Škola Smíchov City

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace na pana starostu Daniela Mazura
ZMČ 28.5.2019
Téma: Škola Smíchov City

 

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s dotazem, který svým obsahem spadá do několika gescí rady městské části, proto se obracím na Vás, jako hlavního představitele radnice.
Je Vám jistě známo, že v posledním roce minulého volebního období, v době od ledna do září 2018, uspořádala městská část mezinárodní architektonickou dvoukolovou veřejnou soutěž na budovu nové základní školy v rozvojovém území jižního Smíchova. Při vědomí, že v tomto území přibude v následujících letech dle zamýšlených projektů minimálně 10 000 nových obyvatel, si samospráva uvědomovala odpovědnost za zajištění základního vzdělání v této lokalitě. Neboť školu noví obyvatelé města potřebují prakticky ihned, když se nastěhují. Základní školu nelze odložit v čase ani přesunout v místě, její neexistence by způsobila celé nové čtvrti (a nejen jí) obrovské problémy.

Novou školu jsme chápali jako jedinečnou příležitost, kdy po nesmírně dlouhé době může vzniknout v centrální části Prahy nová městská škola. Jde o prestižní lokalitu v nově se rozvíjející čtvrti, vedle ústředního bulváru, obklopenou dvěma parky. V zadání soutěže si městská část přála „veřejnou školu 21.století, tedy školu novou i svým obsahem, otevřeností, moderní výukou, přátelským prostředím, přesahem využití i pro zájmovou a sportovní činnost a komunitní život nové čtvrti. V soutěži se sešlo 66 návrhů doslova z celého světa. Z prvního kola jich postoupilo šest, ve druhém kole na konci srpna 2018 byly vybrány tři vítězné. V září byla ještě uspořádána přehlídka projektů 2. kola. Městská část usilovala o vznik memoranda s MHMP a developerem území o podmínkách vzniku a financování nové školy.

Soutěž na školu byla soutěží o návrh, kdy vítězný tým (případně druhý nebo třetí tým v pořadí) rovnou získává i právo zpracovat kompletní projektovou dokumentaci. Městská část dostala k dispozici tři kvalitní návrhy a pro pokračování má možnost z nich ještě vybírat a postupně jednat se všemi jejich třemi zpracovateli. Uspořádání soutěže probíhalo pod dohledem České komory architektů a městská část na ně vynaložila 4 miliony Kč. Soutěž byla ze všech stran velmi pozitivně hodnocena, včetně veřejnosti, která se podílela na participaci na projektu Smíchov City. Známý kontroverzní glosátor veřejného dění Vladimír 518 mimo jiné napsal: „Praze 5 palec nahoru za tuto školu, nikdy jsem neměl školy rád, ale do téhle bych jako dítě chodit chtěl.“

Radost z výsledku všech, kdo se na soutěži podíleli, ovšem netrvala dlouho. Po volbách se o nové škole zcela přestalo mluvit, nebyl již ani vydán předjednaný katalog, který měl ve zkratce předvést celou ohromnou vynaloženou práci a který by pro městskou část představoval cenný propagační materiál. Mlčení trvá již šest měsíců navzdory programovému prohlášení Rady MČ na léta 2018 – 2022, kde je je uvedeno následující:

Kapitola Investice a správa majetku:
„Jednou z hlavních činností samosprávného celku, jakožto zřizovatele a správce, je oblast předškolního a základního vzdělávání. Nejkritičtější situaci lze očekávat v lokalitách Smíchov jih, Barrandov –nová zástavba, Košíře a Jinonice. Pro naprosto prioritní oblast školství proto plánujeme realizace projektů ZŠ Nový Smíchov–Smíchov City, výstavbu nového pavilonu ZŠ Waldorfská v Jinonicích a nové školní budovy na Barrandově.“

Kapitola Školství:
„Městská část Praha 5 bude trvale pečovat o rozvoj škol a vzdělávacích zařízení, kterých je zřizovatelem. Na základě úplné demografické analýzy a jejích prognóz bude zpracován střednědobý výhled potřebnosti a míry využití základních a mateřských škol na našem území. Od něj bude odvozená strategie rozvoje škol a školek naší městské části. Zároveň se přinejmenším v krátkodobém výhledu zavazujeme k prosazování následujících priorit:
Povedeme jednání s MHMP a investory a podpoříme vybudování budov ZŠ v City Smíchov a budovy pro střední školu na Barrandově.“

Někomu snad může připadat, že nová výstavba jižního Smíchova je ještě daleko a na školu že je dost času. To je ovšem představa velmi mylná. Na severní straně Smíchov City se v brzké době mají začít stavět první dva obytné bloky. Na jižní straně území uspořádal developer další mezinárodní soutěž na kampus České spořitelny, administrativu, hotel, dům pro studenty a další vybavenost. Tento projekt, na němž se podílejí tři zahraniční ateliery, postupuje velmi rychle a má zahrnout i průběžný bulvár a park, který obklopuje školu. V území se budou měnit výšky upraveného terénu. Pokud městská část bude pokračovat v současné nečinnosti, hrozí, že na místě školy v území vznikne zapažená jáma beze všech koordinací, a že následná stavba školy se značně a zbytečně zkomplikuje.

 

Vážený pane starosto, moje otázky jsou jednoduché:
Chcete pokračovat v záměru výstavby nové Školy Smíchov?
Pokud ano, kdy a jaké kroky pro to chcete učinit?

 

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Ing.arch. Zuzana Hamanová
Zastupitelský klub STAN Praha 5

Odpověď:

Vážená paní
Ing. Arch. Zuzana Hamanová
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 26. 6. 2019

Odpověď na interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 28.5.2019 – Škola Smíchov City

Vážená paní architektko Hamanová,

děkuji Vám za Vaši interpelaci a zasílám Vám odpověď na Vaše otázky.

1) Chcete pokračovat v záměru výstavby nové Školy Smíchov? Pokud ano, kdy a jaké kroky pro to chcete učinit?

Jednoznačně ano, chceme v něm pokračovat. Jednáme a budeme i nadále jednat s politickým vedením pražského magistrátu za účelem zajištění financování stavby. Zároveň komunikujeme s investorem v území ohledně stavby v návaznosti na budoucí dopravní infrastrukturu.

V prvním pololetí roku 2019 probíhala jednání mezi MČ Praha 5, hl. m. Praha a investorem Smíchov City. Na těchto jednání jsme řešili otázku předání pozemků pro výstavbu ZŠ Nový Smíchov hlavnímu městu Praze a naslednému svěření do správy MČ Praha 5. V současnosti se projednává memorandum, které smluvně zajistí potřebné pozemky pro MČ Praha 5. Záhy po jeho podpisu bude následovat alokace finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 5 potřebných pro zpracování projektu. Zároveň jsme uskutečnili jednání s gesčím radním HMP o financování vlastní stavby školy ze strany HMP. Zpracování projektu bude probíhat v těsné koordinaci s developerem Smíchov City v detailech jakými jsou např. funkční napojení školy do uliční čáry, do dopravního řešení, jehož součástí je i cyklostezka.

Pro vznik nové budovy ZŠ na Smíchově je ale třeba nalézt shodu tří subjektů. Zatímco investor se chce zavázat k darování pozemku pro školu a MČ Praha 5 se chce zavázat k pokračování přípravné fáze projektu na vlastní náklady, Magistrát hlavního města Prahy se dosud nezavázal k financování investice samotné výstavby nové školy. Pokud se MHMP k finančnímu krytí realizace výstavby nezaváže, není z pohledu MČ Praha 5 racionální investovat řádově desítky milionů do vyhotovení kompletní stavební projektové dokumentace. Bez podstatného dílu financování ze strany HMP by bylo vysoké riziko, že nebude využita a peníze věnované na přípravu přijdou vniveč.

S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě