Rušení ZŠ Pod Žvahovem

Datum interpelace:
18. 09. 2003

Interpelace:

V ústní interpelaci pouze zopakuji otázky, které jsem položil radním písemně počátkem srpna a září tohoto roku. Zajímat mi bude především důvod tak razantního “útlumu”, který je vlastně zrušením školy v nejbližším možném termínu.

Petr Navara

Odpověď:

Věc: Odpověd’ na interpelaci ze dne 18.9.2003 (i na dne 5.9.2003). vznesenou Mgr. Ing. Petrem Navarou, zastupitelem MČ P5

Vážený pane kolego,

slučování základních škol je složitý proces, kterému předchází vždy schválení záměru RMč P5 a následně projednání se všemi zúčastněnými stranami a znovu projednání v RMČ a následně v Zastupitelstvem MČ Praha 5.

ZŠ Pod Žvahovem je dlouhodobě nenaplněna. Proto byla navržena varianta sloučení se ZŠ Chaplinovo nám., nebot’ dostupnost této školy je odpovídající (v návrhu školského zákona § 177, odst. 5 je nově zavedená povinnost obce zajistit spádové školy zavedením minimálního standardu vzdálenosti, který činí 4 km od místa trvalého pobytu žáka. Pokud vzdálenost přesáhne 4 km, je povinností zřizovatele zajistit žákům dopravu). Spádovost základních škol není určena vzdáleností, povinností zřizovatele je pouze zajistit spádovou školu. MČ Praha 5 přesto zajistí dopravní spojení školním autobusem budoucím školákům na ZŠ Chaplinovo nám., zajistí také ranní družinu v mateřské škole v Hlubočepech (Hlubočepská 90).

Rodiče nebo zákonní zástupci žáků si pro školní docházku mohou zvolit jinou ZŠ na MČ Praha 5 a jejich děti zde budou přednostně umístěni, což je rovněž uvedeno v důvodové zprávě.

Ve školním roce 2003/2004 průměrný počet žáků poklesl pod 17,(školský zákon č. 29/1984 Sb., §6, odst. 5 v platném znění), a proto usnesením RMČ č. 35/1236/2003 byla schválena žádost o výjimku průměrného počtu žáků ve třídě do 31.8.2004.

Do tohoto data bude požádán školský odbor MHMP o dofinancování platů učitelů.

Kapacita ZŠ Pod Žvahovem bude zachována a tím je zajištěno, že v budoucnu může být toto školské zařízení otevřeno.

Případné znovuzprovoznění ZŠ Pod Žvahovem bude však podmíněno nárůstem počtu žáků v příslušné oblasti do té míry, že nebude nucen zřizovatel dotovat nerentabilitu tohoto zařízení.

Je potěšující, že se o tento problém zajímáte podrobně a navštívil jste jednání komise výchovy a vzdělávání RMČ P5 konané 29.září 2003 a vznesl zde své připomínky k záměru sloučení ZŠ Pod Žvahovem se ZŠ Chaplinovo náměstí.

Komise Vaše připomínky v diskusi vyslechla a závěrem bylo, že podpořila a doporučila RMČ i ZMČ akt sloučení uvedených školských zařízení ke schválení.

Podrobnější informace včetně ekonomických a statistických ukazatelů obdržíte v příloze a jsou obsahem materiálu k projednávání, který jako každý člen ZMČ P5 obdržíte.

 

S úctou

                  Ondřej Gál

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě