přísp. organ. CSOP

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
23. 02. 2016
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na místostarostu Mgr. Jana Smetanu

MUDr. Miroslav Doležal a příspěvková organizace CSOP Praha 5

 

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

dne 16.8.2015 jsem zaslal všem členům rady dopis ve věci vašeho návrhu na jmenování MUDr. Miroslava Doležala, člena ČSSD a místopředsedy OVV ČSSD Praha 5 do funkce ředitele příspěvkové organizace CSOP Praha 5. Svůj dopis pro připomínku přikládám k této interpelaci. Na základě tohoto mého dopisu RMČ na svém následujícím zasedání zrušila výběrové řízení.

 

Aktuálně jsem se dozvěděl, že jmenovaný MUDr. Miroslav Doležal by snad měl nakonec přeci jenom skončit jako zaměstnanec naší příspěvkové organizace. Můžete proto odpovědět, jakou pozici MUDr. Doležal v CSOP Praha 5 zastává a s jakými kompetencemi?

 

Prosím písemnou odpověď.

 

 

Tomáš Homola

 

V Praze, dne 26.1.2016

 

 

 

Příloha : dopis členům RMČ P5 ze dne 16.8.2015

 

 

Odpověď:

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

Interpelaci podal: JUDr. Tomáš Homola dne 26. 01. 2016 –   CSOP přísp. org.

 

V Praze dne 23. 02. 2016

 

Vážený pane zastupiteli,

 K Vaší písemné interpelaci na téma „Interpelace na místostarostu Mgr. Jana Smetanu MUDr. Miroslav Doležal a příspěvková organizace CSOP Praha 5“ adresované místostarostovi městské části Praha 5, kterou jste předal na zasedání zastupitelstva městské části Praha 5, konaném dne 26. 1. 2016, v odpověďi na Vaši interpelaci si dovoluji uvést následující:

  Dle sdělení paní ředitelky CSOP p. Vojtíškové pan Miroslav Doležal je zaměstnán v CSOP Praha 5. Toto Vám sděluji i přesto, že Vámi požadované informace nesouvisí s výkonem funkce zastupitele a dle příslušných ustanovení Zákona o hlavním městě Praze, v platném znění, se na ně nevztahuje právo zastupitele na poskytnutí. Jako právníkovi Vám v této interpelaci dále předkládám důvody tohoto sdělení, tak jak mi byly předloženy ze strany CSOP.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou a vlastním vedením, resp. s vlastním statutárním orgánem – ředitelkou, která jménem organizace jedná a která dle svého uvážení uzavírá pracovní poměry s jednotlivými zaměstnanci této organizace, což je jen a pouze v její kompetenci.  Dle příslušných ustanovení zákoníku práce, zaměstnavatel před uzavřením pracovního poměru i za jeho trvání od zaměstnance nesmí vyžadovat informace, které nesouvisejí s vykonávanou prací. Vyžadování informací o případném členství zaměstnance v politických stranách či hnutích je podobně jako vyžadování informací o rodinných a majetkových poměrech, či sexuální orientaci zaměstnance explicitně zakázáno v ustanovení § 316 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Tyto informace zaměstnavatel nesmí zjišťovat ani prostřednictvím třetích osob.

Předmětným dotazem jsou požadovány informace, které lze označit za osobní údaje (podrobnosti z konkrétního pracovního poměru) ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto informace jsou součástí tzv. osobního spisu zaměstnance, přičemž nahlížení do tohoto spisu je právně regulováno, a to jak zákoníkem práce, tak zvláštními právními předpisy. Do osobního spisu zaměstnance, tak mohou nahlížet a informace z něj čerpat především vedoucí zaměstnanci nadřízení tomu zaměstnanci, o jehož spis se jedná, dále z jiných institucí například orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie ČR, Národní bezpečnostní úřad atp. Není zřejmé, jaké údaje jsou požadovány, ale to co je psáno, tedy kdo může nahlížet do osobního spisu, je dáno ustanovením § 312 zákoníku práce.

 Vzhledem k tomu, že do pravomoci zastupitelstva městské části dle příslušných ustanovení zákona o hl. m. Praze nespadá oblast pracovněprávních vztahů zaměstnanců Úřadu MČ Prahy 5 či příspěvkových organizací touto MČ zřízených, požadovaná informace tak nesouvisí s výkonem funkce zastupitele a na její poskytnutí se nevztahuje právo zastupitele na informaci formulované v ustanovení § 51 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.  

 

Dále odpovídám na dopis, který je přílohou vaší interpelace:

Ve svém dopise píšete, cituji:

Zákon o hlavním městě Praze v § 51 odst. 5 obsahuje následující formulaci:

“Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat.”

Nevím o tom, že společné členství ve straně ČSSD znamená, že se jedná o osobu blízkou (§22 OZ 89/2012 Sb. v platném znění tj. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen “partner”); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.), nebo o fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuji na základě zákona nebo plné moci, není mi jasné, že jste o tom jako promovaný právník ještě neslyšel.

Dále tvrdíte, že jsem předložil návrh na jmenování pan Miroslava Doležala ředitelem CSOP. I toto tvrzení je nepravdivé, tento návrh nebyl do rady mnou předložen.

Dále jsem si všiml, že jste nahlížel do zprávy výběrové komise na ředitele CSOP, což je zásadně v rozporu s § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Nadto jsem, ve snaze maximálně vyhovět Vašemu požadavku a v souvislosti s obsahem Vámi zaslaného dopisu, kontaktoval pana Doležala a ten mi vše, a to i nad rámec svých povinností, ochotně objasnil. Sdělil mi, že již základní teze Vašeho dopisu jsou zcela nepravdivé a stejně tak i Vámi uvedená tvrzení. Dále mne informoval o faktu, že se již delší dobu cítí být Vaší osobou obtěžován a pomlouván, a že v tomto smyslu Vás vyzval k veřejné omluvě. Ujistil mne, že pokud tak učiníte, upustí od žaloby, prostřednictvím které je v opačném případě připraven docílit nápravy stavu.

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Jan Smetana – zástupce starosty

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě