sněhová kalamita

Datum interpelace:
16. 12. 2010
Datum odpovědi:
13. 01. 2011
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

v posledních dnech sníh zasypal Prahu a sídliště Barrandov se proměnilo v jednu velkou bílou pláň. Při pohledu o okna – pohádka, pohybovat se tu bez problémů je ale prakticky vyloučeno. Několik málo chodníků je vyhrnuto a posypáno, několik málo chodníků je vyhrnuto a neposypáno, většina chodníků ale zůstává bez jakékoliv údržby. Zodpovědnost za schůdnost chodníků v zimním období má jejich vlastník, tím je ve většině případů hl. m. Praha, nikoliv MČ Praha 5. To je ale brodícím se, klouzajícím a v řadě případů i nadávajícím občanům většinou jedno. Žádám Vás, vážený pane starosto, abyste se, jakožto představitel nás, nespokojených občanů, zasadil o vytvoření účinného systému zajišťování zimní údržby chodníků v MČ Praha 5, zejména na sídlišti Barrandov.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 16. 12. 2010

 

Odpověď:

 

 

Vážený pane doktore,

novelou zákona č. 13/1997 Sb. byla odpovědnost za schůdnost chodníků přenesena z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníky těchto chodníků. Na území hl. m.  Prahy je jím převážně hl. m. Praha., pro které zimní údržbu zajišťuje jím zřízená organizace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Téměř všechny chodníky v prostoru sídliště Barrandov (s výjimkou autobusových zastávek a dalších) byly zařazeny do přílohy vyhl. č. 15/2009 Sb. hl.m. Prahy (kterou se novelizuje vyhl. č. 45/1997 Sb.), tj. seznamu vozovek a chodníků, na kterých není prováděna zimní údržba. Dne 11.1.2011 obdržela MČ Praha 5 nařízení Rady hlavního města Prahy č.18 ze dne 21.12.2010 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tímto nařízením byla mimo jiné zrušena i Vyhláška č. 45/1997.  V příloze nařízení jsou uvedeny též úseky chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Podle předběžného posouzení je zde opět zahrnuta převážná většina chodníků na Barrandově. Minulá Rada MČ nepřijala žádné opatření k zajištění zimní údržby. Na základě stížností občanů provedl zástupce starosty Ing.J.Vejmelka s pracovníkem tehdejšího OMZ panem Tikalem prohlídku Barrandova. Dne 9. 12. 2010 byla uzavřena dohoda s firmou Centra, že zajistí úklid sněhu na Barrandově. Jednalo se především o zajištění přechodů pro chodce, odstranění sněhu před kontejnerovými stáními, u stanovišť separací a ze zastávek MHD. Dále byl zajištěn odvoz sněhu na skládku do Grussovi ulice.

V rámci pohotovostního úklidu byla poslána firma Sadovnictví Harvánek 2x zajistit sjízdnost komunikací Pivcova a Peškova protože se svozová společnost vůbec nemohla dostat ke sběrným nádobám a 1x do ulice Werichova.

Další dva pohotovostní pracovníci firmy Ledecký byli posíláni na dočišťování menších úseků chodníků na Barrandově dle aktuální situace. Zároveň byla několikrát upozorněna a požádána TSK, aby provedla údržbu kolem Polikliniky apod. Na zajištění zimní údržby byla  již za působení nové RMČ z rozpočtu MČ  vyčleněna částka 3 451 000,- Kč na nákup posypového materiálu a úklidových služeb.  Je zřejmé, že kvalitní zimní údržbu může zajistit pouze hl.m. Praha. MČ Praha 5 nemá prostředky na to, aby místo vlastníka řešila komplexní zimní údržbu.

 

S úctou                                                                     

                                              

MUDr. Radek Klíma

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě