Prodej pozemku č. parc. 4547/7 v k. ú. Smíchov firmě PRE distribuce, a.s.

Datum interpelace:
21. 12. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 2

Vážený pane starosto,

dne 19. 5. 2006 svalovalo zastupitelstvo prodej pozemku č.  parc. 4547/7 v k. ú. Smíchov firmě PRE distribuce, a.s., IČO 273 76 516. Jediným akcionářem této firmy je Pražská energetika, a.s., IČO 601 93 913, v níž jste členem představenstva. Jedná se tedy o evidentní střet zájmů, proč jste tuto skutečnost před hlasováním členům zastupitelstva neoznámil?

 

            S pozdravem

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 21. 12. 2006

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

 

členem představenstva společnosti Pražská energetika, a.s. jsem od 14.6.2003 a to usnesením  Rady hlavního města Prahy  číslo 0476 ze dne  8.4.2003. Ve jmenované společnosti nevystupuji jako soukromá osoba, ale hájím zde zájmy hl. m. Prahy.  Nepovažuji za střed zájmů prodat její dceřiné společnosti pozemek pod trafostanicí, kterou na ni postavili, za odhadní cenu stanovenou znalcem, a proto jsem tuto skutečnost neoznámil.

 

S pozdravem

 

 

 

                                   JUDr. Milan Jančík