součinnost komisí RMČ

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
14. 05. 2013
Interpelující:
Růžena Peterková
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace

RMČ MČ Praha 5 prostřednictvím starosty MČ Praha 5 Ing. M. Zeleného

 Z interpelací a odpovědí na interpelace, které jsem podala v tomto funkčním období, mi vyplynulo, že musím pokračovat, ale jiným způsobem a jednoduššími náměty.

 Nechci zde vést žádná slohová cvičení, nechci zdržovat korespondencí v zákonné lhůtě. Žádám o aktivní, důkladnější a věcnou spolupráci komisí. Navrhuji, aby zastupitelé, kteří jsou členy více komisí našeho zastupitelstva, viděli společný obsah práce všech komisí, kterých jsou členy. Máme značné množství komisí, jejichž náplň se netýká pouze jedné, ale prolínají se. Bohužel každá komise je zahleděna pouze do své problematiky.

 Uvedu několik příkladů a ptám se:

 Proč už někdo z příslušné (-ných) komise (-í) nepozval ředitele Medifinu, představitele Armády Spásy, vedoucího Centry atd..

  1. Proč někdo neprojednal s představiteli těchto institucí problémy a náměty, které jsem uváděla ve svých interpelacích (případně další náměty).
  2. Všeobecně postrádám průběžnou informovanost o spolupráci s  příslušnými zainteresovanými orgány, s radou, komisemi o průběhu výstavby startovacích bytů kdekoliv a Na Pláni.

 Výsledkem spolupráce komisí by byl konečný efekt nejen pro zastupitele, ale hlavně pro občany MČ Praha 5.

 

R. Peterková

 

 

V Praze dne 18.4.2013

Odpověď:

 

Vážená paní Peterková,

reaguji na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci činnosti komisí.

Obsahu Vaší interpelace, bohužel ne zcela rozumím, práce v komisích a výborech totiž spočívá především na Vás, jednotlivých členech těchto komisí a výborů a na Vaší aktivitě v jejich rámci.

Nemám informace, že by zde existoval jakýkoliv problém ve vztahu k poskytování informací od městské části, pokud vznikne nějaký požadavek směřující na jednotlivé odbory úřadu městské části na předložení dokumentů či dodání informací, je bezpochyby splněn.

Odbory předkládající materiály k projednání v komisích a výborech, pokud se jedná o širší problematiku, přesahující působnost jednoho odboru (a jedné komise či výboru) přikládají k důvodové zprávě zároveň vyjádření ostatních příslušných odborů.

V tomto ohledu se nedomnívám, že by jednotlivé komise a výbory neměly dostatek relevantních informací.

Ke konkrétním bodům uvedeným ve Vaší interpelaci uvádím následující.

Ad 1) Představitelé subjektů, jejichž činnost souvisí s materiálem projednávaným konkrétní komisí či výborem, mohou být na komise a výbory zváni, pokud to charakter problematiky vyžaduje. Většinou se tak děje na žádost některého z členů, případně na doporučení odboru, po předchozím odsouhlasení předsedy komise/výboru. Například vedoucí střediska společnosti Centra bývá na zasedání zván poměrně často (pravidelně se zúčastňuje i zasedání ZMČ). Obecně lze říci, že pozvání těchto představitelů není žádným problémem a v případě potřeby se tak i děje.

Ad 2) Není zřejmé z čeho vycházíte při svém tvrzení, že s představiteli Vámi uváděných subjektů nikdo nejedná. S představiteli subjektů spolupracujících s městskou částí v různých oblastech jsou průběžně realizována mnohá jednání, jejichž obsahem jsou aktuální témata, která je třeba řešit. Jedním z těchto subjektů je i Armáda spásy o.s. Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto subjektu se vztahovalo mnoho Vašich interpelací v příloze uvádím informaci
 o průběhu jednání s tímto subjektem. Z uvedeného je zjevné, že pokud byl obsah Vašich interpelací relevantní, stal se i obsahem jednání se subjekty, kterých se dotýkal.

Ad 3) Otázka startovacích bytů je v současné době stále v řešení, hledá se nejvhodnější varianta jejich pořízení a to zejména z pohledu finanční náročnosti projektu.

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě