Střet zájmů ve věci řešení nedostatku školských kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská a pronájmu školské budovy v ul. Plzeňská Vašemu Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

Datum interpelace:
15. 12. 2020
Datum odpovědi:
15. 01. 2021
Interpelující:
Mgr. Nadežda Priečinská
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Střet zájmů ve věci řešení nedostatku školských kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská a pronájmu školské budovy v ul. Plzeňská Vašemu Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
15.12. 2020
Mgr. Renáta Zajíčková
Starostka

Vážená paní starostko,
obracím se na Vás s interpelací k Vašemu střetu zájmů ve věci řešení nedostatku školských kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská a pronájmu školské budovy v ul. Plzeňská Vašemu Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

I.
Dne 25.5. 2020 jsem rezignovala na funkci místostarostky Městské části Praha 5 z důvodu Vašeho zásadního střetu zájmů.
Mojí rezignací se samozřejmě problém, na který jsem veřejně upozornila nevyřešil a bylo a je zcela zřejmé, že i nadále vrhá stín na legitimitu jakýchkoliv kroků, které jako starostka a členka rady s kompetencí pro oblast školství činíte, a to zejména ve vztahu k řešení nedostatku školských kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská.
Klub TOP 09 tuto situaci po mé rezignaci reflektoval usnesením z dne 2.6. 2020, kdy kromě jiného požaduje, abyste zvážila nabídku zapůjčení (vrácení) několika tříd v objektu pronajatém Vašemu gymnáziu zpět městské části za účelem uspokojení kapacitních potřeb základního školství v oblasti. Tento požadavek Vám byl prezentován tehdejší předsedkyní klubu, Ing. Jarmilou Svobodovou na osobním jednání dne 8.6. 2020.
Následně jsme čekali další bezmála tři měsíce, než jste se k této zásadní otázce vyjádřila. Až dne 24.8. 2020 jste na jednání koalice přislíbila uvolnění části třetího patra pro několik tříd základní školy. Tento Váš příslib, i když zatím pouze ústní, jsme považovali za vstřícný krok k zahájení jednání o komplexním řešení.
Od té doby až dosud, což jsou další téměř čtyři měsíce jste však žádné kroky směřující k realizaci uvolnění části kapacity Vašeho gymnázia pro potřeby městské části zatím neučinila. Z dostupných informací je přitom známo, že Vaše gymnázium nevyužívá kapacitu školní budovy v plné míře a že by její částečné přenechání pro potřeby městské části nepředstavovalo zásadní omezení. Přitom pro městskou část a její občany by i takové dílčí řešení situace bylo velmi přínosné, jakkoliv jej nelze považovat za definitivní.

S ohledem na to se Vás tedy ptám a žádám odpověď na tyto otázky:
1) Kdy jako starostka na jedné straně a zároveň jako nájemce na straně druhé zahájíte jednání o změně nájemní smlouvy, případně o jiném obdobném ujednání, kterým bude zúžen rozsahu nájmu budovy ve výše uvedeném smyslu?
2) Jaké další kroky je nutné učinit k tomu, aby mohla některá ze škol z dané oblasti umístit do školské budovy v ul. Plzeňská své třídy?
3) Kdy jako starostka a členka rady pro oblast školství zahájíte příslušné administrativní kroky nezbytné pro umístění třídy do uvedené budovy, zejména o zápis do rejstříku škol?

II.
Usnesením zastupitelstva MČ ze dne 25.2. 2020 Vám byl uložen úkol cit.: „Ukládá starostce předložit ZMČ Praha 5 k projednání studii ZŠ Podbělohorská, volumetrická studie, včetně podkladů pro vyhodnocení alternativ řešení navržených v petici z hlediska kapacit ZŠ, nákladů a právních aspektů s termínem do 31.12. 2020.“
Peticí zmíněnou v usnesení ZMČ se míní petice s názvem „Neberte dětem školní zahradu! Nechceme polovičatá a nehospodárná řešení“, která byla projednávána na předmětném zasedání ZMČ. Petenti pojmenovali jako možná řešení situace s nedostatečnou kapacitou základních škol v lokalitě Cibulka, Plzeňská kromě jiného využití školské budovy v ul. Plzeňská nebo výstavbu nové školy v oblasti Cibulka.
Jelikož je dnešní zasedání ZMČ poslední v tomto roce a na jeho jednání jste výše uvedený bod nepředložila, je zřejmé, že výše citovaný úkol, nebude v zadané lhůtě splněn. Přitom volumetrická studie pro výstavbu školské budovy v zahradě ZŠ Podbělohorská už je dávno hotová a projednaná ve školském výboru, možnost výstavby budovy školy v lokalitě Uhelných skladů na Cibulkách, v místě dnešní budovy speciální školy, jste projednala s vlastníkem hl.m. Prahou a máte od ní písemnou odpověď, na školskou budovu v ul. Plzeňská, kterou si pronajímá Vaše gymnázium je vyhotoven stavebně technických průzkum a pro možnost výstavby v lokalitě ul. Nepomucká schválila rada MČ zadání volumetrické studie už 23.9. 2020.
Lze tedy mít za to, že jsou potřebné vstupní informace k tomu abyste moha daný úkol splnit jsou již k dispozici.
S ohledem na to se Vás tedy ptám, a žádám odpověď na tyto otázky:

4) Proč nebyl splněn úkol dle usnesení zastupitelstva ze dne 25.2. 2020?
5) Do kdy bude úkol splněn?
6) Kdy lze očekávat předložení předmětných dokumentů do Školského výboru MČ Praha 5?

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.

S pozdravem

Nadežda Priečinská
Zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený paní
Mgr. Nadežda Priečinská
Člen ZMČ Praha 5

Praha 15. ledna 2021

Vážená paní zastupitelko,

zasílám Vám reakci na Vaši interpelaci vznesenou na prosincovém jednání ZMČ.

Opakovaně veřejně tvrdíte, že se nacházím ve střetu zájmů, což také uvádíte jako důvod Vaší rezignace na pozici místostarostky. Především není pravda, že jsem ve střetu zájmů a navíc považuji za nutné upřesnit okolnosti Vašeho odstoupení z funkce místostarostky. K tomuto kroku Vás především vyzvali koaliční partneři. Důvodem výzvy k rezignaci byla všeobecná nespokojenost s Vaší nečinností v přidělené gesci a také Vaše dlouhodobé porušování koaliční spolupráce, které narušovalo jinak kvalitní součinnost koalice.
K rezignaci jste byla vyzvána na koaličním jednání dne 26. 5. 2020. Na tomto jednání jsem zcela otevřeně požádala zástupce koaličních stran o vyjádření důvěry a potvrzení jejich vůle, abych i nadále vykonávala funkci starostky. Důvěra mi byla jednomyslně vyjádřena. Pro potvrzení mé funkce jste zvedla ruku i Vy. Na pozdějším červnovém zastupitelstvu jste již jako důvod ke své rezignaci uvedla můj údajný střet zájmů.

Není pravda, že jsem ve střetu zájmů. Jedná se o lichý a účelový argument. Skutečnost, že v době nástupu do funkce jsem byla zároveň jednatelkou Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha (“Gymnázium”), se kterým má městská část uzavřenou smlouvu o nájmu, není samo o sobě důvodem pro naplnění zákonné definice střetu zájmů.

Před nástupem do své funkce jsem v souladu s ustanovením § 9 písm. b) a c) zákona o střetu zájmů oznámila, že jsem jediným vlastníkem a jednatelem Gymnázia. Tyto činnosti nejsou činnostmi, jež by byly zákonem o střetu zájmů, ani jiným zákonem starostovi městské části Prahy zakázány.

Co se týče plnění smlouvy o nájmu ze strany Gymnázia při mém výkonu funkce starostky uvádím, že se ani nyní nenacházím ve střetu zájmů. Kdykoliv je příslušným orgánem o záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy jednáno, svůj poměr k projednávané věci buď v souladu se zákonem oznamuji, nebo se tohoto jednání vůbec nezúčastňuji, tudíž se ve smyslu zákona vůbec nepodílím na rozhodování o věci. Pokud tyto skutečnosti nastanou, jsou vždy řádně zaznamenány. Tímto zcela v souladu se zákonem předcházím byť pouze potenciálnímu střetu zájmů (ve smyslu § 8 a § 3 odst. 1 zákona o střetu zájmů).

Ve Vaší další argumentaci zcela přehlížíte fakt, že Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha je legitimní součástí našeho vzdělávacího systému. Už 7 let slouží občanům Prahy 5 stejně dobře jako ostatní veřejné a soukromé školy a části žáků zajišťuje plnění povinné školní docházky. Dle informací Gymnázia velká část dětí, které budovu na Plzeňské navštěvují, žije v Praze 5.

Uvolnění tříd, ke kterému Gymnázium vyzýváte bez věcného zdůvodnění, by znamenalo snížení jeho školské kapacity, tudíž i pro Prahu 5 nekoncepční omezení nabídky studia pro místní děti. Nesmíme zapomínat, že stejně jako každá jiná škola, má i tato závazky nejen vůči žákům a jejich rodičům, kteří se ji rozhodli využít pro vzdělávání svého dítěte, ale i vůči zhruba 50 zaměstnancům. To jsou pádné důvody, které vedly ředitelku Gymnázia, aby zaujala k možnosti uvolnění
3. patra negativní stanoviska, s čímž se ztotožňuji. Jako starostka a radní pro školství nevnímám jako přínosné omezovat jakékoliv dobře fungující školy poskytující vzdělávací služby z podstatné části dětem z Prahy 5.

Není pravda, jak dále uvádíte ve své interpelaci, že Gymnáziem není plně využita kapacita budovy. Z vyjádření ředitelky školy vyplývá, že se v současné době v budově vzdělává 198 žáků, kteří plně využívají všechny kmenové i odborné učebny. Byl tak potvrzen předpoklad, kterým Gymnázium dostálo ve vztahu k městské části svému závazku, že pokud mu bude budova Plzeňská 117 pronajata, doplní vhodně nabídku vzdělávání v této lokalitě, budova bude efektivně naplněna a bude sloužit svému účelu, tedy jako školská budova.

Dále ve své interpelaci uvádíte, že nečiním žádné kroky k zajištění dostatečných kapacit pro spádovou oblast ZŠ Nepomucká. Ve své gesci školství jsem aktivní již od doby nástupu do funkce místostarostky. Neprodleně jsem nechala vypracovat řadu odborných dokumentů, které umožňují školám námi zřízených se koncepčně rozvíjet, což do té doby nikdo z mých předchůdců neučinil. Mezi tyto dokumenty patří i Prognóza vývoje školských kapacit do roku 2023. Ta potvrdila dostatečnou kapacitu základního školství v Praze 5 do roku 2023, ale také potřebu navýšení kapacit pro spádovou oblast ZŠ Nepomucká. Proto bylo odboru školství zadáno zpracování popisu všech reálných variant vedoucích ke zvýšení školských kapacit této spádové oblasti. Dokumenty s popisem a odbornými stanovisky k jednotlivým variantám poslouží jako relevantní podklady pro rozhodování všech zastupitelů o výběru nejvhodnějšího řešení. Na přípravě těchto dokumentů se podílí několik radních, kteří mají ve svých gescích řešení problematiky nové výstavby, dostavby či rekonstrukce stávajících objektů. Jedná o místostarostu Damaška (TOP09), místostarostu Homolu (STAN) a radního Doležala (ODS).

Protože o rozvoji školství v naší městské části včetně tohoto konkrétního případu rozhodují zastupitelé svým hlasováním kolektivně, nikoli pár jednotlivců, považuji za správné a důležité, aby zastupitelé měli pro své rozhodování úplné a komplexní informace, tedy aby měli možnost se rozhodnout na základě relevantních a pravdivých dat, nikoli na základě ničím nepodložených dojmů, které prezentujete Vy.

Níže odpovědi na Vámi položené otázky:

Odpověď č. 1: Jako starostka a radní pro školství považuji za důležité podporovat všechny školy na území Prahy 5 bez rozdílu zřizovatele. Gymnázium je nutno vnímat jako nedílnou a rodiči vyhledávanou součást sítě škol Prahy 5 a jeho existencí se plnohodnotně doplňuje vzdělávací nabídka. Z tohoto důvodu nepovažuji za žádoucí chod Gymnázia jakkoliv omezovat. Městská část a předchozí politické reprezentace historicky uzavřely mnoho nájemních smluv (i se soukromými zřizovateli škol) a ty musí respektovat, protože z nich vyplývá řada závazků, které se nemohou přehlížet.

Odpověď č. 2: Do doby, dokud nerozhodne o dalším postupu kolektivně svým hlasováním zastupitelstvo nebo rada městské části, nelze činit žádné další kroky.

Odpověď č. 3: Je třeba zopakovat, že existují čtyři další a reálné varianty pro navýšení školských kapacit v oblasti Košíř. O nich bude v dohledné době kolektivně rozhodovat zastupitelstvo MČ Praha 5. Zastupitelé budou zvažovat ekonomickou a časovou náročnost jednotlivých variant, kvalitu prostorového zázemí, úroveň bezpečnosti, pedagogické hledisko a řadu dalších. Odpovědnost za výběr nejvhodnější varianty bude při hlasování ležet na uvážení každého člena zastupitelstva, ať již bude posuzovat a rozhodovat o věci jako člen školského výboru, rady městské části nebo zastupitelstva. Pro jistotu opět potvrzuji, že v této věci budu postupovat striktně v souladu se zákonem o střetu zájmů a zákonem o hlavním městě Praze.

Odpověď č. 4: V současné době nejsou kompletní podklady popisující jednotlivé varianty. Pracují na nich odbory investic, majetku, územního rozvoje a školství. Toto bylo důvodem zrušení prosincového jednání školského výboru k této věci, a je tedy pochopitelné, že zastupitelstvu nebyl předložen neúplný materiál bez vyjádření členů školského výboru. Jednání logicky zrušil předseda školského výboru pan Radomír Palovský (TOP 09). Finální podobu všech podkladů lze očekávat v průběhu první poloviny tohoto roku.

Odpověď č. 5: Předložení materiálu zastupitelstvu proběhne ve chvíli, kdy budou mít zastupitelé k dispozici stanovisko členů školského a případně dalších výborů.

Odpověď č. 6: Lze předpokládat, že v první polovině tohoto roku.

Vážená paní zastupitelko,

oceňuji Váš zájem o řešení situace. Aby veřejná diskuze o školství v městské části Praha 5 byla korektní a věcná, vyzývám Vás, abyste se vyvarovala spekulací a nešířila nepravdy a nepodložené informace, abyste neprezentovala Vaše osobní laické názory jako jediné správné a především, abyste svým veřejnými výroky záměrně nevyvolávala zdání, že existence soukromé školy poškozuje zájmy městské části a jejích obyvatel. Městská část už z podstaty musí podporovat existenci všech škol, které uspokojují poptávku po vzdělávání dětí.

Zcela jistě se shodneme na tom, že pro zodpovědné vyhodnocování jakéhokoliv problému v oblasti vzdělávání je nutná jistá erudice, znalost, zkušenost se školním prostředím nebo otevřená komunikace a spolupráce zainteresovaných.

Dovolte mi proto, abych se Vás zeptala:

1) Na základě jakého odborného názoru či dokumentu považujete variantu uvolnění budovy Plzeňská 117 (nebo její části) za optimální a vhodnou?

2) Dále se Vás ptám, proč jste za mnou doposud nikdy coby koaliční partnerka nepřišla a situaci se mnou osobně neprobrala? Všichni o mně ví, že od počátku svého působení v komunální politice deklaruji a prosazuji otevřenost. Domnívám se, že se mi to daří naplňovat, což dokazuje například fungující spolupráce s opozicí.

3) Z jakého důvodu se neustále snažíte vyvolat dojem, že jsem ve střetu zájmů, přestože si musíte být jako právnička vědoma, že ve střetu zájmů nejsem a v okamžicích, kdy by k tomu mohlo dojít, postupuji naprosto v souladu s platnou právní úpravou?

4) Z jakého důvodu se snažíte vyvolávat dojem, že nájem budovy Plzeňská Gymnáziu je netransparentní a že proběhl za nestandardně výhodných podmínek, navíc za okolnosti, kdy kontrolní výbor celou záležitost podrobně prověřoval a k žádnému takovému závěru nedospěl (viz prosincové usnesení ke zprávě o činnosti kontrolního výboru)?

Když veřejně tvrdíte, že Gymnázium poškozuje zájmy městské části Praha 5 a místních obyvatel, očerňujete tím nejen dobré jméno kvalitní vzdělávací instituce, ale nepřímo očerňujete i soukromé školství obecně. Stavíte ho do pozice výnosného byznysu, což je desetiletí překonaný předsudek. Pro uspokojení veřejného zájmu na vzdělání není rozhodné, kdo tento veřejný zájem uspokojuje, ale jak ho uspokojuje, a to činí veřejné i soukromé instituce rovnocenným a stejným způsobem. Poslání je stejné.

V případě Gymnázia se tak nejedná o běžnou podnikatelskou činnost, jejímž hlavním cílem a účelem je finanční zisk, ale primárním účelem Gymnázia je zajišťování vzdělávání a uspokojování tohoto veřejného zájmu. Gymnázium poskytuje a je povinno poskytovat vzdělávání v souladu se školským zákonem, a to dle vzdělávacích programů ve školském zákoně upravených, stejně jako škola, jejímž zřizovatelem je stát, kraj, obec či svazek obcí.

Vybudovala jsem od nuly úspěšnou a místními rodiči oblíbenou školu a 15 let jsem byla její ředitelkou. S nástupem do funkce starostky jsem se pozice ředitelky vzdala, abych se mohla plně věnovat rozvoji školství Prahy 5, a svými zkušenostmi tak mohla pomáhat všem místním školám bez rozdílu.

Nyní se jako starostka snažím přispět k tomu, aby naše městská část byla progresivní, aby zastupitelé měli odvahu realizovat ambiciózní projekty a abychom společně pomáhali všem fungujícím školám a především i vzniku nových škol bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo soukromé. Příkladem může být Praha 6, kde existují 4 soukromé základní školy a 3 soukromé střední školy v objektech městské části. Pestrost, dostupnost a kvalita nabídky vzdělávacích institucí na území Prahy 5 by měla být jednou z našich společných priorit a je i tématem jedné z oblastí vznikající “Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+” pro další desetiletí.

Vážená paní zastupitelko,
protože jsem přesvědčená, že ve veřejném životě potřebujeme více úspěšných a respektovaných žen, přála bych Vám, abyste našla své silné a hlavně pozitivní téma, které bude pro občany přínosem a Vám osobně přinese dobrý vnitřní pocit z prospěšné a užitečné práce.

Mgr. Renáta Zajíčková
Starostka MČ Praha 5