Pracovní skupina pro půdní vestavby

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Pan

JUDr. Milan Jančík, MBA
Starosta MČ Praha 5
 
 
                                                                                                                      V Praze dne 5.9. 2007
 
Interpelace ve věci Pracovní skupiny pro půdní vestavby
 
Vážený pane starosto,
 
Rád bych Vám jako předsedovi stálé Pracovní skupiny pro půdní vestavby (dále pouze PS PV) položil několik otázek týkající se jejího prvního a zatím posledního zasedání, které se konalo 11.7. 2007 v prostorách radnice MČ Praha 5.
1)      Proč jsem nebyl pozván na zasedání této Pracovní skupiny, které jsem právoplatným členem? Respektive jakým způsobem a v jakém časovém předstihu jste mi jako právoplatnému členu poslal pozvánku na 1.zasedání Pracovní skupiny 11.7.2007?
2)      Jakým způsobem a v jakém časovém předstihu jste avizoval schůzi PS PV ostatním členům ( 1.zástupci starosty Ing. Petr u Horákovi, zástupkyni starosty Mgr. Lucii Vávrové, zástupci starosty Bc. Janu Smetanovi, radnímu Aleši Kohoutovi ) a dále také předsedovi protikorupčního a kontrolního výboru a všem zastupitelům?
3)      Jakým jednacím řádem se tato stálá Pracovní skupina vlastně řídí, jaký je její status, jaké jsou její kompetence?
4)      Proč není agenda této Pracovní skupiny součástí agendy Bytového výboru, kam by logicky patřila a zároveň by se zlepšila veřejná kontrola nad majetkem obce?
5)      Proč nejsou zápisy této Pracovní skupiny umisťovány od roku 2003 na webu? Žádám vás o předání, resp. zveřejnění všech zápisů pracovní skupiny z let 2002-2006 v zákonné lhůtě.
6)      Kolik půd bylo konkrétně přiděleno do roku 2006 (místo, stavebník, cena)?
7)      Kolik z těchto přidělených půd bylo po přidělení převedeno na jiného nájemce (seznam původních žadatelů s adresou, a nového stavebníka, stručné důvody převodu)?
8)      Kolik půd v majetku obce je dosud k dispozici k přidělení (místo, popis, odhadovaná cena)?
  
Předem děkuji za kladné vyřízení a odpověď.
 
S pozdravem
 
Bc. Lukáš Budín
Člen zastupitelstva MČ Praha 5
      Lukas.budin@zeleni.cz

Odpověď:

 
 
 
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Věc: Interpelace ve věci Pracovní skupiny pro půdní vestavby
 
Pane kolego,
na Vaši interpelaci odpovídám:
 
1/ Proč jsem nebyl pozván na zasedání této Pracovní skupiny, které jsem právoplatným členem? Respektive jakým způsobem a v jakém časovém předstihu jste mi jako právo-platnému členu poslal pozvánku na 1. zasedání Pracovní skupiny 11.7.2007?
 
Na jednání pracovní skupiny byli jednotliví členové svoláni zapisovatelkou telefonicky a vyzváni k účasti k projednání jednotlivých žádostí. Po několika pokusech se s Vámi spojit, jste nebyl k zastižení.
 
2/ Jakým způsobem a v jakém časovém předstihu jste avizoval schůzi PS PV ostatním členům (1. zástupci starosty Ing. Petru Horákovi, zástupkyni starosty Mgr. Lucii Vávrové, zástupci starosty Bc. Janu Smetanovi, radnímu Aleši Kohoutovi) a dále také předsedovi protikorupčního a kontrolního výboru a všem zastupitelům?
 
Viz bod 1. Členy Pracovní skupiny jmenovala RMČ. Předseda protikorupčního a kontrolního výboru a ostatní zastupitelé nebyli jako členové do Pracovní skupiny jmenováni.
 
3/ Jakým jednacím řádem se tato stálá Pracovní skupina vlastně řídí, jaký je její status, jaké jsou její kompetence?
 
Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem RMČ. Pracovní skupina nemusí mít vlastní jednací řád.
  
4/ Proč není agenda této Pracovní skupiny součástí agendy Bytového výboru, kam byl logicky patřila a zároveň by se zlepšila veřejná kontrola nad majetkem obce?
 
Stavby půdních bytů jsou specifické. Jedná se o investiční výstavbu, hrazenou a prováděnou vybranými fyzickými osobami. Agenda půdních vestaveb je součástí náplně Odboru obchodních aktivit.  Nejedná pouze o úpravy nebo drobné rekonstrukce, jako je tomu u bytů. Z toho důvodu není součástí agendy Bytového výboru.
 
5/ Proč nejsou zápisy této Pracovní skupiny umisťovány od roku 2003 na webu? Žádám vás o předání, resp. zveřejnění všech zápisů pracovní skupiny z let 2002-2006 v zákonné lhůtě.
 
Pracovní skupina pro půdní vestavby je pouze poradním – pracovním orgánem RMČ a veškerá usnesení rady jsou na webu zveřejňovány. Zápisy pracovní skupiny jsou pracovním materiálem rady.
 
6/ Kolik půd bylo konkrétně přiděleno do roku 2006 (místo, stavebník, cena)?
 
Do roku 2006 bylo přiděleno cca 220 půdních prostor pouze fyzickým osobám na vybudování půdních bytů vlastním nákladem s právem odbydlení vložených investičních nákladů na základě znaleckého posudku jako předplacené nájemné. Z toho v rámci privatizace bylo nebo se připravuje prodej cca 99 půdních prostor s jedním nebo více půdními byty. Do kupní ceny jsou započítány uznané neobydlené vložené investice formou Dohody o vyrovnání.
 
7/ Kolik z těchto přidělených půd bylo po přidělení převedeno na jiného nájemce (seznam žadatelů s adresou, a nového stavebníka, stručné důvody převodu)?
 
Přehled všech půdních vestaveb,včetně údajů o změně stavebníků půdních vestaveb, důvodů změny apod. jsou k dispozici u pí Heleny Michálkové, Odbor obchodních aktivit.
 
8/ Kolik půd v majetku obce je dosud k dispozici k přidělení (místo, popis, odhadovaná cena)?
 
K možnému přidělení nových půdních prostor zbývá z majetku obce cca 5 půdních prostor, z toho tři jsou zablokovány soudním sporem. Záměr nabídky k přidělení bude možný až po kladném rozhodnutí soudu. Odhadovaná cena – žádné z těchto půdních prostor nejsou určeny k prodeji.
 
  
S pozdravem
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě