Škola pod žvahovem

Datum interpelace:
18. 11. 2003

Interpelace:

Vážený pane místostarosto,

 

v příloze Vám posílám  interpelaci ohledně školy Pod Žvahovem. Na základě posledního rozhovoru s Vámi jsem nabyl dojmu, že existuje varianta přijatelná jak pro radnici tak pro hlubočepské. Věřím, že převzetí myšlenky se zřízením výdejny jídel nevezmete ve zlém a pokusíte se ještě jednou vyvolat u svých stranických kolegů diskusi, která by vedla k útlumu nikoliv tak razantnímu. Pokud by se uvažovalo o pronajmutí části budovy školy Pod Žvahovem a provozování výuky prvního stupně ve zbývající části, pokusím se i já sehnat vhodného nájemce bez rizikVámi včera příkladmo uváděných. Věřím, že před konečnou odpovědí se spolu a se zástupci petičního výboru ještě sejdeme a nalezneme všestranně přijatelné řešení.

Přeji hezký víkend eventuelně úspěšný pracovní týden.

 

Petr Navara

Interpelace na místostarostu Ondřeje Gála

 

 

 

 

 

 

Vážený pane Gále,

 

Na posledním zastupitelstvu byl schválen Vámi předložený útlumový program základní školy Pod Žvahovem a její sloučení se školou na Chaplinově náměstí.

Žádám Vás o prověření možnosti zřídit dislokované pracoviště této nástupnické školy z Barrandovského sídliště v budově žvahovské základní školy či jiné budově v oblasti starých Hlubočep. Na tomto pracovišti by mohla probíhat výuka žáků prvního stupně a školní družina pro nejmenší školáky. Školní obědy by byly dováženy ze školní kuchyně barrandovské školy.

Důvody zachování výuky pro nejmenší školáky jsem Vám psal již v předchozích interpelacích předcházejících předmětnému rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MČ Prahy 5 o zrušení výuky na žvahovské škole. Souhrnně sepsané argumenty proti zrušení školy Pod Žvahovem jste též obdržel jako ostatní zastupitelé před jednáním posledního zastupitelstva. Prosím Vás tedy ještě jednou o jejich podrobné prostudování a zajištění zpracování ekonomického rozboru náročnosti provozu odloučeného pracoviště v původní spádové oblasti ZŠ Pod Žvahovem.

Věřím, že Váš postoj k řešení bolestivého problému hlubočepských, žvahovských a zlíchovských obyvatel Prahy 5 povede k positivnímu výsledku. Potřebnou součinnost vám samozřejmě rád poskytnu. Velmi rád bych osobně podpořil Petici předanou na Radnici Prahy 5 dne 22.10.2003 požadující zachování školní výuky v lokalitě a požádal Vás o vyslechnutí petentů resp. zástupců petičního výboru.

Jako přílohu své interpelace přikládám citovaný materiál předložený Zastupitelstvu.

 

Praha 31.10.2003

 

 

 

Ing. Mgr. Petr Navara

zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

Příloha: podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.10.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiální argumenty radnice pro okamžitý útlum výuky ZŠ Pod Žvahovem

 

Důvody uváděné radnicí ke zrušení školy:

 

1. Malý počet žáků na třídu, malý počet prvňáků, nutnost dofinancování nákladů na provoz z rozpočtu obce.

2. Nutná investice do rekonstrukce jídelny, která je předimenzována a nevyužívána ze 2/3

 

Další důvody, které nejsou uváděny již tak viditelně

 

3. K poklesu žáků došlo i na nerušených barrandovských megaškolách a tam je zapotřebí počet doplnit.

4.  Radnice má zájem o umožnění pronájmu budovy soukromému subjektu – SŠ nebo VŠ, která v lokalitě není. Po nárůstu počtu dětí se údajně provoz ZŠ znovu obnoví (místostarosta Gál, školská komise)

 

Čísla a výrazy používané radnicí při argumentaci

 

5. Kapacita školy: a) starosta Jančík  500 žáků (rozhovor pro Český Rozhlas dne 8.10.2003)

b) místostarosta Zapletal 350 žáků (veřejné projednávání Urbanistické studie Hlubočepy dne 9.10.2003)

6. Naplnění kapacity:            starosta Jančík pouze z poloviny (sdělení pro ČTK dne 8.10.2003)

místostarosta Gál dlouhodobě pod 58% (písemný podklad pro jednání školské  komise)

7. Počet žáků ve třídě:  starosta Jančík něco přes deset žáků (sdělení pro ČTK dne 8.10.2003)

 

 

Protiargumenty a fakta vyvracející vyjádření radnice

 

1. Počet obyvatel příslušné části spádové lokality má dle radnicí zadané Urbanistické studie v následujících několika letech stoupnout z 1736 na 2520 a ve studii použitý koeficient 101 žáků na 1000 obyvatel potvrzuje potřebu umístění spádové školy v lokalitě. Navíc nebyly do počtu obyvatel zahrnuty spádové oblasti Na srpečku a V Bokách, které by zvýšily čísla prokazující potřebu školy. V této části historických Hlubočep žije dalších přibližně 1000 obyvatel. Do 217 nově budovaných domů a bytů se přistěhují převážně mladí manželé s dětmi.

Do první třídy se pro aktuální školní rok zapsalo 14 žáků a po sdělení o rušení školy jich nastoupilo pouze 9. Je samozřejmé, že za nestabilizované situace školy zvolí rodiče raději jinou, méně dostupnou školu. Takto uměle vzniklý malý počet prvňáků negativně ovlivňuje celkové počty žáků; počty žáků v některých vyšších třídách jsou přitom na optimální úrovni pro výuku.

2. Argument nemožnosti investice do rekonstrukce jídelny pokulhává při uskutečnění rozsáhlých investic do budování sportovišť v minulých letech a opravy střechy v letošním roce. Prováděné opravy a stavby jakoby již v době jejich zadání směřovaly k cílenému ukončení výuky základní školy a pronájmu budovy předem (někomu) známému subjektu.

Finanční náročnost provozu slibovaného školního autobusu již po několika málo letech převýší náklady na rekonstrukci kuchyně a jídelny, která by v případě nižšího využití kapacity nemusela dosáhnout odhadované astronomické výše 15.000.000,- Kč. Navíc by radnice nemusela budovat další dopravní propojení Žvahova se Smíchovem, jehož nezbytnost místostarosta a radní pro dopravu Zapletal při veřejném projednání urbanistické studie Hlubočepy obhajoval právě zřízením školního autobusu. Tato dopravní stavba pokryje svými náklady několikaletý provoz základní školy včetně přiměřené rekonstrukce školní jídelny a kuchyně.

3. Členové školské komise Rady, mezi nimi i ředitelé barrandovských škol a ředitelka MŠ v Hlubočepích, potvrdili úbytek žáků na svých školách i prováděný nábor na tyto školy včetně řady mimoškolních aktivit a kvalitní jazykové výuky. Naopak bylo sděleno, že náborový leták k zápisu do školy Pod Žvahovem obsahoval vždy pouze datum a místo zápisu. Z uvedeného vyplývá, že při kvalitnějším náboru a stále se omlazující populaci Hlubočep se škola Pod Žvahovem v nejbližších letech nemusí již potýkat s nedostatkem žáků. O udržení školy však musí projevit zájem i vedení školy a činit takové kroky, které povedou k jejímu naplnění i na úkor preferovaných barrandovských megaškol.

4. Nelze dokázat jednotlivým radním či zastupitelům zájem o pronajmutí zrekonstruované funkční budovy školy konkrétní soukromé osobě, ale možnost tohoto zájmu je převažujícím názorem rodičů dětí ze školy Pod Žvahovem a dalších hlubočepských občanů. Nikde nebyly vyčísleny náklady na opravy a rekonstrukce sídlištních škol, které radnice bude muset vynaložit v nejbližších pěti nebo deseti letech. Obecně však lze dovodit, že udržovaná zděná budova s již provedenými investicemi (nová střecha, sportoviště) bude méně finančně náročná na běžný provoz než panelové stavby sídlištních škol na Barrandově. Budovu s nižšími náklady by měla městská část využívat a pronajímat by měla naopak nepotřebné budovy s vysokými náklady na provoz.

Logicky uvažujícím musí být jasno, že místní občané ve svém okolí potřebují především spádovou základní školu a profilově vymezenou střední ani vysokou školu skutečně až na nepatrné výjimky nepostrádají.

Nový nájemce školy provede na budově školy další finančně nákladné úpravy, které si bude tzv. odbydlovat a v případě ukončení nájmu ze strany radnice je bude požadovat  po MČ Praha 5 zpětně uhradit. To pak může být argumentem pro neobnovení činnosti základní školy ani v době, kdy bude již počet žáků ve spádové oblasti pro provoz školy zcela dostatečný. Anebo provedení nákladných úprav nájemci smlouva s obcí neumožní – což by bylo logické, vzhledem k tomu, že obec bude podle analýz budovu znovu pro potřeby svojí základní školy potřebovat nejpozději v horizontu 5 – 7 let, ale pak bude obec pro objekt zřejmě jen obtížně shánět nájemce, který by za pronájem hradil odpovídající částku a současně objekt udržoval v dobrém stavu. Současně je zřejmé, že rušit školu jako fungující organismus na dobu 5 – 7 let a pak jí znovu vytvářet, je mrháním energií lidí.

5. Kapacita školy je dána devíti třídami a pěti odbornými učebnami. Kapacita prezentována v materiálech MČ Praha 5 (údaj 310 žáků) by znamenala obsazení tříd 34 – 35 žáky. Dle zpracovatele urbanistické studie, který se odvolával na údaje sdělené vedením školy, však činí skutečná kapacita 260 žáků, a to je přesný počet žáků, který odpovídá požadavkům na spádovou oblast v nejbližších letech. Čísla 500 ani 350, uváděna vedením radnice, jsou zcela nesmyslná a jmenovaní radní si je zřejmě úmyslně upravili pro potřeby své účelové argumentace.

6. Při optimálním a na většině ostatních škol na Praze 5 dosahovaném počtu 20 až 24 žáků na třídu by počet žáků činil kolem 200, a to je číslo, kterého škola může dosáhnou již velmi brzo. Ani když vezmeme pro výpočet číslo skutečné plné kapacity 260 žáků, pokles žáků nepřesáhl nikdy polovinu kapacity. Ve školním roce ve kterém radní o záměru rušení rozhodovali bylo ve škole Pod Žvahovem navštěvovalo 176 žáků, tj. průměr 19,6 na třídu. Současná čísla počtu žáků používaná radními (145) jsou však ovlivněna, jak již jednou bylo řečeno, přehlašováním žáků na jiné školy z důvodu šíření zpráv o plánovaném rušení školy.

7. Výrok starosty o počtu žáků ve třídě (něco pře deset) uveřejněný v MF Dnes dne 9.10.2003 je též zcela nepravdivý. I žáci prvního stupně dokáží vypočítat 145:9 s výsledkem odlišným od vedoucího představitele Radnice MČ Praha o více než 60%. I toto číslo je však zkresleno úbytkem žáků z důvodu strachu z rušení školy. Jen do první třídy nastoupilo o 40% méně dětí než jich bylo počátkem roku (kdy ještě nebyl znám záměr o útlumu) zapsáno.

 

 

A ještě argumenty, které Radnice MČ Praha 5 nebere v úvahu

 

Školní budova Pod Žvahovem byla postavena za pomoci finančních sbírek a brigád  obyvatel Žvahova a Hlubočep stejně jako budova zdravotního střediska, o změnu jejíhož využití na malometrážní byty pro sociálně slabé občany radnice již několik let usiluje. Obě dvě budovy jsou, vyjma mateřské školky, posledními objekty veřejné infrastruktury ve vilové zástavbě původních Hlubočep.

Veškerá další infrastruktura včetně pošty, samoobsluhy a lékárny přešla nebo byla přemístěna na barrandovská sídliště či na Smíchov, kam je dopravní obslužnost z Hlubočep mimo špičku velmi řídká. Navrhovaný ranní svoz školáků neřeší problém samostatného přesunu žáků po ukončení vyučování či návštěvy školní družiny. Téměř nikdo z rodičů žáků rušené školy nepracuje na sídlišti ani tam tudy nejezdí z práce či do práce tak, aby své děti mohl při cestě doprovodit. Tvrzení, že vybudování nové tramvajové trati zpřístupní barrandovská sídliště hlubočepským občanům jsou použitelná snad jen pro část obyvatel Zlíchova, ostatním občanům Hlubočep zůstanou k dispozici autobusy s téměř hodinovými intervaly mimo dopravní špičku.

Obyvatelé Hlubočep vyjádřili svůj negativní postoj k záměru radních i sepsáním petice s více než 400 podpisy a společným setkáním ve Zlíchovské sokolovně.

 

Shrnutí důvodů proč zachovat výuku na ZŠ Pod Žvahovem:

 

a) Jedná se o budovu postavenou za pomoci finančních sbírek místních obyvatel za účelem zajištění základní školní výuky v blízkosti bydliště jejich dětí. Ani současní obyvatelé nepotřebují hlubočepskou vysokou nebo střední soukromou školu, ale základní školu kam mohou chodit jejich děti v blízkosti jejich bydliště.

 

b) Neobsazenost některých tříd či celkově nedostatečné průměrné počty žáků na třídu jsou záležitostí dočasnou navíc ovlivněnou přehlašování žáků na jiné školy z důvodu šíření zprávy o rušení výuky na dotčené škole. Zlepšení kvality náboru žáků povede nutně ke zvýšení jejich počtu a vylepšení potřebných průměrů.

 

c) Uzavření školy a znovuobnovení výuky je natolik nereálné, že k němu vlastně nikdy nemůže dojít. V nejbližších letech však dojde dle urbanistické studie téměř k 50% nárůstu obyvatelstva předmětné části Hlubočep, především však o rodiny s dětmi a k naplněnost školy tak dojde.

 

d) I když pomineme budování dalšího silničního propojení oblasti z důvodu průjezdu školního autobusu jako účelově vyslovený nonsenc, vzniknou zde reálné vícenáklady na provoz školního autobusu včetně nákladů na provoz dislokované ranní družiny. Školní autobus navíc nemůže plně pokrýt potřeby svozu žáků zpět do místa jejich bydliště. Naopak plánované  náklady na rekonstrukci školní jídelny by nemusely dosáhnou tak závratné částky.

 

Petr Navara v.r.

 

 

 

 

 

Odpověď:

 

 

 

 

 

Vážený pane Navaro,

 

na Zastupitelstvu MČ Praha 5 dne 23.10.2003 bylo usnesením č. 9/5/2003 schváleno sloučení Základní školy Barrandov Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 se Základní školou Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463. Důvodová zpráva k tomuto usnesení vychází z dlouhodobého sledování naplněnosti základních škol, jichž je  MČ Praha 5 zřizovatelem. Chápeme starost občanů Hlubočep o vzdělání svých dětí, ale pokud MČ jako zřizovatel chce zachovat kvalitní chod všech ZŠ,musí být brán zřetel na všechny finanční možnosti provozování základních škol.

 Při návrhu slučování byla zvažována i možnost zachování odloučeného pracoviště ve stávajícím objektu ZŠ Pod Žvahovem pro žáky ze spádové oblasti. Bohužel ale průměrný počet dětí v 1.-5.ročníku nedosahuje počtu 17, což je plně organizovaná ZŠ a provoz by proto musel být zajišťován formou malotřídního odloučeného pracoviště ZŠ. I tak bude  poškozena kmenová ZŠ na mzdových prostředcích pracovníků. 

Při předpokladu  fungování tří tříd pro pět ročníků, jednoho a půl oddělení družiny, kabinetů  a zázemí pro pedagogy v objektu žvahovské školy  je její fungování problematické.

           

Důvody uváděné městskou částí Praha 5 pro sloučení jsou relevantní a odpovídající důvodové zprávě ke schválenému materiálu ZMČ Praha 5.

 

1.            Nárůst počtu obyvatel o 874, který předpokládá urbanistická studie Hlubočepy se může projevit v budoucnu přírůstkem 88 dětí, přičemž dle sledování vývoje naplněnosti ZŠ Pod Žvahovem ředitelem školy, 1/3 dětí rodiče umisťují podle svého zájmu na jiné ZŠ (s rozšířenou výukou jazyků, gymnázia…..).

2.            Vybudované školní hřiště i v případě nového nájemce,  může sloužit dětem a veřejnosti v odpoledních hodinách. Náklady na rekonstrukci školní jídelny byly určeny kvalifikovaným odhadem, který byl srovnán s cenou realizovaných, obdobných rekonstrukcí, prováděných v roce 2002 – 03 OIV, projekt se vypracovává až v případě zařazení do plánu investic na daný rok. Další dopravní propojení bude jistě přínosem pro případný zájem zákonných zástupců o umístění svých dětí do základních škol, ale bude také sloužit všem občanům Hlubočep k lepší dopravní obslužnosti tohoto regionu Při současné dopravní obslužnosti je dojížďková vzdálenost školního autobusu do spádové školy 2,5 km, cena za kilometr včetn režie 18 Kč, ve školním roce je počet odučených dnů v průměru 190. Z uvedeného vyplývá, že pokud autobus pojede 4x denně nepřesáhne roční částka 70 tis.Kč. 

3.            Na barrandovských ZŠ bude postupně vyučováno v hlavních budovách, stávající odloučená pracoviště jsou a budou využita na MŠ nebo SŠ. Ředitelé ZŠ kromě uvedeného, prezentují své ZŠ také v Pražské pětce, na www.praha5.cz a na vlastních www stránkách. Kvalita nabídky se odvíjí od možnosti zajistit kvalifikovanou a hlavně aprobovanou výuku, což je ideální v případě 2-4 paraelních  tříd v ročníku. Volba školy je svobodným rozhodnutím zákonných zástupců dítěte a nelze určovat, do které ZŠ své dítě hodlají umístit.

4.            Náklady v přepočtu na žáky docházející do škol v katastrálním území Hlubočepy jsou největší právě na ZŠ pod Žvahovem.

Kapacita školy dle zařazení do sítě škol je skutečně 310 žáků (11-13 tříd, odborné učebny mohou sloužit jako kmenové), odpovídá i současným hygienickým normám.

5.            Pokud naplněnost tříd na ZŠ MČ Praha 5 nedosáhne průměr okolo 25 žáků ve třídě, bude se školství oproti normativům MŠMT dotovat – 2003 – ZŠ MČ P5 – dotace 15 mil. Kč z rozpočtu MHMP (tzv. NIV) a od 1.1.2004 budou přímé neinvestiční náklady v kompetenci MČ P5. Vzhledem k tomu, že počet žáků v ZŠ Pod Žvahovem v tomto roce klesl pod 17, škola končí ze zákona. Na základě žádosti MČ P5- dle usnesení  R MČ P5 – MHMP poskytne finanční prostředky do 31.8.2004, na základě tohoto vyjádření bylo požádáno MŠMT o udělení výjímky a do tohoto data bude škola na tuto výjímku vyučovat.

6.            V současné době navštěvuje ZŠ Pod Žvahovem 91 žák ze spádové oblasti, ve školním roce 2002/03 111 žáků, což odpovídá průměrnému číslu, které bylo uvedeno.

 

Všem zákonným zástupcům bude nabídnuta možnost umístit svoje děti i do dalších ZŠ zřizovaných MČ Praha 5 tak, aby jim zvolená škola vyhovovala např. vzhledem k zaměstnání rodičů, vzdělávací nabídce. MČ však musí určit na základě zákona spádovou školu, kde je zajištěna povinná školní docházka pro všechny děti včetně vzdělávací nabídky, která navazuje a odpovídá té, kterou žáci již absolvují na ZŠ Pod Žvahovem .

Pronájem objektu pro jiné školské zařízení je zárukou, že v budoucnu, pokud dojde k výraznějšímu nárůstu populace v lokalitě Hlubočepy, bude budova vrácena pro potřeby základního školství (23-25 dětí na třídu). Ani potom nelze rodičům ale určovat, do které ZŠ svoje děti umístí. Horizont 5-7 let, který uvádíte, představuje úsporu na provozu, udržování   a přímých neinvestičních výdajích 39 135 – 54 789 tis. Kč (číslo vychází z rozpočtu 2003) + rekonstrukce kuchyně. Náklady na provoz školního autobusu nepřesáhnou 70 tis. ročně a provoz ranní školní družiny bude zajišťován v rámci stávající kapacity MŠ a nepředstavuje žádné vícenáklady.

 

Vážený pane inženýre,  Rada městské části Praha 5 si je vědoma, že slučování škol je záležitost, kterou veřejnost chápe velmi citlivě. Proto všechna schválená opatření v souvislosti se sloučením ZŠ pod Žvahovem se ZŠ Chaplinovo nám. by měla vést k minimalizaci obtíží žáků i jejich rodičů a z dlouhodobého hlediska i ke zkvalitnění vyučovacího procesu a vytvoření ještě lepších materiálních podmínek ve školách zřizovaných  MČ P5, které budou zajišťovat povinnou školní docházku.

 

 

S úctou

 

Ondřej Gál

 

 

                         Základní škola Praha 5 – Hlubočepy,  Pod Žvahovem 463

rozbor nákladů při zachování I. stupně jako odloučeného pracoviště ZŠ Chaplinovo nám.

 

1) Přímé neinv. prostředky ( MHMP )

plně organizovaná

2003/2004

1.-5.ročník

2004/2005

1. a 2. ročník 2004/2005

I. stupeň – počet žáků ve třídě  1.

9

14 /předpoklad/

14/předpoklad/

2.

11

9

9

3.

17

11

4.

15

17

5.

20

15

Celkem I. stupeň

72

66

23

Celkem žáků

145

66

23

Počet ped. prac.

14,5

7 *

3**

Počet ostatních pracovníků

6,5

3,5 ***

2***

Pracovníci celkem

21

10,5

5

Mzd. nákl. včetně odvodů           /tis.Kč/

5.538

2.770

1.318

Přímé náklady na 1 žáka             /tis.Kč/

32,9 x

41,97

57,30

Normativ MŠMT   ****             /tis. Kč/

4.357

1.470

520

Nepokryto–dotováno                  /tis. Kč/

1.181

1.300

798

průměrná mzda 16.280 Kč/měs.

* učitelé 5,5, vychovatelé 1,5

** učitelé 2, vychovatelé 1 

*** školní jídelna x výdejna, úklid, školník

**** rok 2003/4 počítán z normativu ZŠ Pod Žvahovem , rok 2004/5 z normativu ZŠ Chaplin. nám.

 

2) Nepřímé neinv. náklady ( MČ P 5 )                                                                   

                                                               / tis. Kč /

2003

2004

 obs. ½ obj.

2004

obs. 1/5 obj.

Materiál

990

230

100

Energie

710

400

150

Opravy, udržování

510

260

110

Služby

500

250

100

Dovoz obědů

0

100

100

Ostatní náklady

107

60

20

Náklady celkem

2.817

1.300

580

Výnosy

543

0

0

Neinvestiční příspěvek MČ

2.274

1.300

580

Nepřímé neinvest. náklady na 1 žáka

13,22

19,70

25,22

 

Celk. nákl. MHMP+MČ Praha 5   / tis. Kč /

7.812

4.070

1.898

Celkové náklady na 1 žáka                    /v Kč/

46.120

61.670

82.520

* nezahrnuta inflace, zvýšení DPH ani zvýšení platů ped. a neped. pracovníků k 1.1.2004

* nutno počítat 15 mil. na rekonstrukci kuchyně nebo náklady přestavby na výdejnu

 

1. a 2. ročník lze umístit do přízemí budovy, školní družinu ponechat ve stávajících prostorách .

Celkové náklady:                                                                                            1.898 tis. Kč

Z toho normativ MHMP:                                                                                520 tis. Kč

Z toho MČ Praha 5:                                        1 378 tis. Kč                                            580 tis. Kč nein. příspěvek MČ P5

                                                                                                                                                        (pro 23 dětí)                                                  798 tis.                                      Kč dotace na mzdy                         

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě