Revitalizace osady Buďánka

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace SZ na Milana Jančíka a Vojtěcha Zapletala ve věci ,,Smlouvy na prodej pozemků firmě Geosan a revitalizace osady Buďánka podle požadavků Národního památkového ústavu".

Vážený pane starosto,

v záležitosti revitalizace památkově chráněné lokality osady Buďánka se podle našeho názoru objevilo několik  pochybení předkladatelů návrhu na prodej pozemků firmě Geosan. Jak jsme již upozornili  18.ledna na 3.ZMČ v diskusi a v ústní interpelaci, potvrdilo se, že předkladatel neinformoval zastupitelstvo, že na MČ došel již 12. ledna dopis NPÚ, požadující výstavbu kolonie Buďánka s původními objemy i kompozicí domů.

1/ Proč  předkladatel Vojtěch Zapletal a předsedající schůze Milan Jančík (ODS) neseznámili zastupitele dne 18.1. se stanoviskem Národního památkového ústavu, které došlo na úřad 12.1.2007?

 

2/ Proč vedoucí odboru předváděl zastupitelům projekt společnosti GEOSAN na terasové domy, u kterého bylo jasné, že naprosto nerespektuje památkově chráněné území?

3/ Proč jste jako předkladatelé ignorovali požadavek Strany zelených na odložení projednávání bodu prodeje pozemků firmě GEOSAN, když součástí prodeje firmě Geosan nebyla jasné požadavky zadání ekonomické urbanistické studie lokality Budánka vycházející z požadavků památkové ochrany (stanoviska NPÚ)?

4/ Jaké informace a záruky jako předkladatelé dáte, že GEOSAN bude stanovisko NPÚ respektovat a připraví pro diskusi zastupitelstva přijatelné projekty (např. zástavbou rodinných domků)?

 

5/ Do jaké blízké doby od firmy Geosan získáte stanovisko, že firma bude v projektu respektovat  stanovisko NPÚ nebo od smlouvy urychleně odstoupí, aby bylo možné připravovat alternativní projekty. Kdy svoláte veřejné jednání s firmou Geosan?

Děkuji za odpovědi

V Praze dne 15. 2. 2007

Ing. Ondřej Velek, zastupitel

ondrej.velek@praha5.cz
(http://praha5.zeleni.cz, ondrej.velek@zeleni.cz , tel. 604 344 424)

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace – Revitalizace osady Buďánka

 

 

Vážený pane zastupiteli,

zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:

 

           
1/ Proč  předkladatel Vojtěch Zapletal a předsedající schůze Milan Jančík (ODS) neseznámili zastupitele dne 18.1. se stanoviskem Národního památkového ústavu, které došlo na úřad 12.1.2007?

 

Vaše informace o zaslání stanoviska NPÚ k osadě Buďánka na ÚMČ Praha 5 dne 12.1.2007 není zcela přesná. Je nutné vědět, že NPÚ zaslal své stanovisko nejprve MHMP a to přesně v den, který uvádíte tzn. že to v tento den nemohla toto stanovisko MČ Praha 5 obdržet.. Do podatelny MČ Praha 5 se toto stanovisko dostalo až dne 17.1.2007 a to prostřednictvím Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP. Podatelna jej pak následně předala OIV MČ Praha 5.

Z výše uvedeného plyne, proč jsme nemohli dne 18.1.2007, tj. v den zasedání ZMČ, o něm zastupitele informovat.

2/ Proč vedoucí odboru předváděl zastupitelům projekt společnosti GEOSAN na terasové domy, u kterého bylo jasné, že naprosto nerespektuje památkově chráněné území?

Ze záznamu z  jednání zastupitelstva je zřejmé, že nebyl předváděn projekt firmy Geosan neboť ten ještě neexistuje. V souladu se zadávacími podmínkami soutěže tj.“Zpracování koncepce a investora pro rozvoj lokality “Osady Buďánka”  firma Geosan předložila koncepci – návrh na možné řešení využití tohoto území. S tímto i dalším možným postupem seznámil Odbor obchodních aktivit zastupitele na jejich jednání.

3/ Proč jste jako předkladatelé ignorovali požadavek Strany zelených na odložení projednávání bodu prodeje pozemků firmě GEOSAN, když součástí prodeje firmě Geosan nebyla jasné požadavky zadání ekonomické urbanistické studie lokality Budánka vycházející z požadavků památkové ochrany (stanoviska NPÚ)?

Schválení programu 3. zasedání ZMČ Praha 5 konaného dne18. 1. 2007 proběhlo v souladu s jednacím řádem ZMČ, tzn. že o vašem návrhu  neprojednávat bod 26 – osada Buďánka bylo řádně hlasováno a Váš návrh nebyl ZMČ přijat. Váš požadavek nebyl ignorován, byl přehlasován.


4/ Jaké informace a záruky jako předkladatelé dáte, že GEOSAN bude stanovisko NPÚ respektovat a připraví pro diskusi zastupitelstva přijatelné projekty (např. zástavbou rodinných domků)?

Dle  usnesení ZMČ č.3/26/2007 předloží  firma Geosan  před nabytím účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní technicko-ekonomickou studii. Dle informací, které proběhly i tiskem firma Geosan na tomto intenzivně pracuje a také úzce spolupracuje s památkáři MHMP.

 

5/ Do jaké blízké doby od firmy Geosan získáte stanovisko, že firma bude v projektu respektovat  stanovisko NPÚ nebo od smlouvy urychleně odstoupí, aby bylo možné připravovat alternativní projekty. Kdy svoláte veřejné jednání s firmou Geosan?

Termín, do kdy firma Geosan má předložit příslušné podklady, je schválen ZMČ a to je 30.9.2007.  Do této doby  proběhne řada jednání na různých úrovních včetně jednání s památkáři a po té, co bude zřejmá a jasná koncepce pro rozvoj lokality “Osady Buďánka”, bude  o ni možné s firmou Geosan jednat a to i veřejně.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík