Smíchov jih

Datum interpelace:
22. 11. 2016
Datum odpovědi:
15. 12. 2016
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

 

Interpelace číslo 3

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

 

Věc: Revitalizace rozvojového území Smíchov jih – Smíchov City

 

Vážení pane starosto,

 

 

     obracím se na Vás jako na gesčního radního ve věci revitalizace rozvojového území Smíchov jih, tedy projektu Smíchov City v lokalitě od Na Knížecí po Zlíchovský lihovar.

 

     Plánovaná revitalizace tohoto území může více nebo méně ovlivnit život většiny obyvatel naší městské části. Jde o proměnu brownfieldů kolem Smíchovského nádraží v nové centrum Prahy 5. Je to ojedinělá příležitost pozvednout dosavadní nevalné životní podmínky v centrální části Smíchova, ale současně představuje i riziko, že se tyto podmínky ještě výrazně zhorší. Tak významnou proměnu naše městská část nezažila 100 let a stejně dlouhou dobu se podobná příležitost nemusí znovu naskytnout. Nechystá se tu totiž nové sídliště někde na okraji města, kde jde hlavně o byty, ale připravuje se tu nové městské centrum, které bude ovlivňovat životní podmínky v celé městské části.

     V poslední době je řešení této lokality více a více aktuální. Veřejnost, občané se pátrají po informacích, ptají se, jaký postoj zaujímá Praha 5, jaké má požadavky a připomínky, jakou představu, jakou aktivitu MČ vyvíjí, jak bude komunikovat a participovat na celém procesu? Ptají, jak bude zajištěno dopravní řešení a obslužnost, občanská vybavenost, služby a další? Další se ptají, proč je Praha 5 pasivní a nechává vše na HMP, popřípadě IPR, zda a jak je bude Praha 5 zapojovat do celého procesu? Zatím tápou a neví, jsou naštvaní.

     Na počátku tak velké proměny městského centra by měl být formulován veřejný zájem – obec (v našem případě spíše městská část Praha 5 než Hlavní město Praha) by se měla nejprve zeptat občanů, co v centru své obce chtějí a potřebují (a co tam naopak být nemá), a pak ve spolupráci s odborníky by měla formulovat hlavní požadavky. Prozatímní proces však probíhá obráceně.

 

Vnímám proto za obrovskou škodu a chybu ze strany vedení Prahy 5, že je v této chvíli pasivní. Stále však je dostatek času to napravit a do celého procesu ještě vstoupit a nečekat až se věc vyřeší sama bez aktivního zapojení Prahy 5 a jejich občanů. Tuto interpelaci nemíním jako kritiku ale jako apel směrem k vedení Prahy 5. Nejde zde o opozici a koalici, zde bychom měli postupovat společně a v souladu.

Ptám se tedy:

 

  1. Jak se hodlá Praha 5 zapojit do celého procesu rozhodování o řešení revitalizace této lokality?
  2. Jak hodlá informovat a komunikovat v této věci s veřejností a zveřejňovat aktuální stav projednávání?
  3. Zda a jakým způsobem respektive na základě čeho hodlá Praha 5 definovat své požadavky a připomínky?

 

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                          Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Mgr. Lukáš Budín

 

 

                                                                                                                   V Praze dne 13.12.2016

Vážený pane zastupiteli,

jsme si plně vědomi odpovědnosti v celé šíři rozsahu dotčeného území, neboť si uvědomujeme závažnost dopadu do funkčnosti a synergie této naší části města Prahy 5.

Slíbili jsme občanům, že je budeme o záměru rozvoje této části Smíchova informovat
a následně otevřeme diskusi, což činíme. Prvním krokem byla výstava modelu studentů Fakulty architektury ČVUT, který vytváří předběžný náhled na budoucí zástavbu největšího brownfieldu v naší MČ. Tento model nám dal představu o podobě nových domů, ulic a veřejných prostranství. Cílem výstavy proto bylo vyvolat širokou veřejnou diskusi o veřejném prostoru, kdy se odborníci ptali místních obyvatel na dotváření charakteru budoucích ulic a parků, veřejné vybavenosti i nastavení dopravního řešení nové čtvrti. Součástí byl i sběr podnětů od místních obyvatel k řešení významných témat jako budoucí podoba náměstí Na Knížecí, řešení autobusového nádraží atd. Výsledky této participace budou zohledněny dříve, než se požádá o územní rozhodnutí na první fázi výstavby. Takto získané názory se následně zohlední i v diskusi s investorem projektu. Zároveň se stanou i podkladem pro rozhodnutí zástupců MČ Praha 5 v následujícím období.

V roce 2017 bude zapojování veřejnosti zesilovat. V návaznosti na aktuální výstavu na jaře od 1. března počítá v Malé výstavní síni Úřadu MČ Praha 5 s prezentací přípravy projektu Smíchov City, kdy se současně rozběhne i sociologické šetření a diskuse s veřejností. Obyvatelé, politici, architekti i investor budou v rámci veřejné diskuse hledat společnou představu o území. Současně je připraveno společné memorandum MČ Praha 5, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a investora společnosti Sekyra Group, které bude deklarovat společný zájem na koordinovaném řešení a vzájemné spolupráci na veřejné participaci projektu Smíchov City.

Pane zastupiteli, nemyslíme si, že jednáme neúplně, či vágně ve věci zájmu občanů našeho regionu. Naopak tvoříme jak plnohodnotnou, tak odpovědnou formu nezbytné součinnosti s ostatními subjekty, tak jak nařizuje zákon o velkém rozvojovém území, kde se potkávají všechny státní složky tvorby našeho hlavního města (MČ Praha 5, MHMP,IPR, Investoři Develop, TSK, PVS a ostatní dotčené orgány).

 

 

S pozdravem         

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě