projekt vyhlídkové kolo

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
21. 10. 2016
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

 

Interpelace číslo 2

 

 

MUDr. Radek Klíma

starosta MČ Praha 5

 

Ing. Pavel Richter

radní MČ Praha 5

 

 

Věc: Smlouva o části pozemků na smíchovském Hořejším nábřeží se společností Timsbury Capital, s.r.o. a realizace projektu vyhlídkového kola

 

 

Vážený pane starosto, vážený pane radní,

 

rád bych se touto cestou vyjádřil a položil dotazy ve věci uzavření smlouvy, podepsané 4. 8. 2016, o pronájmu částí pozemků parc. č. 555 a 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, vše v k. ú. Smíchov, tedy pozemků na Hořejším nábřeží, se společností Timsbury Capital, s.r.o. a ve věci záměru instalace vyhlídkového kola tamtéž.

 

Celkový proces od zadání výběrového řízení až po podepsání výše zmíněné smlouvy považuji za špatně nastavený, netransparentní, neprojednaný s veřejností a v příslušných komisích a výborech MČ Praha 5. Osobně podporuji záměr na revitalizaci a zatraktivnění smíchovské náplavky a nábřeží. Nicméně instalací 60-ti metrového vyhlídkového kola v údolí Vltavy přímo v památkové rezervaci považuji za zcela nevhodné a nešťastné řešení oživení smíchovského nábřeží a náplavky. Umístěním tzv. vyhlídkového kola na smíchovské náplavce hrozí reálná možnost ohrožení Prahy jako památky UNESCO. Praha je jedinečná svou morfologií, urbanismem i architekturou a srovnávat ji s Paříží, Londýnem či Vídní je nesmyslné. Stejně jako stavět vyhlídku u řeky, v údolí obklopenému vysokými kopci. To je jako stavět rozhlednu naležato. Místo je špatně dopravně dostupné, leží bokem od stanic metra, autobusu či tramvají, navíc je odděleno o centra těžko překonatelnou několikaproudovou komunikací. Vůbec se neřeší doprava v klidu.

Vyhlídkové kolo pak má být postaveno na úkor rok starého veřejného víceúčelového areálu zaplaceného z obecních financí v hodnotě přes 6 milionů Kč, což je zcela evidentní nehospodárné nakládání s obecním majetkem.

Samotnou kapitolou je pak radou schválená a potažmo starostou Klímou podepsaná smlouva o pronájmu výše zmíněných pozemků se společností Timsbury Capital, s.r.o. Samotná smlouva je pro MČ Prahu 5 jednoznačně nevýhodná, jak nám potvrdili nejenom nezávislí právníci ale i Transparency International.

Obec se touto smlouvou na dvacet let za směšně nízký nájem vzdává možnosti ovlivňovat významný veřejný prostor na smíchovském Hořejším nábřeží. Vystavuje se navíc riziku smluvní pokuty v desítkách i stovkách milionů.

Praha 5 totiž na nájmu získá pouhých 678 tisíc ročně. V případě vypovězení smlouvy pro nemožnost užívání předmětu nájmu z důvodů na straně Prahy 5 by ovšem městská část musela zaplatit společnosti Timsbury Capital, s. r. o. 2 miliony Kč za každý rok před uplynutím smlouvy včetně opce, tedy až 40 milionů (!), plus náhradu všech již vložených investic. Nájemce se přitom zavazuje investovat minimálně 200 milionů. Podle Milana Eibla z Transparency International „… si přitom lze představit mnoho pochopitelných důvodů na straně pronajímatele, pro které by mohlo být nemožné prostor užívat.”  Maximální penále za vypovězení smlouvy by tak činilo 240 miliónů Kč.

Možnost odstoupit od smlouvy je tak pro Prahu 5 prakticky nemožná a navíc je neblahým dědictvím současného vedení těm následným (po 4 volební období). Nájemní smlouva měla být doplněna o další podmínky pro odstoupení od smlouvy. Takto se městská část může spolehnout prakticky pouze na zákonná ustanovení.

Vedle toho chybí ve smlouvě další běžné náležitosti jako zajištění stavu při vrácení pozemku Praze 5, pojištění proti, není přesně určeno, co se stane se skate parkem, chybí povinnost pojištění proti mimořádným událostem, povinnost nájemce informovat pronajímatele o vložných investicích aj. Celkově řečeno, tato smlouva byla šita horkou jehlou na míru jedné soukromé společnosti. Samotný projekt pak nemá pro Prahu 5 žádný přínos, a to ani z ekonomické stránky věci, o vhodnosti projektu pro tuto lokalitu ani nemluvě.

Ptám se proto nejprve k samotnému procesu výběru a rozhodnutí RMČ Praha 5:

 1. Proč k výše zmíněnému      neproběhla veřejná diskuze s občany?
 2. Proč se podmínky      výběrového řízení na pronájem zmíněných pozemků neprojednaly nejprve      v příslušných komisích a výborech za přizvání dotčených orgánů MHMP a      státní správy?

 

K samotnému výběrovému řízení se ptám:

 

 1. Připadá vám      v pořádku, že se soutěž nezruší, pokud se přihlásí jediný účastník, a      není tedy možnost vybírat z více návrhů?
 2. Jak byla zajištěna      propagace záměru na oživení náplavky?
 3. Ačkoli se záměr zmiňuje o      vybudování a provozování zařízení pro volnočasové aktivity, tak      z jakého důvodu byl záměr stále zveřejněn pod titulkem Pronájem      dětského hřiště včetně pronájmu kavárny, který nemohl nikoho ze soukromé      sféry zaujmout?
 4. Jak si MČ Praha 5      prověřila finančně a personálně zájemce ve VŘ?

 

K e smlouvě se společností Timsbury Capital, s.r.o.:

 1. Na základě čeho byla      určena výše nájemného?
 2. Předložila Timsbury      Capital finanční rozvahu a byznys plán s předpokládanými zisky      z provozování tohoto projektu? Pokud ne, proč toto Praha 5      nevyžadovala?
 3. Na základě čeho byla      určena smluvní pokuta 2 milióny za každý rok platnosti smlouvy      z důvodu jejího předčasného vypovězení?
 4. Z jakého důvodu      nejsou ve smlouvě zakomponovány další podmínky pro odstoupení od smlouvy?
 5. Jak byla určena délka      pronájmu pozemků včetně opce (tedy 20 let)?
 6. Proč ve smlouvě chybí      zajištění, že pronajímatel získá pozemek v původním stavu a nebude      muset pozemek nijak upravovat?
 7. Jak jsou smlouvou      nastaveny mechanismy, které zajistí, že investice do projektu budou      skutečně provedeny?

 

 

Předem děkuji za vyjádření k dané nabídce a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                              Vážený pan

                                                                                              Zastupitel MČ Praha 5

                                                                                              Mgr. Lukáš Budín

 

                                                                                                                  V Praze dne 19.10.2016

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016. Přestože si myslím, že k uvedené problematice bylo již řečeno vše potřebné, pokusím se na tomto místě opakovaně vše shrnout.

 

V uvedené věci proběhlo standardní otevřené výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet subjektů a navrhnout libovolné využití pozemku. Stejně tak nabídnout libovolnou částku za pronajatý pozemek.

 

Název, pod kterým byl záměr pronájmu pozemku vyvěšen na úřední desce, přesně odpovídá předmětu pronájmu. Je tak jistě méně zavádějící, než kdybychom přistoupili k identifikaci předmětu pronájmu pod názvem zcela novým. Vysoutěžená výše nájmu při přepočtu na metr čtvereční je jednou z nejvyšších, za kterou městská část své pozemky pronajímá. S veřejným projednáním dotčené problematiky s občany naší městské části samozřejmě počítám, dojde k němu poté, co obdržíme od vítězného uchazeče návrh projektu.

 

Délka pronájmu pozemků odpovídá nabídnuté výši investice, stejně jako výše smluvní pokuty, když se vítězný uchazeč zavázal proinvestovat na území městské části 200 milionů korun.

Od vítězného uchazeče jsme finanční rozvahu a byznys plán neobdrželi, požadavek na jeho předložení totiž není standartní součásti zadávací dokumentace a stejně tak nebyl součástí zadávací dokumentace na pronájem dotčeného pozemku.

 

Není pravdou, že ve smlouvě absentuje ustanovení ukládající nájemci předat pozemek v původním stavu.  Je totiž její součástí.

 

 

S pozdravem

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě