provoz příspěv.organizací

Datum interpelace:
11. 12. 2012
Datum odpovědi:
28. 01. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace I.

 

 

Vážený pane starosto,

 

z odpovědi na moji interpelaci týkající se kritérií pro poskytování příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím jsem pochopil, že prakticky žádná kritéria neexistují, a pokud ano, vycházejí z ne zcela podložených předpokladů. Například konstatování, že kritériem jsou „energie, protože úhrada za ně tvoří až 56 % neinvestičního příspěvku – údaj z roku 2011“, není pravda, z účetnictví škol, které jsem získal na odboru školství, kultury a sportu, plyne, že toto procento je přibližně poloviční. Bohužel příliš mnoho relevantních údajů o hospodaření zjistit nelze i v souvislosti s tím, že Rada dosud nesplnila usnesení č. 18/25/2012 ze dne 19. 6. 2012, kterým jí bylo uloženo do 31. 10. 2012 zveřejnit kompletní audit školství spolu se schválenou koncepcí udržitelného rozvoje školství.

Vaším prostřednictvím proto žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala tyto mé podněty:

  1. Účetnictví příspěvkových organizací vést střediskově (v příspěvkové organizaci je každá škola a školské zařízení účetní středisko + další středisko „ředitelství“ pro společné náklady, které nemá význam, nebo je složité, do jednotlivých středisek rozpočítávat).
  2. Vybrat významné nákladové položky (například energie) a jejich dodavatele vybrat společným zadávacím řízením pro ÚMČ i příspěvkové organizace s cílem dosažení co nejnižší ceny.

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 11. 12. 2012

 

Odpověď:

Věc: Interpelace

 

 

            Vážený pane doktore,

 

Ze schváleného rozpočtu pro základní školy na rok 2011 ve výši 73 655 000 ,- Kč činily náklady na energie 28 276 000 ,- Kč což je 38,4 %. Nicméně například v ZŠ Tyršova to bylo 56,04 %, v základní škole ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 52,02 % a v ZŠ Plzeňská 47,18 %.

 

K podnětům:

  1. Ředitelé všech příspěvkových organizací byli prokazatelným způsobem seznámeni s tím, že od 1.1.2013 povedou účetnictví svých organizací střediskově.
  2. S tím, že dodavatelé energií, služeb atd. budou vybráni zadávacím řízením pro příspěvkové organizace s cílem dosažení co nejnižší ceny počítá koncepce udržitelného rozvoje školství.

 

 

 

Michal Šesták

radní Městské části Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě