Předložení generalu cyklistické a pěší dopravy

Datum interpelace:
14. 10. 2007
Datum odpovědi:
12. 11. 2007
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
Vojtěch Zapletal

Interpelace:

Pan Vojtěch Zapletal (ODS)

člen Rady MČ Praha 5, místopředseda komise pro dopravu
Interpelace k předložení generelu cyklistické a pěší dopravy Prahy 5, terminu zprůjezdnění křižovatky Anděl pro cyklisty atd.
Vážený pane radní,
V interpelaci 22.3.2007 jsem panu Jančíkovi připomněl nesplněné sliby Rady MČ z let 2002-2006 o vybudování cyklostezek/cyklotras. Rada neformálně ustavila pracovní skupina pro cyklodopravu „koordinovanou“ Jitkou Matuškovou a „supervisovanou“ radním Petrem Horákem. Upozorňuji členy Rady, že Výbor dopravy ZHMP 3.9.2007 jednomyslně požádal Radu HMP zpracovat strategii pěší a cyklistické dopravy, začlenění pěší dopravy do nového územního plánu hl.m. Prahy, vyhodnotit statistiky nehodovosti pěších účastníků dopravyzřízení pracovní skupiny pro pěší dopravu ZHMP. Doporučujeme Radě zadat zpracovat jednotný generel cyklistické i pěší dopravy.
1) Členové Rady slibovali počátkem roku 2007 připravit do půl roku generel cyklistické a pěší dopravy. Vaše koalice odmítla 28.6.2007 stanovit pevný termín 31.12.2007 předložení generelu veřejnosti k diskusi a proto se znovu ptám, kdy předloží Rada generel cyklistické a pěší dopravy veřejnosti k diskusi?
2) Podle názoru klubu Zelených i několika zástupců cyklistické veřejnosti pracovní skupina nefunguje dobře. Ptám se vás, jako místopředsedy komise dopravy, zda souhlasíte s převedením úkolu přípravy generelu cyklistické a pěší dopravy do odborně kompetentnější komise Rady pro dopravu? Pokud ano, kdy? Pokud ne, proč?
3) Pan Jančík v odpovědi na mou interpelaci z 22.3 „přislíbil“ vytvoření grantového programu pro projekty cyklistické a pěší dopravy na rok 2008. Kdy bude zveřejněn Grantový program pro podporu projektů bezpečné pěší a cyklistické dopravy na rok 2008? Jaká částka je vyčleněna na tyto projekty v roce 2008?
4) Pan Jančík ve své odpovědi na mou interpelaci z 22.3. „přislíbil“ také možnost publikování článků k cyklistické a pěší dopravě opozičních zastupitelů v Pražské pětce. Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění seznamu požadavků symbolicky nazvaných „5 bodů pro Prahu 5“ v Pražské Pětce. 
 
 ***************5 BODU pro PRAHU 5 **************
Inspirováni progresivními příklady měst Evropy i zámoří, celopražskými požadavky Auto*Matu www.auto-mat.cz/zprava.php?id=2007083002 u příležitosti Evropského týdne mobility vyzýváme veřejně vedení Prahy 5, aby do 5 měsíců provedlo konkrétní kroky pro zlepšení pěší a cyklistické dopravy a její infrastruktury na Praze 5:
 
1/ Nejpozději do 5 měsíců předložila veřejnosti dlouhodobou koncepci pro podporu pěší a cyklistické dopravy (tzv. CYKLOGENEREL)připravenou minimálně základě minimálně 5 veřejných konzultací s odborníky.
 
2/ Umožnit do 5 měsíců obousměrný průjezd cyklistů v 5 jednosměrných ulicích Prahy 5 a v pěší zóně Anděl. Doplnit stání cyklistů před automobily na 5 křižovatkách Prahy 5.
 
3/ Připravit instalaci stojanů na kola minimálně na 5 místech Prahy 5. Vytipovat a nabídnout 5 bezplatných míst pro stojany půjčoven kol typu HOMEPORT.
 
4/ Připravit zklidnění dopravy v 5 nebezpečných ulicích. Zlepšit minimálně 5 přechodů pro chodce a cyklisty. 
 
5/ Zahrnout bezpečnou cyklodopravu do všech rekonstrukcí a nové výstavby komunikací na Praze 5. Vytvořit na rok 2008 nový grantový program pro neziskové projekty pěší a cyklodopravy. Formulovat zadání minimálně 5 projektů (cyklostezka podél nové tramvaje do Holyně, cyklolávka na Cindu, zprůjezdnění páteřní cyklotrasy po uzemí Prahy 5, regulační požadavky pro cyklodopravu při revitalizaci areálů Smíchov JIH, Waltrovka a dalších privátních projektů)
Ad-Hoc koalice občanů cyklistů Prahy 5
 
***********22.9.2007 „Den bez Aut“ ***********
Tyto požadavkydiskutované s cyklistickou veřejností byly vyhlášeny u příležitosti Evropského týdne mobility (viz foto z cyklojízdy 22.9.2007). Podpoříte zveřejnění „5 bodů pro Prahu 5“ v Pražské Pětce?
5) Na ZMČ 15.2.2007 jste prohlásil (stenozáznam): …..V  případě pěší zóny Anděl nejde o cyklostezku, ale cyklotrasu, která je vzhledem k dopravní situaci v centru Smíchova přerušena dopravní značkou Cyklisto, sesedni z kola. Připravuji dopravní opatření, které zřejmě umožní tuto značku sejmout. O této záležitosti jsem jednal s koordinátorem hl. města pro tyto otázky ing. Pavlíkem..
Jaká opatření jste od února do října 2007 s MHMP (předpokládám, že šlo o ing. Pavla Poláka) na průjezdnění připravil, a kdy bude značka sejmuta?
Děkuji za odpovědi
V Praze 14.10.2007
Ing. Ondřej Velek
Ondrej.velek@zeleni.cz

Odpověď:

Věc:
Interpelace k předložení generelu cyklistické a pěší dopravy Praha 5
  
 
Vážený pane,
 
odpověď na Vaši interpelaci je zpracována dle jednotlivých Vámi formulovaných bodů:
 
ad 1.    Rada MČ Praha 5 schválila usnesením č. 35/1331/2007 ze dne 16.10.2007 návrh na zpracování Generelu cyklistických tras na území MČ Praha 5. Schváleno bylo rovněž financování z rozpočtu MČ.
            Podle důvodové zprávy je předpokládaným postupem prací zpracování generelu během zimních měsíců 2007-2008 a výstupní projekt během jara 2008.
 
ad 2.  Skutečnosti uvedené v bodě 1.vypovídají o správnosti rozhodnutí rady MČ vytvořit pracovní skupinu pro cyklostezky. Zasedání této skupiny jsem se zúčastnil a navrhl členům možnost spolupráce, jak s komisí dopravy, tak s vedením oddělení dopravy ÚMČ. Dalších jednání skupiny se budu podle potřeby zúčastňovat a podněty a návrhy uplatňovat v komisi dopravy RMČ.
 
ad. 3.   Grantový program je součástí rozpočtu městské části. Návrh rozpočtu pro rok 2008 není ještě zpracován a předložen k projednávání, a proto na tuto otázku není možno odpovědět.
 
ad. 4    Nejsem členem redakční rady Pražské pětky a tedy nerozhoduji o tom, jaké materiály budou uveřejněny. 
 
ad. 5    Jednou z možností uvažovaného řešení problému bylo přesunutí cyklotrasy mimo prostor křižovatky Anděl, tedy tak, jak je připravována v již zmíněném návrhu generelu cyklistických tras na území MČ Praha 5.
            Znovu připomínám, že projekt úprav křižovatky Anděl byl po zprovoznění smíchovského jednosměrného okruhu zpracován jako zóna se zvláštním dopravním režimem, především se zachováním dopravního vztahu ve směru Nádražní ul.,            Lidická ul., Palackého most. Rozhodnutí o dopravním značení prostoru zóny bylo přijato po poradách s dotčenými institucemi hl. města, namátkou uvedu PČR dopravní inspektorát, OD MHMP, Dopravní podnik hl.m. Prahy, tak, aby bylo v souladu s platnou legislativní úpravou. Je pravdou, že již tehdy jsem byl přesvědčen, že pro přerušení cyklotrasy je nutné hledat řešení společně s představiteli této zájmové skupiny, a to byl také smysl mojí Vámi citované poznámky na zasedání ZMČ.
 
S pozdravem 
 
Vojtěch Zapletal

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě