Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ Ing. Novotnou

Datum interpelace:
17. 06. 2004

Interpelace:

Interpelace

 

 

  1. Při jednání sociální komise jsem se ptala na důvod odvolání a rozvázání pracovního poměru s ing. Novotnou. Bylo mi řečeno, že se mám zeptat přímo bývalé vedoucí odboru. Zjistila jsem, že se zeptat nemohu, protože paní inženýrka, které končí pracovní poměr 30.6.2004, nedochází do zaměstnání údajně proto, že jí byl zakázán vstup na pracoviště Úřadu městské části Praha 5.

 

Žádám o vysvětlení následujících skutečností:

 

 

Proč ing. Novotná nepracuje, když jí končí pracovní poměr až 30.6.2004?

 

Jeli pravdivé tvrzení o zákazu vstupu na pracoviště, dá se předpokládat, že mu předcházelo hrubé porušení pracovní kázně. Ani to však neznamená, že úředník nemůže být přeřazen k výkonu  jiné práce, kterou odvádí za vyplácenou mzdu. Proč je tolerováno, aby ing, Novotná nepracovala a přesto jí byla vyplácena mzda?  

 

 

  1. Dostalo se mi informace, že jedna z bývalých úřednic OSVZ byla v rozporu se zákoníkem práce propuštěna z podnětu ing. Novotné. V důsledku toho MČ Praha 5 prohrála v soudní při pracovně právní spor a byla odsouzena k náhradě soudních nákladů a náhradě ušlé mzdy bývalé úřednici.

 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že se jedná o částky v řádu 100 000,- Kč, ptám se zda bude za toto chybné rozhodnutí vyvozena osobní odpovědnost a zda budou vynaložené náklady vzniklé v důsledku chybného rozhodnutí vymáhány od odpovědné osoby.

 

 

 

 

 

Praha 17. června  2004                                                          Doc.RNDr.E. Jelínková, CSc.

Odpověď:

      

Doc. RNDR. Eliška Jelínková, CSc.

Zastupitelka Městské části Praha 5

Štefánikova 13/15

150 00  Praha 5

                       

                  

 

                                                                           

                                                                                                                     V Praze dne 1. 7. 2004

 

Věc: Odpověď na interpelaci Doc. RNDr. E. Jelínkové, CSc., týkající se personálních záležitostí  na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 5

 

Vážená paní doktorko,

 

            odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 17. 6, 2004, která se týkala personálních záležitostí na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 5 (dále jen OSZ).

           

Co se týče prvního bodu Vaší interpelace:  Vedoucí OSZ paní Ing. Lucie Novotná nepracuje z důvodu, že požádala o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 30. 6. 2004. Důvodem bylo, že na OSZ docházelo k neklidu, k narušování mezilidských a pracovních vztahů a pracovní kolektiv v důsledku toho nebyl schopen nadále efektivně pracovat.. Zaměstnavatel jí vyhověl, a proto pracovní poměr skončil dne 30. 6. 2004.

Tvrzení o zákazu vstupu na pracoviště není pravdivé, stejně není pravdivý Váš předpoklad, že k ukončení pracovního poměru došlo na základě hrubého porušení pracovní kázně ze strany Ing. Novotné.

K otázce, proč je tolerováno, že paní Ing. Novotná nepracovala, a přesto jí byla vyplácena mzda, Vám sděluji následující: z důvodů zajištění bezproblémového chodu OSZ bylo rozhodnuto, že bude lépe s ohledem na výše uvedené nepřidělovat nadále Ing. Novotné práci, což není v rozporu se zákoníkem práce.

 

            Co  se týče druhého bodu Vaší interpelace: Paní Šobrová bez informování svého přímého nadřízeného okopírovala spis klienta (zn. OM) a tyto kopie odnesla mimo budovu úřadu a později předala další osobě. Závažnost tohoto jednání spočívala v tom, že se jednalo o případ, který byl taktéž medializován a začala se o něj zajímat i Policie ČR. Zaměstnavatel posoudil jednání paní Šobrové jako závažné porušení pracovní kázně a reagoval tím, že jí dal výpověď z pracovního poměru dle § 46 odst. 1 písm f) zákoníku práce. Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl v podstatě tak,  že zaměstnavatel splnil všechny náležitosti tohoto právního úkonu a neshledal v nich žádné pochybení, připustil, že paní Šobrová se svým postupem dopustila pochybení, nicméně soud toto jednání nekvalifikoval jako závažné porušení pracovní kázně.

Zaměstnavatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Soudní řízení je nyní vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Co 163/2004 a nebylo dosud pravomocně skončeno, tzn. že Městská část Praha 5 dosud neobdržela rozsudek Městského soudu. Na náhradu mzdy žalováno nebylo.

Rád bych ještě připomenul,  že výsledek soudních rozhodnutí je postaven na korunním svědectví Dr. Mrňkové, metodické vedoucí a nadřízené OSZ, která je zaměstnankyní odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, kde je zařazena jako vedoucí oddělení sociálního. Její svědectví, zejména prohlášení, že vynášení tajných spisů mimo úřad je běžnou záležitostí schvalovanou Magistrátem hl. m. Prahy, zvrátilo celou kauzu v neprospěch Městské části Praha 5.

Nicméně jsem přesvědčen o tom, že s ohledem na to, že pí. Šobrová podepsala dne 4. 11. 2002 prohlášení o ochraně osobních údajů, které poté porušila, a na základě ostatních výše uvedených okolností, nedošlo při rozvázání pracovního poměru s pí Šobrovou ze strany Městské části Praha 5 k žádnému pochybení.

Na závěr musím zdůraznit, že jelikož rozsudek soudu druhého stupně nebyl zatím Městské části Praha 5 doručen, nelze zatím dělat žádné relevantní závěry v této kauze.

            Je s podivem, že disponujete informacemi, které nejsou známy Městské části Praha 5 a které jsou  ve svém důsledku bohužel silně zavádějící, což poškozuje dobré jméno Městské části Praha 5 a Úřadu městské části Praha 5. Možná by bylo vhodné, abyste své informace prověřovala u relevantních představitelů Úřadu městské části Praha 5 (tajemník, vedoucí odboru personálního a mzdového), aby k takovým dezinterpretacím nedocházelo.

 

           

S úctou

                                                                                       

 

 

 

                                                                           

                                                                                                    Milan Jančík

                                                                                       Starosta Městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě