snížení nájmu-v objektu Prokopské údolí

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
21. 11. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

                                                                                

 

Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva,,

 

 z dopisu ing. Jirsy vedoucího OMI jsme se dozvěděli, že RMČ Prahy 5 dne 18:5: 2016 usnesením č. 20/644/2016 neschválila Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (dále jen o.s.- občanské sdružení) navýšení vynaloženích nákladů spojených s rekonstrukčními pracemi v objektu Prokopské údolí 6/748 o částku ve výši 4 074 771, 82 Kč.

Je nám líto, že o výsledku Vašeho jednání jsme se dozvěděli až z dopisu úředníka, který reagoval na naši žádost.

Z dopisu ing. Jirsy je zřejmé, že RMČ jednala „ o navýšení“ nákladů ve výši 4 074 771 Kč.

Z návrhu dodatku smlouvy, která byla předmětem jednání jasně vyplývá, že se mělo jednat o částce 2 633 339 Kč, protože částka 1 440 000 Kč se odečítá jako úhrada za užívání budovy od roku 2008.

Je politováníhodné, že zástupce o.s. nebo ani člen ZMČ, nebyli přizvání k jednání rady o tomto bodě. Mohli jsme vše snadno vysvětlit při jednání tak, aby RMČ mohla jednat o předloženém materiálu podle skutečnosti.

Proto jsme Vás žádali o revokaci tohoto usnesení.

(Odpověď jsme nedostali)

Nejedná se o navýšení investic ze strany o.s., ale o opravu vadného posudku z roku 2008, kde soudní znalec přímo v posudku uvádí, že nehodnotil celou budovu, ale její část. (tento posudek je přílohou nájemní smlouvy).

Posudek, který zpracoval Michal Petrák (specialita na odborné posudky ve stavebnictví a dozorování staveb), je potvrzen ing. Františkem Moškou, autorizovaným inženýrem pro stavebnictví. Při oceňování investic se ing. Moška a Petrák řídili cenovými hladinami URS (Ústav rozpočtové souměrnosti), pro každý  rok, kdy byly investice provedeny.

  V minulém období jsme byli urgováni o dlužnou částku ve výši 17 946,53 Kč. V letošním roce nám bylo doručeno usnesení RMČ č. 13/418/2016, které schvaluje žádost o rekonstrukci části prostor objektu. Tomuto usnesení předcházela mnohá jednání, ze kterých vyplynulo, že naše společnost za nájemné nedluží, protože byl používán nesprávný postup pro jeho výpočet. Na základě těchto jednání jsme předložili radě žádost o rekonstrukci, jejíž podmínkou byla neexistence dlužného nájemného a tato žádost byla radou schválena.

Poté jsme se dozvěděli, že OMI požaduje částku, už ne 17 946,53 Kč, ale 89 862 Kč. Přestože jsme investovali 2 633 339, 82 Kč do majetku obce na základě smlouvy.

Proto jsme RMČ žádali o odložení platby  za rok 2016 do doby, než RMČ řádně projedná naši žádost o dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 57/0/OOA/08 ze dne 1.7.2008. (dosud bez odpovědi)

 

Tolik krátce z historie.

Ještě si dovolím připomenout , že v průvodním dopisu ke smlouvě o smlouvě budoucí  z roku 1993 nám tehdejší tajemník úřadu MČ Prahy 5 ukládá, že máme budovu zabezpečit a zahájit rekonstrukci a základě vyhraného výběrového řízení. Tento doklad byl podepsán tehdejším starostou in.arch  Syrovým.

Protože jsme se dozvěděli, že celá řada zastupitelů nezná detailně problémy ochrany přírody na území MČ Prahy 5, dovolujeme si připomenout, že zprávy o naší činnosti dostával úřadující starosta, členové RMČ a všichni členové ZMČ každý rok od roku 1991,.

Jen stručně popíšeme činnost občanského sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Občanské sdružení vzniklo v roce 1991 za účelem ochrany Prokopského a Dalejského údolí. Hlavní náplní činnosti o.s. jsou konkrétní ochranářské práce přímo v terénu. To je úklid černých skládek, údržba luk, skalních stepí, teplomilných trávníků, potoků, břehových porostů, kacení a sázení, ochrana volně žijících živočichů, atd….

Ročně odpracujeme cca 5 – 10 tisíc brigádnických hodin zdarma ve prospěch ochrany přírody.

V roce 1993 jsme aktivně pomáhali při vzniku přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí a později i při vzniku p.p .Košíře – Motol. Jsme držiteli několika českých i mezinárodních ocenění za ochranu přírody.

Byli jsme zakládajícími členy Zeleného kruhu. Byli jsme členy ÚR ČSOP a jeden z našich členů je členem poradního orgánu vlády pro ochranu přírody.

Pronájem terénní základny jsme získali v řádném výběrovém řízení v roce 1993. Smlouvu o užívání jsme podepsali se starostou ing. arch  Syrovým. Na tuto budovu bylo tehdy zahájeno demoliční řízení. 

Nebylo zde ani jedno okno, chyběly podlahy a dveře, do střechy teklo. Byla narušena statika objektu, přízemí bylo zatopeno fekáliemi…

Louka před budovou (bývalý dvůr vápenky) byla smetištěm.

Za dobu naší činnosti využilo našeho zázemí cca 200 firem pro svou dobrovolnickou práci při ochraně přírody a pro vzdělávání v oblasti ochrany přírody.

Vzdělávací semináře spojené s prací a s exkurzemi v terénu vedou lektoři, kteří jsou členy našeho o.s.

Nejčastěji nám pomáhala ČSOB, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Oracle, Smíchovský pivovar, ČEZ…

Naše zázemí využívá i mnoho dalších  organizací – Psychiatrická léčebna Bohnice, Hestia, Byznys pro společnost, Pět P, skautský oddíl Omega, Světová federace rodin, Nadace Klíček, katolické sdružení rodin, Klub atletů Smíchov – oddíl zápasu, celá řada mateřských škol a ZŠ, o.s. Na kole.

V létě pořádáme keramické kurzy, práce se dřevem a výuka košíkářství….

Pro veřejnost pravidelně mimo jiné pořádáme Den Země, Svatoprokopskou pouť, Den ochrany obojživelníků a Světlo z Betléma.

V Informačním centru proběhly v minulosti výstavy  např. k výročí vzniku ochotnického divadla v Hlubočepích, mnoho tématických výstav o ochraně přírody, o historii Hlubočep a okolních sídel, výstava obrazů pana Bienera, výstava dřevořezeb pana Ježka apod.

Cyklus seminářů o vzdělávání zodpovědného majitele psa.

Každoročně se účastníme mnoha správních řízení, včetně stavebních, povolování kácení, vyjadřujeme se k územnímu plánování apod.

Naše zázemí využívají i lesní školky.

 

Největším problémem při ochraně přírody Prokopského údolí je administrativní rozdělení tohoto území mezi 4 MČ a hl.m. Prahu a také bohužel nepochopení, ale i nekompetentnost správce tohoto území.(OŽP MHMP) – viz samostatný projekt REINVESTA – rádi znovu vysvětlíme a přiblížíme.

Jedná se o společnou správu jednoho biologického celku, který je administrativně rozdělen.

Vytvoření funkčního správního orgánu je klíčovým požadavkem pro dlouhodobou prosperitu chráněného území.

Naší práci by hodně pomohlo stanovení symbolické částky na místo čtvrt miliónového nájemného, které je nám každoročně odečítáno z našich investic, které jsme vložili do rekonstrukce budovy.

Každá jiná organizace, která by udělala byť desetinu práce pro obec,z toho co trvale dělá naše o.s., by byla jistě hýčkána. Opravdu nevíme za co jsme trestáni…..

Naše o.s. nemá žádné pravidelné příjmy, fungujeme výhradně z vlastních dobrovolných darů a darů ve formě práce a drobného nářadí.

Na závěr považujeme za nutné zdůraznit, že nejsme jen vzdělávací a volnočasová organizace, ani organizace na údržbu budovy, ale hlavním posláním našeho společenství jsou konkrétní odborné, vysoce specializované ochranářské práce přímo v terénu.

 

————————————————————————————————————————

 

 V letošním roce  RMČ neuznala  naši investici ve výši 2 633 339, 82 Kč.  Naše občanské sdružení zaplatilo kromě běžných výdajů, nájemné za budovu ve výši 191 709,50 Kč plus 89 862 Kč jako údajný nedoplatek, to je celkem 282 571, 50 Kč.

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že výdaje na provoz nefunkčního Informačního centra na Smíchově byl zhruba 1 milion korun ročně. Také  kolik radnice vynakládá  na ostrahu svého majetku atd.

Například MČ Praha 5 pronajala 36 ha přírodního parku Košíře Motol Golfovému klubu na 25 let s opcí na dalších 25 let jen za 1,4 Kč/m2/rok.

 

Nechápeme, proč právě naše občanské sdružení musí platit horentní nájemné za to, že ve prospěch města a městské části provádí konkrétní ochranářské práce v hodnotě vyšší než půl milionu korun každý rok a to více než 25 let.

 

Proto Vás žádáme o změnu nájemní smlouvy na nájemné 1 Kč/m2/rok zastavěné plochy.

 

Citujeme z Programového prohlášení RMČ 2014 -2018:

„Budeme chránit architektonické a urbanistické hodnoty, tzv.stabilizovaná území, před necitlivými zásahy, která mění charakter těchto lokalit. Budeme iniciovat vznik regulačních plánů a studií zastavitelnosti v lokalitách zasluhujících přísnou ochranu, např. stolové hory Vidouce a celého parku Košíře Motol, Prokopské a Dalejské údolí a Dívčích hradů.“

„Budeme podporovat činnost organizací a spolků, která pracují s mládeží a mají ve svém programu výchovu  a praktickou práci v rámci ochrany životního prostředí.“

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         starosta

                                                                                              Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Josef Matoušek

 

                                                                                                                 V Praze dne 18. 11. 2016

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

 

Předně velmi oceňuji práci, kterou Vaše organizace pro ochranu přírody vykonává.

 

Nicméně jak sám, zvláště z titulu Vaší funkce zastupitele, jistě dobře víte, je při uplatňování jakýchkoli požadavků a nároků ze strany jakéhokoli subjektu nutno dodržovat legální postupy. Rovněž musíme mít na paměti dodržování správy veřejných prostředků s péčí řádného hospodáře.

 

Doporučuji Vám, abyste celou záležitost nechal nejprve projednat prostřednictvím komisí a výborů městské části Praha 5 a následně dojde k projednání na úrovni Rady městské části Praha 5.

Pouze doplňuji, že celou problematiku, zejména vznešené nároky, je nutno podepřít fakty, jako je například znalecký posudek na vynaložené náklady.

 

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě