Rámcová dohoda o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5 se společností CENTRA a.s.

Datum interpelace:
23. 06. 2020
Datum odpovědi:
07. 09. 2020
Interpelující:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková a Ing. Lubomír Brož
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

23. 6. 2020

Mgr. Renata Zajíčková (ODS)
starostka

Ing. Lubomír Brož (ANO)
místostarosta

Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto,

obracím se na vás ve věci Rámcové dohody o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5 (0025/0/OSP/17) uzavřené dne 20.4.2017 se společností CENTRA a.s. Na základě této rámcové dohody vyplácí MČ Praha 5 několik milionů Kč každý měsíc.
Dne 17.9.2019 projednávalo ZMČ zprávu kontrolního výboru, která upozorňovala na nedostatky při naplňování uvedené smlouvy ze strany MČ Praha 5.
ZMČ přijalo následující usnesení: “Zastupitelstvo městské části Praha 5 ukládá starostce MČ P5 sjednat prostřednictvím tajemníka ÚMČ P5 nápravu a přijmout příslušná opatření vyplývající ze zápisu o kontrole, zejména zajistit skutečnou kontrolu provedení práce v rámci kontrolních dnů, vedení podrobných zápisů z kontrolních dnů a řádného vedení pracovních deníků”
Interpelace tedy směřuje jak na paní starostku Zajíčkovou, jako odpovědnou osobu i na pana místostarostu Brože, v jehož gesci správa veřejných prostranství a zeleně je.
● Jaká konkrétní opatření byla na základě usnesení zastupitelstva přijata a jak se tato opatření osvědčují v praxi?
● Jakým konkrétním způsobem probíhá skutečná kontrola provedené práce v rámci kontrolních dní? Jsou vedeny podrobné zápisy z kontrolních dní? A zda jsou vedeny řádné pracovní deníky?

Předem děkuji za vaše odpovědi.
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. – zastupitel MČ (Piráti)

Odpověď:

Pan
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Zastupitel MČ P5

Praha, 7. 9. 2020

Vážený pane zastupiteli, doktore Mazure,

v reakci na Vaši interpelaci ve věci Rámcové dohody o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ P5 (0025/0/OSP/17) uzavřené dne 20. 4. 2017 se společností Centra a. s. uvádím následující :
Na základě zápisu o kontrole byla přijata následující opatření. Kontrola provedených prací probíhá pravidelně v rámci kontrolních dnů za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny jsou důsledně prováděny dle rámcové dohody pravidelně dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek v místě určeném zadavatelem. V případě nemožnosti konání kontrolního dne v požadované četnosti byl tento interval upraven v objednávce. Jednalo se pouze o výjimečné případy absence z důvodu pracovní neschopnosti či náhlé pracovní zaneprázdněnosti. Z každého kontrolního dne je pořízen podrobný zápis. Veškeré provedené práce jsou zaznamenávány do elektronického pracovního deníku.
Poskytovatel předkládá každý měsíc k akceptaci soupis služeb a spotřebovaného materiálu, je-li v souladu s touto rámcovou dohodou účtován zvlášť. Soupisy materiálů účelně spotřebovaného v souvislosti s poskytováním služeb, předložené společností Centra, jsou vždy zasílány jako nedílná součást podkladů k fakturaci za příslušný měsíc.