Salla Terena

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
20. 10. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Interpelace

 

V Praze dne 22.9.2016

 

Sala terrena Na Popelce

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

táži se Vás, proč chátrá Sala terrena Na Popelce? Tato kulturní památka byla nedávno opravena a dříve než mohla začít složit veřejnosti, za tichého nezájmu této radnice rychle chátrá.

 

 

V této souvislosti  chci vědět, jak a za kolik pracují všechny bezpečnostní služby a agentury, případně městská policie, které mají chránit majetek MČ Prahy 5.

 

 

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

 

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                                              Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Josef Matoušek

 

                                                                                                                                                    V Praze dne 19.10.2016

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016.

 

veřejná zakázka na stavební úpravy nemovité kulturní památky Sala Terrena byla realizována v roce 2010 na základě požadavku Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 5. Objekt byl zrekonstruován z důvodu možného využití k pořádání kulturních a společenských akcí, ani naše odbory a ani veřejnost však takové využití nenašli. Na základě požadavku na technické zabezpečení objektu proti neoprávněnému vstupu objednal v září 2016 Odbor majetku a investic u projektanta prověření možnosti osazení ochranných mříží, včetně projednání s orgány památkové ochrany a vypracování projektové dokumentace.

 

Odbor bezpečnostní a prevence kriminality zajišťuje služby ostrahy majetku a veřejného prostranství, které má ve své správě MČ Praha 5, jako doplňkovou službu pro občany městské části. Ostrahy jsou realizovány ve vybraných lokalitách. Výběr lokalit je zajišťován na základě vyhodnocení potencionálně rizikových oblastí. Prostřednictvím dohledu bezpečnostní agentury je zajištěna podpora v zatížených rizikových lokalitách například v okolí kontaktních center pro drogové závislé, které provozují neziskové organizace Progressive, o.p.s. a SANANIM, z.ú. a na vybraných dětských hřištích.

Zřizovatelem Městské policie hlavního města Prahy je Magistrát hlavního města Prahy. Městská policie v Praze 5 je přímo podřízena ředitelství, které úkoluje a řídí jednotlivá podřízená obvodní ředitelství. Městská část s Obvodním ředitelstvím Praha 5 se snaží úzce spolupracovat, ale nemá pravomoc udělovat jakékoli úkoly.

Ze závěrečné zprávy Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 a Zprávy o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 5 za rok 2015 Policie ČR, které přijalo na vědomí ZMČ dne 22. 9. 2016, vyplývá, že nápad trestné činnosti na území městské části meziročně klesá. Ze závěrečné zprávy Obvodního ředitelství Městské policie za rok 2015 také vyplývá, že dochází k navýšení počtu přestupků a to zejména v oblasti veřejného pořádku zejména v oblasti znečišťování veřejného prostranství a ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě či poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství. Na zřetel je potřeba brát i současné početní stavy strážníků MP. Jako cíle Městské policie pro další období v bodu 2. uvádí městská policie následující: „Chtěli bychom více prostoru věnovat oblasti veřejného pořádku. Vzhledem k chystaným změnám v režimu dopravy na náplavkách a zavedení parkovacích zón to, za současných početních stavů strážníků bude velmi problematické.“ viz. Závěrečná zpráva OŘ MP za rok 2015 strana 21. Z tohoto důvodu je velice žádoucí podpořit činnost Městské policie doplněním jejich služeb o služby k tomu vybrané bezpečnostní agentury ve vybraných rizikových lokalitách. Na toto reagovala MČ Praha 5 od počátku prvního poletí roku 2015 a to od 1.6.2015, kdy započala realizace prvního projektu s dohledem bezpečnostní agentury na dětských hřištích, které má MČ P5 ve správě. Na tento projekt, který byl kladně hodnocen občany městské části, navazovaly další projekty (viz přiložená tabulka). Například se jedná o bezpečnostně preventivní akci k omezení projevů rizikového chování v období adventu 2015 a další. Na základě množících se stížnostní pracovníků ÚMČ je od 22.7.2016 realizována ostraha ÚMČ v době úředních hodin. Stížnosti se týkaly zvýšené agresivity klientů a občanů při vyřizování svých záležitostí na příslušných odborech ÚMČ.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě