Pronajímání bytů určených pro privatizaci

Datum interpelace:
07. 06. 2007
Datum odpovědi:
29. 09. 2008
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Ing. Jan Matoušek
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Pan

Ing. Jan Matoušek

Předseda Bytového výboru MČ Praha 5

 

                                                                                                                      V Praze 8.6. 2007

 

Interpelace ve věci pronajímání bytů určených pro privatizaci

 

Vážený pane Matoušku,

s podivem jsem sledoval výsledek hlasování v rámci schůze BV o souhlasu s pronajímáním volných obecních bytů, které  jsou určeny pro privatizaci. Nakonec totiž bylo odsouhlaseno  pokračování této praktiky, čemuž jsem se, protože jsem hlasoval proti, opravdu ze srdce podivil. Udivily mě rovněž důvody či argumentace, které nejenom z Vaší strany zazněly a které postup pronajímání takovýchto bytů schvalovaly. Hlasy všech nás, kteří jsme hlasovali proti, vyzněly naprázdno, a proto jsem uznal za vhodné, aby i ostatní zastupitelé měli možnost si poslechnout a posoudit Vaše argumenty a případně mě přesvědčit, že se ve svém postoji k tomuto tématu mýlím.

     Domnívám se totiž, že BV odsouhlasený návrh počítající s pronájmem volných bytů majících jít do privatizace se rovná ekonomickému nesmyslu. Proč pronajímat byty, které mají přeci jít do privatizace a z jejichž prodeje by MČ za tržní hodnotu plynulo do pokladny tolik potřebné finance pro budoucí hubená léta! Vždyť je přeci musí být každému jasné, že obratem novopečení nájemníci zažádají o koupi bytu, navíc s výhodou předkupního práva. Takovýto systém je přeci evidentně náchylný k ovlivnění a zneužití! Mít možnost mít právo první volby je značně výhodné a navrhovaná cena nemá možnost se tzv. vyšroubovat nahoru v rámci konkurenčního boje mezi jednotlivými nabídkami. Navíc obecní byty jsou nájemníkům nabízeny za cenu rozhodně nižší než je cena na trhu.

     Proto Vás, pane Matoušku, žádám, abyste ze zvýše zmíněných důvodů tento systém změnil v tom smyslu, aby nepoškozoval hospodaření MČ Praha 5, a pokud tak neučiníte, abyste vysvětlil a obhájil tento lehce zneužitelný až korupční systém.

S pozdravem

Bc. Lukáš Budín

Člen zastupitelstva MČ Praha 5

 

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Lukáš Budín
Člen zastupitelstva MČ Praha 5
 
 
 
 
V Praze dne 17. září 2008
 
 
 
Věc: Interpelace ve věci přidělování obecních bytů v MČ Praha 5
 
 
 
Vážený pane zastupiteli,
 
Nabídkové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné probíhá dle Zásad pronájmu obecních bytů, které byly projednány v Bytovém výboru a následně schváleny Radou MČ Praha 5. Losování nabídkového řízení probíhá za přítomnosti členů Bytového výboru (Vy sám jste byl vícekrát přítomen). Nebráním se ani přítomnosti dalších členů ZMČ Praha 5. Proto nevidím důvod přítomnosti osoby mimo MČ Praha 5.
 
Omlouvám se Vám za pozdní odpověď na Vaši interpelaci.
 
 
 
 
 
 
S pozdravem
 
                                   Ing. Jan Matoušek
                                   Předseda BV MČ Praha 5