Sociálně zdravotní komise

Datum interpelace:
08. 12. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

INTERPELACE

 

 

v Praze dne, 8.12.2005

 

 

Rada MČ OÚ Praha 5

 

 

Vážení,

 

– Sociálně zdravotní komise MČ Praha 5, které jsem dlouholetou členkou, nemá od

   posledních řádných voleb do zastupitelstva MČ zástupce ze Zdrav. Zařízení Smíchov.

 

– Při práci komise je absence odborníka v aktivním pracovním procesu zjevná.

 

– Protokol o výsledcích kontroly v příspěvkové organizaci ZZ Smíchov ze dne 31.8.2005  je

   toho důkazem.

 

– Opakovaně jsem při jednáních komise žádala o doplnění odborníka z řad pracovníka ZZ

   Smíchov, ale moje žádost nebyla akceptována.

 

– Pro ilustraci uvádím, že sociální sféra, také příspěvková organizace, je zastoupena v komisi

   třemi odborníky v aktivním pracovním procesu.

 

– Žádám, aby radní Mgr. Vávrová a Mgr. Hovorka vedoucí odboru , v co nejkratší možné

  době oslovili kolektiv zdravotnických pracovníků a navrhli radě MČ Praha 5 zástupce 

   z těchto pracovníků pro práci v sociálně zdravotní komisi.

 

  Na interpelaci žádám písemnou odpověď.

 

 

  Děkuji

 

  Růžena Peterková

  poslankyně MČ Praha 5

Odpověď:

 

 

 

 

 

 

Vážená paní poslankyně,

 

sociálně zdravotní komise, která je poradním orgánem Rady, se zabývala vždy aktuální problematikou v těch oblastech, které jí přísluší. Např. v oblasti zdravotní se zabývala řešením Lékařské služby první pomoci.

 

Nedomnívám se, že  absencí odborníka v aktivním procesu ve výše uvedené komisi je ovlivněn výsledek kontroly v příspěvkové organizaci ZZ Smíchov ze dne 31.8.2005. Ostatně jak z výsledku kontroly týkajícího se plnění účelu a předmětu činnosti, který provedl Mgr. Hovorka, ved. sociálního odboru, vyplývá, jsou v rámci zdravotnických služeb, které jsou pacientům k dispozici, zastoupeny všechny důležité lékařské odbornosti, jejichž skladba je z hlediska potřeb pacientů vyhovující.

 

Dlouholetou členkou sociálně zdravotní komise byla a dosud je MUDr. B. Karpetová, která vykonávala funkci zdravotního rady. Tato funkce však byla na jednotlivých městských částech zrušena a spadá pod Magistrát hl.m. Prahy. Dalším odborníkem, členem sociálně zdravotní komise, je prof. MUDr. Knobloch.

 

Jak jste si zcela určitě vědoma, v případě potřeby je na komisi přizván odborník a je mu dán prostor k vyjádření hlediska k řešené problematice. Nejinak tomu bude i v případě ZZ Smíchov.

 

S pozdravem

 

                                      

Mgr. Lucie Vávrová