Řešení vybraných problémů občanů lokalit Žvahova, Hlubočep a Zlíchova

Datum interpelace:
13. 11. 2003

Interpelace:

Rada MČ Praha 5

Zástupce starosty pro rezort dopravy, výstavby územního plánu a rovoje

vážený pan Vojtěch Zapletal

Interpelace zastupitele

 

 

Vážený pane Zapletale,

obracím se na vás jako na místostarostu zodpovědného za výše uvedené rezorty, předsedu komise územního rozvoje a člena dopravní komise RMČ se žádostí o řešení vybraných problémů občanů lokalit Žvahova, Hlubočep a Zlíchova.

  Stavbou tramvajového přemostění na sídliště Barrandov docházelo po celou dobu její realizace k různým vynuceným omezováním při vjezdu a výjezdu rezidentů z oblasti starých Hlubočep a Žvahova a zároveň k nadměrnému zatížení páteřní komunikace Hlubočepská – Kosořská kloubovými tranzitními autobusy a osobní dopravou obyvatel sídliště Barrandov, a tím i ke značnému zhoršení životního prostředí, zvláště pak k nadměrnému zvýšení exhalací a prachu v lokalitě, která svým charakterem neumožňuje přirozené odvětrání. Nezanedbatelným faktorem je i zvýšené riziko chodců, zvláště pak dětí z místní základní a mateřské školy. Je nutné však přiznat, že právě pro obyvatele starých Hlubočep nepřinese zprovoznění tramvaje větší komfort než měli před zahájením stavby, spíše naopak – zvýší se hlučnost díky frekventovanému průjezdu tramvají a zkomplikuje se výjezd rezidentů ve směru na Smíchov. Nyní je stavba slavnostně dokončena a hlubočepští občané věří, že dojde alespoň ke zklidnění komunikace a přitom k zachování dostupnosti oblasti městskou hromadnou dopravou.

Vedle dvoumiliardové stavby tramvajového tranzitního spojení Smíchova z Barrandovským sídlištěm očekávají i řádově či zlomkově náročné investice nejen do celkové opravy vozovky poškozené užíváním vozidly stavby, neudržovaných chodníků, oprav a zkulturnění zastávek autobusů, ale i dalších nutných investic. Věřím, že nyní kdy je v Praze 5 opraveno či obnoveno osmdesát procent chodníků, se najdou finanční zdroje i na potřebné opravy v lokalitě Hlubočep, Žvahova a Zlíchova.

Znovu musím připomenout potřebu zajištění bezproblémového spojení autobusy MHD i v době mimo dopravní špičku na sídliště, kam je radnicí postupně přemisťována veškerá původní veřejná infrastruktura oblasti. Řešením potřebného častějšího spojení na Barrandov není však varianta s přestupy, která by převážně starším občanům bez permanentních legitimací, využívajícím MHD pouze příležitostně, zvýšila cenu jízdného o padesát procent. Zachování přímého spojení alespoň jedné z autobusových linek se Smíchovským nádražím (metro) by také podstatně zkrátilo cestu občanů do centra.

Stále neexistuje propojení cyklostezek mezi Prokopským údolím a jejich křižovatkou u Barrandovského mostu. Cyklisté tak používají nevyhovující silniční komunikaci, kde často dochází k nebezpečným dopravním situacím. Značení cyklistické stezky by mohlo vést přes oblast Srpeček podél Dalejského potoka a dále kolem železniční trati a fotbalového hřiště v Hlubočepích. Tím by se do doby vybudování celkového propojení eliminoval současný nejnebezpečnější úsek zatáček a zúžení pod železničním viaduktem za minimálních nákladů.

Velmi problematickým se po zavedení dvouminutových intervalů tramvají v ranní špičce stane výjezd z ulice Nad Zlíchovem do ulice Na Zlíchově (šedesát tramvajových souprav za hodinu v obou směrech). Zde přednostně, na rozdíl od prozatím nepochopeného dopravního značení u  tramvajové zastávky Lihovar, by bylo vhodné instalovat světelnou signalizaci.

Jelikož se domnívám, že řidiči ani po zprovoznění tramvajového spojení se Smíchovem nepřestanou sami od sebe hromadně využívat nijak omezeného spojení skrz Hlubočepy a hlubočepské komunikace zůstávají nabízející se variantou i pro tranzitní osobní i nákladní dopravu, pokud se chce vyhnout případným dopravním problémům na Barrandovské radiále či zkrátit si cestu ze směru Plzeň na Strakonice, navrhuji zpřísnění režimu průjezdu touto částí obce. Důvod – exhalace – špatné rozptylové podmínky, nedostatečná kapacita vozovky, úzké chodníky – životu nebezpečné. Jako první  krok  je zapotřebí odklonit nákladní dopravu umístěním příslušného dopravního značení. Jako další nutný krok ke zklidnění oblasti je zřízení klidové zóny v centru lokality např. pomocí změny části povrchu  vozovky a omezením rychlosti na 40(30) km/h apod. Budou-li Hlubočepy nadále tranzitní spojkou, zůstanou její obyvatelé v kombinaci s přetížením komunikace Na Zlíchově tramvajovou dopravou, zajatci v pasti vytvořené dopravní stavbou pro přepravu jiných občanů. Toto řešení je vytloukání klínu klínem.

Na původní konečné tramvaje Zlíchov došlo vybudováním nástupní rampy ke zúžení vozovky, které není nijak označeno. Vozovka by přitom mohla zůstat v původní šíři rozšířením na protilehlé straně. Při výstavbě přemostění byl stavebníkem vybetonován podél ulice Hlubočepská cca. metr široký náhradní chodník, který však po ukončení stavby nebyl odstraněn, ale pouze zahrnut 30 cm vrstvou zeminy. Uvedené nedostatky stavby by měla MČ jako účastník stavebního řízení a zároveň správní orgán požadovat po stavebníkovi odstranit.

Abych  co nejvíce usnadnil vaši zajisté vstřícnou odpověď, shrnuji do bodů okruhy k zodpovězení:

  1. oprava komunikace Hlubočepská a chodníků
  2. opravy autobusových zastávek a jejich mobiliáře
  3. intervaly autobusových spojů na Barrandov
  4. propojení sítě cyklostezek
  5. světelná signalizace Zlíchov
  6. zamezení tranzitní dopravy
  7. vytvoření klidové zóny v centrální části Hlubočep
  8. odstranění nedostatků stavby při konečné Zlíchov

 

 

 

 

V Praze dne 28. listopadu 2003

 

 

 

Petr Navara – zastupitel v.r.

 

 

Odpověď:

 

 

Věc:

Odpověď na interpelaci ze dne 28. 11. 2003

 

 

Vážený pane,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 28. 11. 2003 podle Vámi formulovaných bodů:

 

1.      Z podnětu MČ Praha 5 byl zpracován odborný posudek stavu komunikací dotčených staveništní dopravou při stavbě TT Barrandov. Proběhla jednání mezi zhotovitelem a TSK o prioritách oprav a finančních podílech. IDS, jako zástupce investora, a TSK předložily projednaný materiál k posouzení možností financování příslušnému rezortnímu radnímu hl. města Prahy s žádostí o uvolnění prostředků z rozpočtu pro rok 2004. MČ Praha 5 při přípravě oprav chodníků spolu s TSK rekonstrukce chodníků centra Hlubočep zařadila do plánu na rok. 2004.

 

2.      Současně s rekonstrukcí Hlubočepské a Slivenecké ul. byly vybudovány zálivy pro BUS a zastávky vybaveny přístřešky v místech, kde to umožňoval příčný profil historické komunikace. Umístění přístřešku z tohoto důvodu nebylo možné např. v zastávce Hlubočepská ve směru z centra. V případě, že dojde k poškození přístřešků, požadujeme i z podnětu občanů jejich opravu. Pokud předložíte konkrétní návrh, bude projednán s DP hl. m. Prahy.

 

3.      Intervaly BUS spojů v oblasti Hlubočep jsou předmětem průzkumu, který je prováděn ROPID v souvislosti se zprovozněním TT Barrandov. Je nutno však uvést, že četnost spojů musí odpovídat schváleným celoměstským standardům dopravní obsluhy území.

 

 

 

 

 

 

 

4.      Propojení stávajících cyklotras vedoucích z centra města po levém břehu Vltavy (směr Radotín) s cyklotrasou vedoucí Prokopským údolím (směr Praha 13) je v oblasti Barrandovského mostu provedeno. Cyklostezky, které byly vybudovány na území Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, není v zájmu ochrany tohoto přírodního útvaru propojovat se stávající sítí cyklotras, neboť slouží pouze k usměrnění pohybu cyklistů, kteří do této oblasti zavítají.

 

5.      Požadavek zřídit SSZ v místě přechodu na Zlíchově byl uplatněn MČ Praha 5 u odboru dopravy MHMP. Podle současných informací je návrh posuzován Ústavem dopravního inženýrství.

 

6., 7.    Současná dopravní zátěž komunikací Hlubočep je způsobena stavem dopravy v jihovýchodním segmentu města, především odkládanou stavbou silničního okruhu. Respektuji požadavky občanů na omezení dopravní zátěže Hlubočep, musím ovšem brát v úvahu i širší dopravní vztahy, které není možno řešit dopravně inženýrskými opatřeními, ale budováním komunikací základní sítě.

 

8.   Záležitost neodstranění provizorního chodníku podél ul. Hlubočepské byla konzultována se zhotovitelem stavby, který ji bude řešit.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                 Vojtěch  Z a p l e t a l

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě