Přesun agendy investic do veřejného prostoru z OSP do OMI

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
10. 01. 2020
Interpelující:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Interpelovaný:
JUDr. Tomáš Homola
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Adresát:
JUDr. Tomáš Homola

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás jako kompetentního člena rady ve věci budoucí organizace investic radnice. Jak víte, na dnešním zasedání ZMČ na můj dotaz stran možného přesunu agendy investic do veřejného prostoru z OSP do OMI odpověděl místostarosta Bc. Slabý, že „až bude založeno funkční oddělení investic, je odbor připraven mu agendu předat“. Táži se proto Vás coby radního pro investice:

1) Je už vaší koalicí nějak konkrétně definováno, co znamená „funkční oddělení investic“ v kontextu možností převzetí investic do veřejného prostoru? Jde mi především o vymezení pomocí měřitelných ukazatelů, tedy o cílové struktuře oddělení, počet naplněných míst v oddělení apod.

2) Práce na naplnění OMI kvalifikovanými a kvalitními pracovníky asi v dohledné době neskončí. Jaké konkrétní kroky zbývá učinit od stávajícího stavu v OMI, aby byla naplněna podmínka pro předání agendy zmíněná panem radním Slabým?

Velmi Vám děkuji za poskytnutí těchto informací a přeji mnoho zdaru ve zlepšování plnění investičních plánů radnice naší městské části.

Zdraví Daniel Mazur

Odpověď:

V Praze dne 8.ledna 2020

Odpověď na interpelaci č. 6 z 8 zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 17.12.2019

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci, kterou jste přednesl na jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2019, a to ve věci investic OSP a předání této agendy oddělení investic OMI.

Abych pravdu řekl, mojí ambicí je, aby celý úsek investic ÚMČ Praha 5 fungoval řádně. Osobně se domnívám, že s ohledem na každoroční výši investičních prostředků ve schváleném rozpočtu si tato oblast zaslouží příslušně tomu odpovídající zájem nejenom příslušného radního, ale i celé rady.

Personální deficit pracovníků úřadu na úseku investic proto vnímám velmi citlivě. Po nástupu nové paní tajemnice do úřadu jsem se proto dohodl na nezbytném navýšení počtu pracovníků. Proto rada v prosinci loňského roku navýšila počet tabulkových míst stávajícího Odboru majetku a investic (v rámci oddělení přípravy a realizace investic) o tři (3). Je to první krok nutný k personálnímu posílení odboru. Agenda úřadu v oblasti investic je však natolik rozsáhlá, že si zaslouží vytvoření samostatného odboru, který bude zajišťovat komplexní servis pro celý úřad a také pro příspěvkové organizace městské části na úseku přípravy a realizace investic. Tedy by takový odbor měl zvládnout i potřebnou agendu pro Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, jak zmínil kolega Martin Slabý.

Konkrétní kroky v rámci úřadu tedy záleží na definitivním vytvoření investičního odboru a teprve poté dojde k převzetí těchto agend od ostatních odborů. Předpokládám, že by se tak mělo stát do konce prvního čtvrtletí 2020.

S pozdravem

Tomáš Homola

Vážený pan
RNDr. Daniel Mazur
zastupitel MČ Praha 5