Prodej domu Zubatého č. 2998

Datum interpelace:
22. 11. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace zastupitele Městské části Praha 5

 

 

V Praze dne 22.11.2006

 

Věc: prodej domu Zubatého č. 2998

 

Obrátili se na mne někteří obyvatelé Prahy 5 s žádostí o vysvětlení důvodu uzavření a  obsahu smlouvy, která byla uzavřena Městskou částí Praha 5 se společností DENIKA REAL 200,.a.s. Na jejich dotaz jsem nedokázal odpovědět, když originál smlouvy nemám k dispozici, a proto žádám o písemné sdělení odpovědi na tuto interpelaci:


a) Jaký majetek, tzn. movité a nemovité věci, pohledávky (či dluhy) a jiná
práva byly převedeny na společnost DENIKA REAL 2000, a.s., IČ: 25868705,
se sídlem Ostrava, Mařátkova 1075/11, kupní smlouvou ze dne 21. 10.
2003, podle které mělo dojít k prodeji nemovitostí – budovy č.p. 269
(bytový dům) na pozemku parc. č. 2998 a pozemku parc. č. 2998 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k. ú. Smíchov – se všemi součástmi a
příslušenstvím, právy a povinnostmi, včetně dluhů vyplývajících z
nájemních smluv. V jaké výši tyto pohledávky / dluhy byly? O jaká práva a povinnosti převáděné touto smlouvou se jednalo ?

 

b) Jaké orgány obce nebo městské části a kdy tento prodej či převod před podpisem smlouvy projednaly a jaké bylo přesné znění  jejich rozhodnutí a jak je zapsán v zápisech z jednání proces předcházející jejich rozhodování.

 

c) Co předcházelo uzavření této smlouvy.

 

d) Jaká, kde a za kolik byla reklama na prodej tohoto majetku, pokud neměl být tento majetek prodán nájemníkům domu či jejich organizaci, aby byla dosažena co nejvyšší cena.

 

 

Děkuji za urychlené vyřízení této interpelace, kdy doufám, že se prokáže, že obec jednala s péčí řádného hospodáře a chránila zájmy obyvatel Městské části Praha 5.

 

 

Ondřej Gál

Člen ZMČ Praha 5

Odpověď:

 

 

                                                                                             Ondřej Gál

                                                                                               Člen ZMČ Praha 5

 

 

Vážený kolego,

odpovídám na Vaši interpelaci ve věci prodeje domu Zubatého 1, čp.  269 a sděluji následující:

 

a) Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitostí ze dne 21.10.2003 uzavřenou mezi MČ Praha 5 a DENIKA REAL 2000, a.s. byl prodán dům  č. p. 269 na pozemku parcel. č. 2998 a   stavební pozemek parcel. č. 2998 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 579 m2,  k.ú. Smíchov, obec Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, včetně dluhů vyplývajících z nájemních smluv. V době schvalování  prodeje byly dluhy nájemníků dle  správní firmy 48.167,- Kč. Touto smlouvou byly převedeny práva a povinnosti vlastníka dle Občanského zákoníku.      

 

b) orgány obce, které projednaly prodej před podpisem kupní smlouvy

6.1.2003 KOA a M doporučen souhlas se záměrem prodeje

14.1.2003 RMČ souhlas se záměrem prodeje, uloženo zveřejnit záměr

10.3.2003 KOA a M materiál stažen, uloženo dále jednat o ceně

28.4.2003 KOA a M materiál stažen z programu – stížnost nájemníků

3.6.2003 RMČ nesouhlas s prodejem dle nabídek, uloženo znovu zveřejnit záměr minimálně za cenu 33,400.000,-Kč

14.7.2003 KOA a M doporučeno souhlasit s prodejem Denika Real 2000, a.s.

22.7.2003 RMČ souhlas s prodejem  Denika Real 2000, a.s. za cenu 33,500.000,-Kč

18.9.2003 ZMČ schválení prodeje Denika Real 2000, a.s. za cenu 33,500.000,-Kč

9.10.2003 zaslán záměr prodeje ke schválení na MHMP

21.10.2003 podepsána kupní smlouva

18.12.2003 Záměr projednáván ZHMP

28.1. 2004 souhlas RMČ Praha 5 s dodatkem kupní smlouvy

28.1.2004 podepsán  dodatek kupní smlouvy – předkupní právo pro MČ na dobu 3 let

29.1.2004 Záměr prodeje schválen ZHMP

22.4.2004 potvrzení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 8/18/2003 ze dne 18.9.2003 a schválení předkupního práva

 

c) 10.10. 2002 byla doručena žádost nájemníků o prodej. Záměr prodeje byl zveřejněn 17.1.2003 – 14.2.2003 a znovu 6.6.2003 – 23.6.2003, kupní smlouva byla uzavřena po schválení v orgánech obce, viz bod b)

 

d) Na prodej tohoto majetku nebyla žádná reklama (MČ Praha 5 nevyužívá na prodej nemovitostí reklamu, zveřejňuje záměry na úřední desce).  Záměr prodeje byl dle § 36 zákona 131/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách MČ Prahy 5

 

 

S úctou

 

                                                                           

 

 

                                                                                  JUDr. Milan Jančík