Šéfredaktor Pražské pětky - pan J. Vnouček a členové redakční rady

Datum interpelace:
23. 10. 2003

Interpelace:

Interpelace na: šéfredaktor Pražské pětky – pan J. Vnouček a členové redakční rady

                         vedoucí občansko-správního odboru – paní JUDr. Vladimíra Kozáková

                       

 

V desátém čísle letošního ročníku Pražské pětky je na straně šesté uveřejněn půlstránkový článek zabývající se označením ulic a veřejných prostranství podepsaný pracovnicí ÚMČ Praha 5. Tento článek, přestože není označen jako inzerce ani zkratkou placené inzerce (p.r.) končí větou „Vyhotovení  čísel domů na základě objednávky majitele domu provádí: Smaltovna GAEN (Hlubočepy), adresa a dopravní spojení.

 

Protože se jedná zcela zřejmě o tip informace, která je inzercí a měla být takto zpoplatněna, ptám se, zda-li se tomu tak stalo, jaká je a jaká byla uplatněna sazba za uveřejnění půlstránkového inzertního článku v měsíčníku Městské části Prahy 5 a  z jakého důvodu nebyl takovýto článek označen jako placená inzerce.

 

Nesouhlasím též s tím, aby se pod jakékoliv inzertní články podepisoval ˇfunkcionář či pracovník ÚMČ a žádám o sdělení jakou schvalovací procedurou redakční rady před tiskem prošlo 10. číslo Pražské pětky.

 

Pokud neexistují jasná pravidla pro uveřejňování inzertních článků, žádám o jejich vypracování a předložení Zastupitelstvu ke schválení.

 

 

                                                                                  Kohout Aleš

                                                                                 

Odpověď:

Adresát:

Pan Ondřej Gál, zástupce starosty

Datum:

24.října 2003

 

 

 

 

Vyřizuje/linka:

V.Kozáková/548

Č.j.:

Interpelace/ 9.ZMČ/p.A.Kohout

 

 

 

Věc: Interpelace pana Aleše Kohouta ze dne 23.října 2003

 

 

 

Vážený pane místostarosto

 

K obsahu interpelace pana Aleše Kohouta uvádím:

Otázku označování ulic, veřejných prostranství tabulemi a budov č. popisnými a orientačními vlastníky domů, pokládám za nesmírně důležitý úkol, který vyplývá ze zákona o hlavním městě Praze (zák.č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a prováděcí vyhlášky MV ČR (č. 193/2001 Sb.), současně se jedná o otázku správné orientace obyvatel, policistů, hasičů, lékařů, atd. na MČ Praha 5.

Starosty MČ oslovil v této věci pan Mgr.Blažek, radní HMP.

K otázce smaltovny uvádím, že se jedná o jedinou smaltovnu na území hlavního města Prahy, další se nacházejí v Českém Brodě a v Českých Budějovicích /Sfinx/.

MHMP se Smaltovnou GAEN, která sídlí na adrese v Praze 5, Hlubočepská 1077/32 spolupracuje na základě smluvního vztahu, tato smaltovna vyrábí pro MHMP tabule s názvy ulic a veškerá čísla popisná a orientační.

Vyrobení tabule s názvem ulice stojí MHMP cca 1.000,-Kč, vyrobení čísla popisného/orientačního stojí cca 400,-Kč.

Závěrem:

Nejedná se o propagaci smaltovny, nejedná se o placenou inzerci, ale o předání kontaktu na smaltovnu, která na základě smluvního vztahu zajišťuje výrobu tabulí, čísel na budovy pro HMP, resp. MHMP a také jedinou na území hlavního města Prahy.

MHMP kontakt na Smaltovnu GAEN uvádí na svých webových stránkách – cesta: //www.praha-město.cz/, „Potřebuji si vyřídit“, „Přidělování čísel popisných a orientačních“.

Děkuji Vám.                                                         

 

                                                                              JUDr.Vladimíra Kozáková, OOS

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane,

           

 

dovoluji si tímto reagovat na Vaši interpelaci vznesenou  dne 23.10.2003 na zasedání Zastupitelstva ÚMČ Praha 5 , jejímž obsahem jsou připomínky k otištění půlstránkového článku zabývajícím se označením ulic a veřejného prostranství.

 

Příspěvky do Pražské pětky jsou vždy zčásti tvořeny zaměstnanci ÚMČ Praha 5 (tj. radními, členy zastupitelstva, vedoucími odborů) Tyto příspěvky po obsahové a významové stránce upravuje redakce Pražské pětky pouze v případě, že je tak navrženo a odsouhlaseno na společném jednání členů redakční rady – představitelů ÚMČ Praha 5, kteří celý obsah čísla před jeho odevzdáním do tisku projednávají a schvalují.

 

K příspěvku Označení ulic a veřejného prostranství, jehož autorkou je paní JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí občansko-správního odboru, uvádím následující:

 

             na zasedání redakční rady dne 22.9.2003 nevznesli členové redakční rady       žádné připomínky ani námitky

                          redakce Pražské pětky nepojímala jeho obsah jako placenou inzerci, nýbrž jako informaci ÚMČ Praha 5 občanům

                          vzhledem k faktu, že příspěvek byl dodán paní JUDr. Vladimírou Kozákovou – tzn. představitelem ÚMČ Praha 5 – a redakce Pražské pětky tudíž neobdržela finanční kompenzaci, neoznačila proto příspěvek ani značkou „p.r.“, ani jako placenou inzerci a otiskla jej kompletní, bez úprav, se jménem autorky

                          z hlediska tiskové prezentace právních subjektů by v případě plného znění zákona nebylo možné otisknout ani kontakty na veškerá občanská sdružení, kulturní a vzdělávací instituce, sportovní kluby etc., které tvoří nedílnou součást obsahu Pražské pětky

 

                          redakce Pražské pětky je v budoucnu připravena řídit se v takovýchto případech na základě doporučení členů redakční rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Jančík

      starosta MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: kopie odpovědi   JUDr. Vladimíry Kozákové, vedoucí občansko-správního odboru na vznesenou interpelaci

 

Na vědomí: členové ZMČ P5

        KST

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě