Sociální služby a pokračování činnosti Misijního střediska

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
12. 10. 2007
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.

Interpelace:

8.ZMČ 13.9.2008 – Interpelace radní Lucie Vávrové ve věci sociálních služeb Prahy 5 a pokračování činnosti Misijního střediska na Barrandově.
 
Mgr.Lucie Vávrová (ODS)
Místostarostka, radní pro sociální oblast
 
Vážená paní místostarostko,
Vítáme, že MČ musí pod tlakem MPSV a HMP metodou komunitního plánování sociálních služeb (www.kpss.cz) připravit do konce roku 2007 inventarizaci potřeb občanů a organizací poskytujících sociální služby.
 
Domníváme se, že není zodpovědné, aby Rada MČ ohrožovala budoucnost některých sociálních NNO, aby se zbavovala potřebných objektů a prostor, aby se prostředky z privatizace koncepčně nereinvestovaly do potřebné sociální infrastruktury naší obce.
 
V poslední době veřejnost udivil necitlivý přístup Rady (a vás jako dlouholeté garantky sociální politiky v Radě) ukončit provoz Misijního střediska k 30.6.2008, aby se uvolnila budova resp. pozemky pro „projekty se sportovně kulturním zaměřením“ (jak píšete s panem Jančíkem ve vašem letáčku obyvatelům MČ).
 
Žádám Vás o odpovědi na otázky:
 
1.      Jaké strategické (s veřejností a NNO vydiskutované) koncepční dokumenty na zajištění sociálních služeb (např. podpory výstavby malometrážních bytů pro sociálně slabé občany, pečovatelské domy, centra pro bezdomovce apod.) vaše Rada v letech 2002-2006 připravila? (prosím kopie)
 
2.      Programové prohlášení Rady 2002-2006 slibovalo v oblasti správy bytů „vytvoříme nabídku bytů pro občany, kteří jsou v sociální krizi bez vlastního přičinění“ – kolik takových bytů bylo v letech 2002-2006 nabídnuto a kolik je v současnosti k dispozici? (prosím konkrétní seznam)
 
3.      Dále vaše Rada slibovala „vytvoříme nabídku bytů zvláštního určení pro zdravotně hendikepované občany“ – kolik takových bytů bylo vletech 2002-2006 vytvořeno, nabídnuto a je v současnosti k dispozici? (prosím konkrétní seznam)
 
4.      Kolik malometrážních bytů pro sociálně slabé občany má MČ k dispozici?
 
5.      Jak bylo připraveno, konzultováno zadání projektu KPSS? (prosím kopii smlouvy s přílohami)
 
6.      Jakou konkrétní nabídku prostor pro Misijní středisko a do kdy Rada chce zajistit pro všechny uživatele sociálních služeb Misijního střediska? (prosím kopii hygienického posudku, který prý ukazuje rizika dalšího používání budovy)
 
7.      Jaké konkrétní projekty „se sportovně kulturním zaměřením“ Rada uvažovala umístit do prostoru po Misijním středisku?
 
8.      Kolik stála výroba a distribuce vašich letáčků k Misijnímu středisku? (prosím kopie objednávek)
 
Děkuji za odpovědi a materiály
 
Ing. Ondřej Velek
Ondrej.velek@zeleni.cz
604334424
 

Odpověď:

Odpověď na interpelaci

 
Pane zastupiteli Velku,
 
v úvodu své odpovědi na Vaši interpelaci Vás chci informovat o tom, že městská část Praha 5 v žádném případě neohrožuje funkčnost sociálních služeb, které spadají do potřebné infrastruktury, a které na naší městské části dobře fungují. Ať např. prostřednictvím příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, či ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které také sociální služby jednotlivým skupinám potřebných obyvatel odborně poskytují.
Komunitní plánování sociálních služeb zde vzniká na základě řady změn a inovací v oblasti sociálních služeb. Dokumentace komunitního plánování umožňuje žádat o externí zdroje financování, čímž dojde i k interní finanční úspoře městské části.
 
Pro vyjasnění pojmů přikládám definice co je sociální služba a co je jejím cílem.
Sociální služba je definována zákonem : činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajišťování stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale i lidé, kteří žijí „na okraji“ společnosti bez nutnosti specifikace proč. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.
 Evropský sociální program, který byl v roce 2000 vyhlášen v Nice, také pojednává o službách v obecném zájmu, které musí dosahovat klíčových kvalitativních hodnot v rovinách : kvalita, dostupnost, ochrana uživatele. Komunitní plánování zaváděním standardů kvality sociálních služeb je nejdůležitějším nástrojem, který umožňuje naplňovat sociální program na místní úrovni.
 
Cílem sociálních služeb je podporovat nebo alespoň zachovat stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. Sociální služby jsou pobytové, tj. služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, ambulantní, to jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování a terénní služby, které jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí.
V současné době je na MPSV vypracován Návrh systému metodické podpory plánování služeb v ČR.
 
K okruhu Vašich otázek týkajících se vypracování konkrétních seznamů, zkopírování smluv s přílohami, kopií objednávek, atd. sděluji, že je vše pro Vás jako zastupitele městské části Praha 5 k dispozici na příslušných odborech Úřadu městské části. Koncepce sociálních služeb ( pozn. nepatří mezi ně podpora výstavby malometrážních bytů pro sociálně slabé občany ) je obsažena v programovém prohlášení a její plnění je pak v materiálech plnění programového prohlášení Rady.
 
Co se týká otázky počtu přidělených obecních bytů ( ústupových ) v letech 2002 – 2006, tak bylo za toto období přiděleno celkem 113 bytů. Za stejné období bylo přiděleno 89 magistrátních bytů. Celkový počet bytů zvláštního určení je v období let 2002 – 2006 celkem 44. Návrhy na obsazování stávajících malometrážních bytů pro sociálně slabé občany dává bytový výbor, pokud se byt uvolní po odstěhování, úmrtí či exekuci.
Téma Misijní středisko na Barrandově je v současné době v jednání, na základě setkání zástupců smluvních stran, tzn. pana starosty Jančíka a pana vikáře z farnosti, dále zástupců podnájemců a zástupců petentů, byl domluven měsíční termín na další setkání.
 
 
Mgr. Lucie Vávrová Ph.D
 
 
 
V Praze dne 12.10.2007