prokazatelně ušlý výdělek

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
14. 05. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace I. 

 

Vážený pane starosto,

 Vaším prostřednictvím žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala tento můj podnět:

 Podle zákona o hlavním městě Praze se neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce. Současný stav je takový, že členové zastupitelstva neprokazují ani skutečnost, že nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ani to, že jim nějaký příjem ušel, pouze tyto údaje vykazují.

Žádám proto Radu, aby:

 1. Provedla kontrolu oprávněnosti vyplácení těchto náhrad a to zpětně nejméně za toto a předcházející volební období. Smyslem této kontroly je ověřit, že

a)      zastupitelé, kterým byla náhrada vyplacena, splnili zákonem stanovenou podmínku a nebyli v pracovním nebo jiném obdobném poměru,

b)      zastupitelům byla poskytnuta náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, nikoliv fiktivně ušlého.

(Upozorňuji, že tento podnět podávám opakovaně, viz moje interpelace ze dne 22. 5. 2012.)

 2. Upravila Zásady pro poskytování náhrad tak, aby zastupitelé skutečně prokazovali, nikoliv jen vykazovali, že nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, například předložením daňového přiznání.

 3. Upravila Zásady pro poskytování náhrad tak, aby zastupitelům byla poskytována skutečně náhrada. Například je možné výši paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce stanovit jako podíl, kde dělencem je dílčí daňový základ z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti v minulém kalendářním roce snížený o poskytnuté náhrady v minulém roce a dělitelem je fond pracovní doby v minulém roce snížený o počet hodin, za který byla v minulém roce zastupiteli poskytnuta náhrada. Tento vztah lze vyjádřit vzorcem

N= (D – M):(F-H),

kde

N … výše paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za jednu hodinu, nejvýše však 450 Kč,

D … dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti podle §7 zákona o daních z příjmů doložený daňovým přiznáním z minulého roku,

M … výše náhrady poskytnuté zastupiteli v minulém roce,

F … fond pracovní doby v minulém kalendářním roce,

H … počet hodin, za které byla zastupiteli v minulém roce poskytnuta náhrada.

 4. Upravila Zásady pro poskytování náhrad tak, aby zastupitelům byla poskytována náhrada jen za činnost v době jejich účasti na jednání ZMČ a v době účasti na jednání výborů a komisí, případně i dalších činností, do kterých byli zvoleni, jmenováni, přizváni nebo delegováni.

   

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 18. 4. 2013

 

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci poskytování náhrad neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Děkuji Vám za Váš podnět adresovaný Radě MČ Praha 5. Tento podnět bude Radě MČ
Praha 5 předán, nicméně bych Vás chtěl informovat, že v současné době čekáme na stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k této otázce, a proto jakékoliv kroky považuji v této věci za předčasné.

S pozdravem

                                                                                                                                

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě