložení znaleckého posudku technického zhodnocení, zaměření domu, určení ploch atd.
MČ P5 zpracovala znalecký posudek na určení výše investic vynaložených budoucím nájemcem do objektu. Posudek byl zpracován soudním znalcem Ing. Janem Benešem na zohlednění hodnoty investic vložených společností – budoucím nájemcem – do objektu při stanovení ceny nájemného.
V současné době se zpracovává pasport objektu, který bude sloužit k výpočtu nájemného podle jednotlivých ploch.
Předpokládáme, že nájemní smlouva bude uzavřena po jejím schválení a po schválení vložených investic v ZMČ Praha 5 v termínu do 31.5.2008.
 
 
S úctou
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě