rekonstrukce Beníškové

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
16. 04. 2015
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
Mgr. Vít Šolle
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Oprava pavilonu Beníškové ZŠ Nepomucká

Interpelovaný: Mgr.Vít Šolle

 

Interpelace

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, jak postupuje rekonstrukce objektu Beníškové (detašovaného pracoviště ZŠ Nepomucká). Zajímá mě i další rodiče žáků, zda žáci nastoupí do objektu  Beníškové dne  1. září 2015, nebo budou nadále v objektu ZŠ Nepomucká.

 

Dále se na Vás dovoluji obrátit s dotazem, jak komunikujete s rodiči, kterých se dotýkají omezení způsobená prodloužením rekonstrukce.

 

V Praze dne 19.3.2015

MUDr. Zlatko Marinov zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

 Městská část Praha 5

  MgR. vÍt Šolle

  Zástupce starosty

         

 

Praha 13. dubna 2015

 

Odpověď na interpelaci  MUDr. Zlatko Marinova ze dne 19.03.2015:

 

„Oprava pavilonu Beníškové 1258/1, ZŠ Nepomucká 1“

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

rekonstrukce objektu Beníškové 1258/1 je akcí, která je odborem školství a kultury požadována a urgována přibližně od roku 2010, a to zejména z důvodu havarijního stavu technologických částí stravovacího zařízení, jehož odstranění bylo často ultimativně zmiňováno v kontrolách hygieny, a v neposlední řadě z důvodu špatného stavebně technického stavu a vysoké energetické náročnosti objektu. Zpočátku byly překážkou realizace rekonstrukce nevypořádané majetkové vztahy k pozemkům, na kterých předmětný objekt stojí. Veškeré tyto překážky byly odstraněny až v závěru roku 2013, včetně zapsání veškerých náležitostí do katastru nemovitostí.

 

V roce 2014 byla zahájena 1. etapa rekonstrukce s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI (rekonstrukce učebnového pavilonu)“ na základě usnesení RMČ č. 33/1025/2014 ze dne 17.06.2014, smlouva o dílo č. 0027/0/OIN/14 byla podepsána s vybraným zhotovitelem, firmou EDIKT a.s., Rudolfovská 467/95, 370 01 České Budějovice, IČ: 25172328, dne 04.07.2014 a téhož dne došlo i k předání staveniště a zahájení stavebních prací. Operativně technickým řízením činností na stavbě byl pověřen Odbor investic. Počátkem srpna byly ze strany zhotovitele zapsány skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace a výkazu výměr jako dodatečné stavební práce (vícepráce), přičemž tyto byly opakovaně předkládány v průběhu měsíce září a října ke schválení v RMČ, formou dodatku ke SOD. Vzhledem k tomu, že neschválení těchto prací bránilo zhotoviteli v dalším pokračování, byla stavba zakonzervována a přerušena do doby vyřešení dodatečných stavebních prací a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. V průběhu této výluky ve stavbě, došlo vlivem nepříznivých mikroklimatických podmínek k tvorbě plísní v interiéru rozestavěného díla, včetně poškození instalovaných silnoproudých rozvodů. V prosinci 2014 bylo zpracováno odborné posouzení rozsahu výskytu plísní, včetně návrhu sanačních a preventivních opatření.

 

Na základě usnesení RMČ č. 7/2081/2014 ze dne 19.12.2014 byl schválen Dodatek č. 2 ke SOD č. 0027/0/OIN/14 ze dne 04.07.2014 na realizaci dodatečných stavebních prací. Současně je v tomto dodatku upraven termín dokončení této etapy a to nejpozději do 30.06.2015. V lednu 2015 byly práce na stavbě obnoveny. Na základě usnesení RMČ č. 7/198/2015 ze dne 17.02.2015 byl schválen výběr zhotovitele na sanaci plísní v předmětném objektu v souladu se závěry odborného posudku. Dne 16.03.2015 bylo předáno staveniště a zahájena realizace sanačních opatření, 02.04.2015 byla sanace ukončena. Vzhledem k přerušení stavby po dobu realizace sanace plísní bude termín dokončení stavby do 30.06.2015 překonán cca o 1 měsíc.

 

2. etapa rekonstrukce s názvem „ZŠ Nepomucká – rozšíření kapacity, objekt Beníškové 1258/1, nástavba nad hospodářským pavilonem“ byla schválena na základě usnesení RMČ  č. 37/1312/2014 ze dne 06.08.2014 včetně výběru zhotovitele stavby, firmy DF Servis, s.r.o., se sídlem Hájčí 2647/9, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 26728435 a následně uzavřena SOD č. 0038/0/OIN/14. Zápis o předání staveniště je ze dne 09.10.2014, přičemž zhotovitel z důvodu chybějícího stavebního povolení a štítku „stavba povolena“ přerušil provádění stavby do doby odstranění uvedených závad. Poslední ze závad byla odstraněna dne 11.11.2014 a tímto datem započala běžet lhůta na realizaci stavby v rozsahu 120 kalendářních dnů. V průběhu stavby byly ve stavebním deníku zaznamenávány rozpory projektové dokumentace a výkazu výměr se skutečností, přičemž v současné době Odbor majetku a investic provádí administraci náležitostí potřebných k uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem jsou zmíněné dodatečné stavební práce a změna termínu dokončení stavby. Předpoklad dokončení této etapy je do konce dubna 2015.

 

3. a závěrečná etapa rekonstrukce s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny” byla zahájena zpracováním projektové dokumentace firmou Agroprojekt Praha s.r.o. a vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci k 20.01.2015. Souběžně probíhal proces zadávacího řízení, 21.10.2014 bylo uveřejněno tzv. „předběžné oznámení“, v závěru ledna 2015 byl do RMČ předkládán materiál na schválení podlimitní veřejné zakázky s předpokládanou realizací stavebních prací 04 – 07/2015. Tento materiál však byl z jednání RMČ stažen, přepracován a následně na základě usnesení RMČ č. 5/146/2015 ze dne 03.02.2015 a usnesení RMČ č. 8/240/2015 ze dne 24.02.2015 došlo k vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. V současné době probíhá zadávací řízení s tím, že dne 10.03.2015 proběhla prohlídka místa plnění a v návaznosti na vypořádání dotazů zájemců byl ze strany administrátora VZ stanoven termín pro podání nabídek do 16.04.2015. V návaznosti na tento termín začne konat komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.

 

Vzhledem k uvedenému termínu, v návrhu SOD stanovené lhůtě pro předání dokončené stavby v délce 18 týdnů od předání staveniště a s ohledem na dodržení všech zákonných lhůt před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je zřejmé, že stavba nebude dokončena a předána do užívání do 1. září 2015. S ohledem na uvedené skutečnosti a nutnost realizace veškerých zkušebních provozů a zkoušek nových technologických celků (kotelna, kuchyně, VZT) a zaškolení příslušného personálu navrhujeme, aby zahájení provozu v rekonstruovaném objektu Beníškové 1258/1 bylo uskutečněno od 2. pololetí šk. roku 2015/2016, nejpozději po jarních prázdninách 07.03.2016.

 

Vážený pane zastupiteli, komunikace z mé strany probíhá s ředitelem školy. S panem ředitelem jsem jednal 24.03.a slíbil jsem mu do 15.04.2015, kdy se uskuteční třídní schůzky, zjistit a navrhnout reálný termín znovuotevření detašovaného pracoviště. Rovněž jsem se nabídl zúčastnit jednání s třídními důvěrníky, bude-li to pan ředitel považovat za potřebné. Oceňuji vedení školy a zaměstnance školy, jak obtíže spojené s prodloužením rekonstrukce zvládají. Chápu rovněž problémy, které to přináší dětem a jejich rodičům. Že se jedná o nešťastný vývoj plný komplikací je zřejmé z textu. Nerad bych soudil. Chtěl bych naopak přispět ke zdárnému a brzkému dokončení díla.

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě