Stav kaple Nejsvětější Trojice

Datum interpelace:
18. 11. 2004
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Vážený pane starosto, vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

 

 

moje interpelace se týká neutěšeného stavu kaple Nejsvětější Trojice při č.p. 108, U Nesypky. Stav tohoto památkově chráněného objektu je katastrofální, dokonce už na střeše rostou stromy a i okolí kaple je v dezolátním stavu, včetně skládky odpadků.

Jsem si vědoma, že kaple je v majetku soukromé osoby, ale mám dojem, že to je i věc městské části, jak bude o památky na našem obvodě postaráno.

Je na to pamatováno i v Zákoně č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v ustanovení § 86, odstavec 2 i v Zákoně č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, který zabezpečuje zachování a ochranu kulturních památek.

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost a za odpověď.

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

V Praze dne 18.11.2004

Odpověď:

Vážená paní kolegyně,

 

 

      reaguji na Vaši interpelaci ze dne 18.11.2004 týkající se neutěšeného stavu kaple

   Nejsvětější Trojice při č.p.108, U Nesypky.

 

      Jak uvádíte, kaple je v majetku soukromé osoby, která je na základě zákona č.20/1987 Sb.

   o státní památkové péči povinna na vlastní náklad pečovat o zachování kulturní památky,

   udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením poškozením, znehodnocením nebo

   odcizením. Rovněž podle stavebního zákona je vlastník povinen udržovat stavbu v dobrém

   technickém stavu (§86 odst.1).

 

 

      Na základě této skutečnosti vykonal Odbor výstavby MČ Praha 5 státní stavební dohled

   u kaple Nejsvětější Trojice a zaslal vlastníkovi objektu dne 20.10.2004 výzvu č.28/04

   týkající se nápravy a odstranění zjištěných nedostatků. Kopii této výzvy Vám přikládáme.