Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
09. 11. 2007
Interpelující:
Mgr. Heda Šupová
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 

 
                                                                                                                     Pan
                                                                                                                     JUDr. Milan Jančík MBA
                                                                                                                     starosta MČ Praha 5
 
 
 
 
 
                Interpelace –Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty
 
 
 
 
Pane starosto,
  vzhledem k rozsáhlé agendě právních zástupců, věcí a sporů zadávaných k řešení externím právním zástupcům Vás žádám, abyste pro zlepšení informovanosti zastupitelů zajistil zpracování kompletního seznamu právních zástupců.
 
 
 Požadovaný seznam bude obsahovat:
         jméno nebo název právního zástupce
         název věci nebo sporu
         přesné finanční náklady na zastupování v dané věci či sporu od jeho zadání až do ukončení nebo do 31.8.2007
         způsob výběru právního zástupce
         pokud nebyl právní zástupce vybrán výběrovým řízením, jaká kritéria byla při nasmlouvání služeb uplatňována
 
 
 
     Děkuji za včasné písemné stanovisko.
 
 
 
V Praze dne 13.9.2007                                                                           Mgr. Heda Šupová

Odpověď:

 
  
V Praze dne 9. listopadu 2007
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
            obdržel jsem Vaši interpelaci ohledně právního zastupování Městské části Praha 5 externisty.
 
            K jednotlivým bodům Vaší interpelace Vám sděluji následující:
 
1.      Jména externích právních zástupců:
JUDr. Kopáčková
JUDr. Stárek
JUDr. Lamprecht
JUDr. Staňková
JUDr. Lamprechtová
Mgr. Lazurová
JUDr. Balcar
Advokátní kancelář – Jansta, Kostka a spol.
 
2.      Název věci nebo sporu: Uvedení externí právní zástupci s výjimkou níže uvedených pracují trvale a řeší případy dle potřeb vedení Městské části Praha 5 či odborů Úřadu městské části Praha 5.
                 Pokud se týká JUDr. Balcara, je s ním sjednána smlouva na zastupování Městské části Praha 5 při řešení zprovoznění komunikace Na pomezí v Praze 5.
Co se týče Advokátní kanceláře Jansta, Kostka a spol., je s touto advokátní kanceláří sjednána smlouva na zastupování Městské části Praha 5 v občanském soudním řízení ve věci žaloby o zaplacení náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě obecního majetku proti žalovanému – společnosti Správa budov Praha, a.s., se sídlem Praha 5, U Kavalírky 514/3, PSČ 150 00, IČ: 265 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 7469 a dále na poskytování rad, rozborů, stanovisek a konzultací v dalších záležitostech souvisejících s řízením výše uvedeným, včetně zastoupení Městské části Praha 5 v souvisejícím trestním řízení vedeném Policií ČR pod ČTS: PSP 4269/OHK-2-2006.
 
3.      Přesné finanční náklady na zastupování: Tato ustanovení smluv s externími právníky není možno zveřejnit, jelikož se jedná o informace, jejichž zveřejnění nebylo druhými stranami smluv povoleno a zveřejnění by bylo v rozporu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, o obchodním tajemstvím.
 
4.      Způsob výběru externích právních zástupců: Jejich výběr je schvalován Radou městské části Praha 5.
 
5.      Viz odpověď na otázku č. 4.
 
  
S pozdravem
 
  
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě