Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a dynamický nákupní systém pro nákupy IT

Datum interpelace:
26. 01. 2021
Datum odpovědi:
17. 02. 2021
Interpelující:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková, Viktor Čahoj (Ing. J. Kavalírek), Ing. Kateřina Černá
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
15. zasedání ZMČ Praha 5 dne 26.1.2021
Adresáti:
• Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ
• Viktor Čahoj, radní MČ pro gesci IT
• Ing. Kateřina Černá, tajemnice ÚMČ

Věc: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a dynamický nákupní systém pro nákupy IT

Vážená paní starostko, vážený pane radní, vážená paní tajemnice,
Komise informačních technologií na začátku listopadu 2020 projednala otázku zavedení dynamického nákupního systému pro Odbor informatiky. V diskuzi zaznělo, že tento nákupní systém nelze hodnotit obecně, je třeba se vyjadřovat ke konkrétnímu návrhu, a to nejlépe ve formě aktualizace směrnice Úřadu MČ Praha 5 pro zadávání veřejných zakázek. Nevhodná implementace totiž může snadno vést k nežádoucím jevům typu zdražení zboží či služeb nebo omezení hospodářské soutěže, viz informace v zápisu k usnesení KITE/8/47/2020.
Od té doby jsme o tomto záměru znova neslyšeli, a to přesto, že byl tehdy prezentovaný tak, že Odbor informatiky toto řešení urgentně potřebuje. Proto vás tímto žádám o informaci, jak pokročily práce na návrhu dynamického nákupního systému v rámci úřadu a tedy úpravě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, jestli je záměr živý nebo byl z jakéhokoli důvodu odložen.
Děkuji vám.

RNDr. Daniel Mazur, PhD.

Odpověď:

Vážený pan
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
člen ZMČ Praha 5

Praha dne 17.2.2021

Odpověď na interpelaci podanou na 15. zasedání ZMČ Praha 5 dne 26. ledna 2021

Vážený pane zastupiteli,

k Vaší interpelaci vznesené na 14. zasedání ZMČ Vám uvádíme následující:

V současné době je zadána analýza platné Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek Úřadu městské části Praha 5 (dále jen „Směrnice“), kterou zpracovává společnost OTIDEA avz s.r.o. Tato analýza vyhodnotí platnou směrnici, navrhne nezbytná doplnění a doporučí případně další opatření za účelem zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek v podmínkách naší městské části.
Dále byl oddělením zadávání veřejných zakázek KMČ zpracován návrh úpravy této Směrnice, která do Směrnice mj. nově zavádí možnost zadávání veřejných zakázek prostřednictvím rámcové dohody či dynamického nákupního systému.
Za účelem zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek byla ustavena pracovní skupina složená z členů ZMČ Praha 5 i úředníků ÚMČ Praha 5 a byla odsouhlasena RMČ včetně personálního složení. Tato pracovní skupina se bude zabývat především:
a) výsledky analýzy Směrnice,
b) zapracování nezbytných či doporučených úprav do Směrnice,
c) návrhem využití rámcové dohody či dynamického nákupního systému,
d) posouzením stávajících finančních limitů pro veřejné zakázky,
e) posouzením kontrolních mechanismů zadávání i plnění veřejných zakázek.

O výše uvedených záměrech byl informován rovněž předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha Ing. Štěpán Rattay a informovali jsme na jednání Kontrolního výboru, který proběhnul dne 9.2.2021.

S pozdravem

JUDr. Kateřina Černá
tajemnice ÚMČ Praha 5

Ing. Jan Kavalírek
radní MČ Praha 5

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5