Smíchovské léto

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
10. 07. 2007
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
Zdeněk Rygl

Interpelace:

Interpelace ve věci kulturní akce „Smíchovské léto“

 

Vážení páni radní Rygle a Šestáku,

 

Interpeluji Vás ve věci  akce „Smíchovské kulturní léto“  na niž je v rozpočtu MČ Prahy 5 v kap. 06, podkapitole 0625 rozpočtováno Kč 550 tis. a kde jste uvedeni jako garanti této akce.

Otázka zní co jste připravili a jak vhodně budou tyto nemalé prostředky zajisté v souladu s rozpočtovým zadáním využity. 

Jaké kulturní  akce spojené se Smíchovem, pořádané zde na Smíchově, centru Prahy 5 obohatí našim občanům i turistům  nabídku letního kulturního vyžití, resp. proč jako garanti akce netrváte  na užití  těchto rozpočtovaných prosttředků v souladu s rozpočtovým určením.

 

Interpeluji celou radu městské části na čele se starostou p. JUDr. Jančíkem, MBA a radním Tučkem, že   na svém jednání dne 5.6.2007 rozhodla o použití prostředků z akce Smíchovské kulturní léto formou daru   na uspořádání šermířské akce Klamoklání Klamovka “ Přehlídka skupin scenického a historického šermu“ ve dnech 8..a 9.září t.r. v Košířích a poté dne 12.6. 2007  rozhodla  ještě o změně v tom smyslu, že Městská část bude sama pořadatelem jmenované  akce.

 

Důvodem interpelace je :

1)      Jak vyplývá z návrhu akce jde o akci , která snese srovnání se standardně pořádanými zábavnými  akcemi na komerční bázi s krytím nákladů bez účasti prostředků z veřejných rozpočtů, protože jak je uváděno v Návrhu na uspořádání akce, jednatel pořádající firmy ing. Krištof i realizační skupina šermířů  mimo jiné dlouhodobě spolupracuje  na filmové tvorbě s Českou televizí  a divadly, jak dokládá i přiložený výčet jejich účastí a jejich výkon je na profesionální úrovni

 

2)      Předkládaný rozpočet akce není dostatečně specifikovaný, aby bylo možno posoudit zda plánované náklady nejsou nadsazené, zejména

  • chybí honoráře/sazby  pro jednotlivé účinkující skupiny resp. jednotlivce. Uvedena je pouze souhrnná částka 89.000,- Kč, navíc odměna za obsluhu exponátů  též nespecifikována je zahrnuta  do poslední téměř všezahrnující položky , bod 7)  Další provozní, personální a podnikové náklady za 73.000,– Kč
  • položky rozpočtu jsou formulovány netransparentně a působí duplicitně např. bod 1) obsahuje technické zajištění celé akce za  87.000,Kč , bod 2) zajištění výstavy, stavbu scény, stanů  za 86.000,- Kč, bod 4) zajištění WC a několik položek provozních nákladů za 59.000,–Kč a bod 5) Zajištění jeviště včetně sedadel v hledišti (kolik sedadel a jakých se neuvádí) za 63.000,- Kč. Co je technické zajištění celé akce ve vztahu k zajištění technických záležitostí  instalace scény, sedadel, WC atd. ? 

 

3)      Akce i Smlouva  o dílo k předmětné akci nejsou doprovázeny závazným Programem,

který má být dle čl.II  Smlouvy její nedílnou součástí,

 

4)      Program celé akce je v podkladovém materiálu popsán velmi volně až neurčitě, pouze s uvedením hodiny zahájení v sobotu 8.9 v 10,00 a hodinou ukončení v neděli 9.9. v 18.00, takže nejsou  vůbec předem garantována konkrétní vystoupení, jmenovité scénky, konkrétních osob či skupin v konkrétním čase a nelze tak posoudit skutečnou nabízenou uměleckou hodnotu i rozsah vystoupení  a návazně přiměřenost honorářů účinkujících

5)      Akce má zřejmě sloužit i propagaci připravované soukromé školy interaktivního šermu a školy šermu

 

6)      Konečně akce nijak nenaplňuje téma „Smíchovské kulturní léto“ na jehož vrub má být financována.

 

Výše uvedené v žádném směru neodpovídá obecně proklamované zásadě „dobrého hospodaření se svěřenými prostředky“.

 

Dotazuji se proto rady, jak mohla na základě tak neúplných podkladů rozhodnout tak jak rozhodla ?

Dotazuji se, zda zkoumala vůbec, zda může být tato akce vhodnější než pořádání širší kulturní letní akce v centru naší městské části na Smíchově jak bylo dle názvu akce původně zamýšleno i schváleno a to někdy v době prázdninové, podobně  jak letní kulturní akce pořádají  jiné městské části .

Dotazuji se, zda vzala v úvahu, že víkendová akce není pro residenty městské části vůbec vhodná, protože relevantní část se snaží rekreaovat o víkendu mimo Prahu, ať již celovíkendově nebo alespoň výlety do okolí, což z hlediska efektů zdravějšího životního prostředí nutno jedině podporovat.

Dotazuji se , zda vzala v úvahu, že Klamovka není ani místem známým a  vyhledávaným turisty, tedy existuje značné  riziko jen nevelké návštěvnosti akce a tím i  malé efektivity až zmarnění  vynaložených prostředků.

Dotazuji se, zda hledala v nákladech akce možnost úspory a  možnosti Zhotovitele využit i jiné zdroje.

Dotazuji se, zda vzala v úvahu  kolika začínajícím mladým umělcům z nejrůznějších oborů, kteří zatím nedosáhnou na finanční pokrytí vlastního veřejného vystoupení , mohla  pomoci proniknout do povědomí veřejnosti a usnadnit  jim tak jejich kariérní starty ? Ostatně jistě by se to městské části vrátilo.

 

Dále  interpeluji   p.Bc.Herberta Heisslera, zastupitele za ODS, člena Kulturní komise a předkladatele materiálu k výše uvedené akci  k doporučení  Radě MČ Praha 5,  který se sám aktivně věnuje šermu a táži se

r/ zda sám je členem pořádající firmy Pražské centrum s.r.o.,  nebo zda je s touto firmou nebo jejím jednatelem p. Ing. Krištofem spojen svými šermířskými nebo komerčními aktivitami

2/ zda sám bude na předmětné akci vystupovat 

3/ zda může  uvést, jak došlo k financování této akce, která nemá nic společného se Smíchovem právě na vrub zastupiteli v rámci rozpočtu schválené akce „Smíchovské kulturní léto“ , tedy zda se jedná o jeho návrh či kdo toto  financování navrhl 

4/ zda může vysvětlit shodu výše rozpočtovaných  nákladů na pořádanou akci  s výší prostředků v rozpočtu Městské části na akci Smíchovské kulturní léto.

 

Po tomto posouzení celého záměru, se akce jeví převážně jako úspěšná  snahy určitého subjektu vyčerpat za pomoci zaangažovaného lobisty či lobistů co nejvíce veřejných  prostředků z rozpočtu městské části  a proto žádám radu, aby  své rozhodnutí  pokud ještě není smlouva  uzavřena revidovala,  jakož i p. Heisslera, aby i on zvážil své jednání z hlediska etiky zastupitele a účelu řádného vynakládání veřejných  prostředků z rozpočtu městské části.

Zároveň žádám o přezkoumání  předmětného rozpočtového výdaje Kontrolní výbor.

 

S pozdravem

                       Ing. Jiří Vitha                                                                    28.6.2007

Odpověď:

 

 

                            

                                                                                                                  V Praze dne 10. 7. 2007                       

 

Ing. Vitha Jiří

Lamačova 682/26

150 00 Praha 5

 

 

 

 

Odpověď na interpelaci:

 

Podle zákona č. 131/2000, Sb. mne nemůžete interpelovat. Ale ve stručnosti na Vaše otázky odpovím.

 

Nejsem členem firmy Pražské centrum s.r.o., nemám žádné obchodní vztahy s firmou Pražské centrum s.r.o. a ani v minulosti jsem neměl.

 

Nejsem šéfem souboru, ve kterém jsem členem a nerozhoduji o tom kde bude soubor vystupovat. Pokud bude šéf našeho souboru osloven, aby se náš soubor zúčastnil a on nabídku přijme, pak vystupovat budu, ale bez nároku na honorář.

 

Financována bude ze schváleného rozpočtu MČ a na objednávku MČ. Akce se bude konat v parku Klamovka což je součást Smíchova, akce bude ještě v létě (do 21/9 je léto) a navíc v dny Evropského kulturního dědictví.

 

Akce bude dle mého velmi úspěšná. Každý v této zemi zná historický šerm a akce tohoto typu jsou jedny z nejnavštěvovanějších v celé ČR.

 

 

 

 

 

 

S pozdravem,

 

Bc. Herbert Heissler

www.heissler.cz

 

 

 

 

                      

Vážený pan

Ing. Jiří Vitha

Lamačova 682/26

Praha 5

 

V Praze dne 24. července 2007

 

Vážený pane Vitho,

 

 

děkujeme za Vaši podnětnou interpelaci ve věci akce „Smíchovské kulturní léto“ resp. „Klamoklání“. Nepochopili jsme přesně komu je adresována, jelikož kromě jmen uvedených v oslovení (Rygl a Šesták) je v rámci textu jmenován starosta JUDr. Jančík, MBA, radní Tuček, celá rada a p. Herbert Heissler.  Nicméně pokusíme se Vám ve stručnosti odpovědět.

 

Akce „Smíchovské kulturní léto“ byla do rozpočtu MČP5 zařazena jako rámcový projekt pro obohacení kulturního života MČP5 v rámci letních měsíců. Tento cíl, dle našeho soudu, projekt „Klamoklání“ naplňuje. Byl projednán a schválen v kulturní komisi a na základě tohoto podkladu i odsouhlasen RMČP5. V obecném měřítku patří akce spojené s historickým šermem k velmi úspěšným a divácky navštěvovaným projektům. Mimo jiné z tohoto důvodu se RMČP5 rozhodla projekt „Klamoklání“ podpořit. Pokud jde o Vaše jednotlivé připomínky a dotazy k rozpočtu, programu a popisu projektu, nesouhlasíme s Vámi, že by tyto podklady byly nedostatečné. Předložený rozpočet odpovídá obecným standardům pro žádosti na obdobné akce a jednotlivé náklady budou pochopitelně po realizaci akce detailně vyúčtovány.

 

Pokud jde o sérii dotazů stran osobní zainteresovanosti zastupitele Heisslera na akci „Klamoklání“, nemáme v této věci žádné bližší informace a doporučujeme Vám obrátit se s tímto dotazem přímo na něj.

 

S pozdravem

 

 

 

Michal Šesták                                                                   

radní                                                

 

 

 

Zdeněk Rygl

předseda privatizačního výboru

a předseda kulturní komise

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě