Správa a záměr prodeje Ženských domovů II. v Radlické ulici 3 - dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
14. 02. 2008
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace na starostu MČ Praha 5 JUDr. M. Jančíka, MBA
ve věci správy a záměru prodeje objektu Ženské domovy – Radlická 3, čp. 2000
s pozemkem parcel. č. 2898 a Ostrovského 16, čp. 11 s pozemkem parcel. č. 2899
a pozemkem parcel. č. 2900, k.ú. Smíchov
                                                                                                                                                                 
Vážený pane starosto,
    níže se na Vás obracím s dodnes nezodpovězenými dotazy, které byly součástí otevřeného dopisu zastupitelů doručeného Vám 1.8. 2007 a týkajícího se  správy a problematiky spojené se záměrem prodeje a dosavadním využitím  objektu Ženských domovů – Radlická 3/2000 :                                                           
     
1)      V jakém stavu se nachází nemovitosti, jaká je v budově plocha obytných, kancelářských a jiných pronajímatelných prostor s podnikatelským využitím a jaká plocha společných prostor v nemovitosti. 
2)      Kdy se předpokládá případný prodej nemovitosti.
3)      Kdy předpokládala rada prodej nemovitosti při podání žádosti o stanovisko k prodeji radě Hlavního města Prahy.
4)      Jaké písemné informace o nemovitosti, jejím stavu, příjmu z nich atd. obdržela za celou dobu trvání obstaravatelské smlouvy MČ Praha 5 od obstaravatele a žádost o předání jejich kopií.
5)      Proč byl podán návrh Praze  k prodeji nemovitosti, když MČ Praha 5 počítá s prodloužením smlouvy a prodej by se měl uskutečnit až za 7 let.
6)      Proč MČ Praha 5 počítá s prodloužením smlouvy a ne s vypsáním výběrového řízení.
7)      Zda MČ Praha 5 uvažuje o prodeji nemovitosti komukoliv za trvání smlouvy.
8)      Jaká je  činnost zástupců MČ Praha 5 v dozorčí radě agentury.
9)      Kdo je či byl zástupcem v dozorčí radě obstaravatele za MČ Praha 5 a od kdy do kdy a jaké má či měl příjmy za zastupování MČ Prahy 5 od obstaravatele za výkon člena dozorčí rady.
10) Kdy a jak orgány MČ podrobně vyhodnocují činnost zástupců MČ Praha 5 v dozorčí radě obstaravatele.
11) Jak je hodnocena orgány MČ Praha 5 činnost zástupců v dozorčí radě obstaravatele.
12) Zda a jak velká škoda mohla vzniknout či vznikla v jednotlivých letech za trvání smlouvy MČ P5 ze stávající smlouvy proti případnému pronájmu objektu vítězi veřejné soutěže předem zveřejněné v tisku s dostatečným časovým předstihem.
13) Jaké prostředky v jednotlivých letech za trvání smlouvy byly vynaloženy na nemovitosti, s jakým účelem a s jakým výsledkem.
14) Jaké byly celkové příjmy z nájmů v jednotlivých letech za trvání smlouvy.
15) Kolik z příjmů z nájmu připadlo obstaravateli na umořování investic a kolik jako podíl MČ Praha 5 v jednotlivých letech trvání smlouvy.
16) Proč není zveřejněno znění smlouvy a jejich dodatků.
17) V čem je příčina malého výnosu z nájmu pro MČ Praha 5 a kdo za to může.
18) Proč došlo k prodloužení smlouvy.
19) Jaká protihodnota v konkrétních termínech, účelu  a výši použitých prostředků za prodloužení byla poskytnuta MČ Praha 5 a zda je tato protihodnota vratná či nevratná
20) Jaká šetření o výhodnosti prodloužení  smlouvy byla před prodloužením smlouvy provedena, s jakým výsledkem.
21) Kdo a kdy prodloužení smlouvy navrhl radě a kdo a kdy podepsal prodloužení smlouvy.
22) Jaká rizika jako pronajímateli hrozila a hrozí vůči nájemcům, pokud by obstaravatel nedostatečně plnil své povinnosti a jim vznikla škoda ( např. po nemožnost užívat pronajaté prostory), jak byla a jak je proti nim MČ Praha 5 chráněna a jak jim předcházela, jak a kdy kontrolovala plnění ze smluv vůči nájemcům.
23) Jak a v jaké výši byl vyhodnocen předpokládaný příjem pro MČ Praha 5 před prodloužením smlouvy v případě: a) prodloužení smlouvy, b) v případě vypsání výběrového řízení na uzavření nové obstaravatelské smlouvy, kdy by MČ Praha 5 z příjmu z nájemného sama hradila činnost v nemovitosti a c) v případě pronájmu celé nemovitosti po uskutečnění řádné výběrového řízení.
24) Jaká proběhla jednání se zástupci obstaravatele za trvání smlouvy, s jakým výsledkem, jaké je znění zápisů z nich a jak a kdy je městská část vyhodnocovala.
25) Znění případných expertních posudků na uzavření smlouvy a její prodloužení.
26) Jaká je obvyklá výše příjmů vlastníka z podobných nemovitostí v Praze.
27) Zda a pokud ano, kým a od kdy je dán zákaz užití a zveřejnění smlouvy a pokud ano, proč toto MČ Praha 5 připustila a tím znemožnila občanům se se zněním smlouvy seznámit a ji vyhodnotit, kdo toto navrhl radě.
28) Zda, kdy a jak před byl zveřejněn záměr na uzavření smlouvy a následně jejího prodloužení.
29) Kdy došlo k jednání o prodloužení smlouvy v orgánech MČ Praha 5 a kdy k podpisu prodloužení smlouvy.
30) Jaké jsou podmínky pro prodloužení smlouvy do roku 2015.
31) V čem spočívala značná nevýhodnost smlouvy na Ženské domovy, která vyvolala jednání s Čermák, a.s. po nichž byl uzavřen dodatek smlouvy dle usnesení rady z 5.9.2000 a jakých změn a to ať v rámci zlepšení či zhoršení smlouvy se podařilo dosáhnout.
32) Kdo a v jakém období je dle smlouvy oprávněn rozhodovat případné spory mezi vlastníkem a obstaravatelem, zda nezávislý soud či Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jehož je rozhodcem JUDr. Přemysl RABAN, CSc, a zda je tento totožný s členem statutárního orgánu obstaravatele, kdo a kdy případně navrhl změnu orgánu rozhodujícího spory.
33) Zda existuje jakákoliv vazba mezi kýmkoliv ze statutárních orgánů obstaravatele či nájemcem v budově a Právnickou fakultou Západočeské univerzity a pokud ano, jaká
34) Kdy se starosta MČ Praha 5 JUDr. Jančík stal studentem Právnické fakulty Západočeské univerzity.
35) Zda existuje jakákoliv vazba mezi prodloužením smlouvy a tím, že se stal starosta JUDr. Jančík studentem Právnické fakulty Západočeské univerzity.
36) Jak dopadlo trestní oznámení a občanskoprávní řízení na redaktorku Večerníku Praha, který dne 5.5.1994 uveřejnil článek ohledně výběrového řízení na určení správní firmy na správu, který obvinil   výběrovou komisi, že byla zmanipulována ve svém rozhodnutí., když měl dle usnesení rady tajemník MČ Praha 5 zajistit podání odpovídající občanskoprávní žaloby a   trestního oznámení příslušnému orgánu na autorku článku.
37) Zda je ochotna MČ Praha 5 zveřejnit listiny uvedené či projednávané v bodech 3, 4,5, 10, 11, 18,20, 24, 25,28, 29,30, 31 na své webové stránce, případně které z nich ano a které ne a proč, a zda je ochotna předat jejich kopii zastupitelům k dalšímu řízení a výkonu činnosti zastupitele.
Věřím, že na tuto interpelaci podrobně odpovíte do 30.dnů, tak jak Vám ukládá zákon o hl.m.Praze č131/2000 Sb.
S pozdravem
                                                                                                                V Praze dne 6.12. 2007

Odpověď:

 
 
 
V Praze dne 14. února 2007
 
 
Věc: Interpelace –  správa a záměr prodeje objektu Ženské domovy
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
K  Vaši interpelace sděluji následující :
 
Objekt je v současné době využíván v souladu s uzavřenou Smlouvou o obstarání správy a provozu z roku 1993 a to do 9.11.2010 Vzhledem k tomu, že jsou ze strany obstaravatele plněny podmínky této smlouvy je předpoklad prodloužení toho vztahu až do 9.11.2015.
 
1) V jakém stavu se nachází nemovitosti, jaká je v budově plocha obytných, kancelářských a jiných pronajímatelných prostor s podnikatelským využitím a jaká plocha společných prostor v nemovitosti.

Stavebně technický stav objektu dle ZP ze dne 24.2.2007 odpovídá stáří 74 roků. Dle nálezu znalce stav domu odpovídá i údajům poskytnutých firmou Čermák a.s. o provedených opravách.
Přehled o jednotlivých plochách v objektu lze získat na OOA ve formě pasportu domu a bude na Vaše vyžádání připraven OOA k předání.
 
2) Kdy se předpokládá případný prodej nemovitosti.
 
Případný prodej této nemovitosti by mohl být realizován v tomto volebním období.

3) Kdy předpokládala rada prodej nemovitosti při podání žádosti o stanovisko k prodeji radě Hlavního města Prahy.
 
Vzhledem k tomu, že RMČ nemohla předem odhadnout stanovisko MHMP k záměru prodeje předpokládala prodej v tomto volebním období.

4) Jaké písemné informace o nemovitosti, jejím stavu, příjmu z nich atd. obdržela za celou dobu trvání obstaravatelské smlouvy MČ Praha 5 od obstaravatele a žádost o předání jejich kopií.
 
Písemné informace mezi obstaravatelem a vlastníkem probíhá standardně. Vzhledem k rozsáhlosti korespondence doporučuji seznámit se nejprve s těmito písemnými informacemi a následně si vybrat ty jenž jsou pro Vaši potřebu a práci jako zastupitelky jsou potřebné. OOA připraven s Vámi spolupracovat včetně vyhotovení pro Vás potřebných kopií.

5) Proč byl podán návrh Praze k prodeji nemovitosti, když MČ Praha 5 počítá s prodloužením smlouvy a prodej by se měl uskutečnit až za 7 let.
 
Souhlas se záměrem je dáván k projednání MHMP dle zák.131/2000 Sb. a Statutem. Není mi známa informace o tom, že by MČ Praha 5 jednala s Čermák a.s. o možném prodloužení smlouvy.Podmínky pro prodloužení jsou dány Smlouvou… .

6) Proč MČ Praha 5 počítá s prodloužením smlouvy a ne s vypsáním výběrového řízení.

MČ Praha 5 je povinna dodržovat podmínky ze Smlouvy…
 
7) Zda MČ Praha 5 uvažuje o prodeji nemovitosti komukoliv za trvání smlouvy.
 
Záměr prodeje lze MČ Praha 5 takto uskutečnit.

8) Jaká je činnost zástupců MČ Praha 5 v dozorčí radě agentury.
 
Vzhledem k tomu, že Vámi není agentura blíže specifikována nelze na tuto otázku odpovědět. Předpokládám však, že jde pravděpodobně o Agenturu Praha 5, a ta jak víte nemá s tímto objektem spojeny žádné činnosti.

9) Kdo je či byl zástupcem v dozorčí radě obstaravatele za MČ Praha 5 a od kdy do kdy a jaké má či měl příjmy za zastupování MČ Prahy 5 od obstaravatele za výkon člena dozorčí rady.
 
Viz odst. 11
 
10) Kdy a jak orgány MČ podrobně vyhodnocují činnost zástupců MČ Praha 5 v dozorčí radě obstaravatele.
 
Činnost zástupců byla vyhodnocována standardně a dle potřeby
 
11) Jak je hodnocena orgány MČ Praha 5 činnost zástupců v dozorčí radě obstaravatele.
 
Odpovědi na otázky pod č.9,č.10 a č.11 lze dle mého názoru zahrnout pod jednu odpověď. OR byl dne 23.10.2000, č.usn. 23/857/2000 byl vyloven souhlas s účastí 2 členů OR v dozorčí radě spol.Čermák, a.s. bez nároku na odměnu a to zást.starosty – oblast majetková a předsedovi FV ZMČ P5. V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit na usn.OR č.19/759/2000 ze dne 5.9.2000 kdy byla RMČ příslušným členem dozorčí rady upozorněno na značnou nevýhodnost smlouvy
 
  
12) Zda a jak velká škoda mohla vzniknout či vznikla v jednotlivých letech za trvání smlouvy MČ P5 ze stávající smlouvy proti případnému pronájmu objektu vítězi veřejné soutěže předem zveřejněné v tisku s dostatečným časovým předstihem.
 
Vzhledem k tomu, že žádná škoda nebyla ani jednou ze smluvních stran uplatněna, mohu pouze spekulovat o tom „Zda a jak velká škoda mohla vzniknout či vznikla“ a proto nelze na takto Vámi položenou otázku odpovědět.

13) Jaké prostředky v jednotlivých letech za trvání smlouvy byly vynaloženy na nemovitosti, s jakým účelem a s jakým výsledkem.
 
Vzhledem k tomu, že není konkrétně specifikováno jaké prostředky máte na mysli, pokusím se předpokládat, že jde o prostředky na opravu a údržbu nemovitosti. Ty Jsou jasně popsány a ohodnoceny v Expertním posudku ze dne 5.6.1999. Celková výše těchto prostředků činí 39.413 tis Kč.

14) Jaké byly celkové příjmy z nájmů v jednotlivých letech za trvání smlouvy.
 
Cena nájmu je dáma Smlouvou … a je součásti obchodního tajemství, dle smluvního ujednání. Mohu však sdělit že se jedná o miliony korun

15) Kolik z příjmů z nájmu připadlo obstaravateli na umořování investic a kolik jako podíl MČ Praha 5 v jednotlivých letech trvání smlouvy.
 
V případě, že jste se seznámila či seznámíte se zněním Smlouvy… je a bude Vám jasné že obstaravatel je povinen si zajistit tyto prostředky bez účasti MČ Praha 5 bez ohledu na odvedené nájemné. Dle Expertního posudku ze dne 5.6.1999 je zřejmé, že k návratnosti vložených prostředků při dodržení požadované míry výnosu dojde v roce 2021, tedy za 22 roků.

16) Proč není zveřejněno znění smlouvy a jejich dodatků.
 
S odvoláním na čl. VIII odst.2 Č.VII ods.1 Dodatku č.2 ke smlouvě o obstarání správy a provozu domu z 20.7.1993 smlouva je uvedena v seznamu smluv a další skutečnosti jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a neuděluje se MČ Praha 5 svolení k jejich užití a zveřejnění
 
17) V čem je příčina malého výnosu z nájmu pro MČ Praha 5 a kdo za to může.
 
Lze spekulovat zda v době uzavření Smlouvy … v roce 1993 byla smluvená suma za nájem málo či moc. K otázce zda za to někdo může, mohu pouze konstatovat, že v roce 1993 měli pravomoci naši kolegové v RMČ, kteří v tomto roce tj. r.1993 tomto takto rozhodli
 
18) Proč došlo k prodloužení smlouvy.
 
K uzavřením dodatku č.2 došlo z důvodu plnění stávající smlouvy Dodatek č.2 zpřehlednil a doplnil dosavadní smluvní vztah z roku 1993 a zajistil návratnost prostředků vložených obstaravatelem do spravované budovy tzn. technického zhodnocení a zabezpečil ochranu MČ Praha 5 před případným nedovoleným obohacení.
  

19) Jaká protihodnota v konkrétních termínech, účelu a výši použitých prostředků za prodloužení byla poskytnuta MČ Praha 5 a zda je tato protihodnota vratná či nevratná.
 
Pokud lze za protihodnotu považovat plnění Smlouvy.. tj. např. zajištění údržby oprav v této nemovitosti včetně zlepšení jejího technického stavu viz Expertní posudek ze dne 5.6.1999, či provádění správy objektu, pak bychom mohli považovat protihodnotu za poskytnutou a v některých případech může a nemusí být částečně vratná i nevratná.
 

20) Jaká šetření o výhodnosti prodloužení smlouvy byla před prodloužením smlouvy provedena, s jakým výsledkem.
 
Mj. byla provedena kontrola plnění smluvních vztahů – viz. Zápis ze dne 14.9.2000 o Kontrola byla zaměřena na plnění prací uvedených v příloze č.1 dodatku č.2 ke Smlouvě…Bylo konstatováno, že byla Smlouva…. plněna.

21) Kdo a kdy prodloužení smlouvy navrhl radě a kdo a kdy podepsal prodloužení smlouvy.
 
Viz. RMČ dne 5.9.2000 usn.OR č.19/759/2000, za MČ Praha 5 podepsal starosta MČ 14.9.2000
 
22) Jaká rizika jako pronajímateli hrozila a hrozí vůči nájemcům, pokud by obstaravatel nedostatečně plnil své povinnosti a jim vznikla škoda ( např. po nemožnost užívat pronajaté prostory), jak byla a jak je proti nim MČ Praha 5 chráněna a jak jim předcházela, jak a kdy kontrolovala plnění ze smluv vůči nájemcům.
 
Z uvedeného dotazu není příliš zřejmé a nelze přesně předjímat jaká rizika hrozí nájemcům Opravdu nevím zda lze úplně přesně odpovědět na vaši otázku. Pokud nájemci uzavírají smlouvu s obstaravatelem jsou práva a povinnosti dána smlouvou a případně příslušnými dodatky na kterých se smluvní strany dohodnou. Pokud by však nebyly plněny úkoly, které má obstaravatel ze smlouvy zajistit mohlo by dojít k ukončení této smlouvy, takže lze taktéž předjímat, že je pro Obstaravatele  lepší všechny podmínky ze smlouvy plnit což také činil a do dnešního dne činí a doufám činit bude..

23) Jak a v jaké výši byl vyhodnocen předpokládaný příjem pro MČ Praha 5 před prodloužením smlouvy v případě: a) prodloužení smlouvy, b) v případě vypsání výběrového řízení na uzavření nové obstaravatelské smlouvy, kdy by MČ Praha 5 z příjmu z nájemného sama hradila činnost v nemovitosti a c) v případě pronájmu celé nemovitosti po uskutečnění řádné výběrového řízení.
 
Vzhledem že příjem byl a je dán Smlouvou… i vzhledem obsahu a jejího plnění lze hodnotit příjem jako řádné plnění a mohlo dojít k jejímu prodloužení. Z uvedeného vyplývá, že bylo hodnoceno plnění Smlouvy… jako řádné Na ostatní kdyby MČ Praha 5 … lze odpovídat pouze spekulativně a proto si raději dovolím neodpovědět, aby nedošlo ke zkreslení situace či novým kdyby MČ Praha 5.
 

24) Jaká proběhla jednání se zástupci obstaravatele za trvání smlouvy, s jakým výsledkem, jaké je znění zápisů z nich a jak a kdy je městská část vyhodnocovala.
 
Jednání s obstaravatelem probíhala dle potřeby a to ve věci výkonu správy domu. Korespondence je k dispozici na OOA a lze do ní nahlédnout
 
  
25) Znění případných expertních posudků na uzavření smlouvy a její prodloužení.
 
Z roku 1993 není žádný expertní posudek k dispozici. Prodloužení Smlouvy .. proběhlo v souladu s ustanovením této Smlouvy o prodloužení a ani zde není žádný expertní posudek k dispozici

26) Jaká je obvyklá výše příjmů vlastníka z podobných nemovitostí v Praze.
 
Dle ZP č.2388-028/07 ze dne 24.2.2007 kde je obvyklá hodnota nájmu u podobných nemovitosti v rozmezí mezi od 200,- až 350,-Kč/m2/měsíc.

27) Zda a pokud ano, kým a od kdy je dán zákaz užití a zveřejnění smlouvy a pokud ano, proč toto MČ Praha 5 připustila a tím znemožnila občanům se se zněním smlouvy seznámit a ji vyhodnotit, kdo toto navrhl radě.
 
Viz odst.16

28) Zda, kdy a jak před byl zveřejněn záměr na uzavření smlouvy a následně jejího prodloužení.
 
Předpokládám , že naši kolegové zastupitelé postupovali v roce 1993 se zákonem 418/1990 Sb. a Statutem hl. města a také zák. 367/1990 Sb. o obcích. V roce 2000 se jednalo o dohodu dvou smluvních stran a to vše v souladu s tehdy již uzavřenou a platnou nájemní smlouvou.
 
29) Kdy došlo k jednání o prodloužení smlouvy v orgánech MČ Praha 5 a kdy k podpisu prodloužení smlouvy.
 
 RMČ dne 5.9.2000 a dodatek č.2 byl podepsán dne 14.9.2000

30) Jaké jsou podmínky pro prodloužení smlouvy do roku 2015.
 
V souladu se smlouvou čl.VIII odst.2 se můžete jako zastupitelka MČ Praha seznámit s podmínkami přímo na OOA.
 
31) V čem spočívala značná nevýhodnost smlouvy na Ženské domovy, která vyvolala jednání s Čermák, a.s. po nichž byl uzavřen dodatek smlouvy dle usnesení rady z 5.9.2000 a jakých změn a to ať v rámci zlepšení či zhoršení smlouvy se podařilo dosáhnout.
 
Viz odpověď bod č.18. Vzhledem k čl.VIII odst.2 smlouvy… se můžete jako zastupitelka MČ Praha seznámit s podmínkami přímo na OOA nahlédnutím do smlouvy .. včetně jejich dodatků.
 
32) Kdo a v jakém období je dle smlouvy oprávněn rozhodovat případné spory mezi vlastníkem a obstaravatelem, zda nezávislý soud či Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jehož je rozhodcem JUDr. Přemysl RABAN, CSc, a zda je tento totožný s členem statutárního orgánu obstaravatele, kdo a kdy případně navrhl změnu orgánu rozhodujícího spory.
 
Na základě vašeho dotazu jsem zjistil na internetu z Listiny rozhodců pro vnitrostátní spory, že jedním z 240 rozhodců je i JUDr. Přemysl RABAN, CSc, vzhledem k tomu, že tam není bližší osobní identifikace namohu Vám vaši domněnku potvrdit ani vyvrátit, Z dostupných materiálů ve spise není možno dohledat kdo a kdy navrhl orgán rozhodující případné spory. Vzhledem k čl.VIII odst.2 smlouvy… se můžete jako zastupitelka MČ Praha seznámit s podmínkami přímo na OOA nahlédnutím do smlouvy .. včetně jejich dodatků včetně ostatních písemností.
 
33) Zda existuje jakákoliv vazba mezi kýmkoliv ze statutárních orgánů obstaravatele či nájemcem v budově a Právnickou fakultou Západočeské univerzity a pokud ano, jaká.
 
Z dostupné dokumentace, kterou má MČ k dispozici nevyplývá,že by obstaravatel nebo vlastník jednal s Právnickou Fakultou Západočeské univerzity
 
 
34) Kdy se starosta MČ Praha 5 JUDr. Jančík stal studentem Právnické fakulty Západočeské univerzity.
 
Vzhledem k tomu že Váš dotaz nesouvisí s vámi interpelovanou věcí tj. Správa a záměr prodeje objektu Ženské domovy-Radlická 3 č.p.2000 s pozemkem parcel.č.2898 a Ostrovského 16 č.p.11 s pozemkem parcel.č,2900 k.ú. Smíchov, nebudu na něj odpovídat.

35) Zda existuje jakákoliv vazba mezi prodloužením smlouvy a tím, že se stal starosta JUDr. Jančík studentem Právnické fakulty Západočeské univerzity.
 
Viz odpověď na otázku č.33

36) Jak dopadlo trestní oznámení a občanskoprávní řízení na redaktorku Večerníku Praha, který dne 5.5.1994 uveřejnil článek ohledně výběrového řízení na určení správní firmy na správu, který obvinil výběrovou komisi, že byla zmanipulována ve svém rozhodnutí., když měl dle usnesení rady tajemník MČ Praha 5 zajistit podání odpovídající občanskoprávní žaloby a trestního oznámení příslušnému orgánu na autorku článku.
 
 Toto usnesení rady se nevztahuje na objekt Ženské domovy-Radlická 3 č.p.2000 s pozemkem parcel.č.2898 a Ostrovského 16 č.p.11 s pozemkem parcel.č,2900 k.ú. Smíchov neboť na tento objekt byla smlouva již uzavřena.

37) Zda je ochotna MČ Praha 5 zveřejnit listiny uvedené či projednávané v bodech 3,4,5, 10, 11, 18,20, 24, 25,28, 29,30, 31 na své webové stránce, případně které z nich ano a které ne a proč, a zda je ochotna předat jejich kopii zastupitelům k dalšímu řízení a výkonu činnosti zastupitele.
 
Rád bych vás touto cestou požádal k podání informace, pokud to víte a jste ochotna mi je poskytnout, k jakému dalšímu řízení a výkonu činnosti zastupitele budou případné materiály použity. Po získání této informace se jistě společně nalezneme možný další postup řešení Vašeho požadavku na listiny a jejich nakládáni s nimi, neboť MČ Praha 5 je povinna dodržovat podmínky smluvního vztahu i zákona. Věřím, že i Vám jako zastupitelce leží na srdci, aby MČ Praha 5 předešla případným možným právním problémům spojených s tímto Vaším požadavkem na zveřejnění či nedovoleným manipulováním s některými listinami. Dovolím si Vás již teď upozornit na skutečnost, že některé listiny jsou již zveřejněny jako např. usnesení RMČ pro bod.č.3 usnesení ZHMP a RMČ pro bod č.5 … a lze je snadno dohledat na WWW stránkách MČ Praha 5 či MHMP.
 
 
S úctou
 
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě