Poradní orgány ZMČ a RMČ Praha 5

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
Ing. Jarmila Svobodová
Interpelovaný:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace
Poradní orgány ZMČ a RMČ Praha 5
4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČ Praha 5

Vážený pane starosto,

Obracím se na Vás s interpelací ve věci poradních orgánů ZMČ a RMČ Praha 5.
V říjnu 2018 proběhla schůzka mezi opozicí a současnou koalicí, jejímž předmětem bylo
obsazení poradních orgánů samosprávy. Koalice snížila oproti minulému volebnímu období
počty členů ve většině poradních orgánů a počty míst určené opozičním stranám jsou
nedostatečné. Toto je v rozporu s klíčovou tezí programu „ Otevřené radnice“, která právě
spočívá v rovné diskusi všech politických subjektů samosprávy. Na této schůzce jste pane
starosto přislíbil, že k 31. 3. 2019 vyhodnotíte práci poradních orgánů a případně přehodnotíte
jejich obsazení.
Poradní orgány této koalice rozhodně nepracují optimálně. Zasedání Finančního výboru,
Komise dopravní, Komise IT bývají často rušena. Komise sociální nemá ani po 6 měsících
činnosti schválený statut Komise.

Prostřednictvím interpelace Vás žádám:

1. Zpracovat analýzu činnosti poradních orgánů samosprávy, kterou jste již přislíbil
k datu 31. 3. 2019.
2. Zdůvodnit nečinnost výše uvedených poradních orgánů.

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.
S pozdravem

Jarmila Svobodová
zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

Vážená paní
Ing. Jarmila Svobodová
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 26. 6. 2019

Odpověď na interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 28.5.2019 – Poradní orgány ZMČ a RMČ Praha 5

Vážená paní zastupitelko,

dovolte mi odpovědět na Vaši interpelaci ve věci vyhodnocení práce poradních orgánů a případného přehodnocení jejich obsazení.

Nejprve mi dovolte rekapitulovat rozhodnutí a domluvy v době ustavení komisí a výborů. Koalice tehdy rozhodla v porovnání s předchozím volebním obdobím o
a) o ustavení některých poradních orgánů jako komise a nikoli výbory (například v oblasti školství nebo podpory podnikání) a
b) o redukci počtu členů některých z těchto orgánů.
Motivací pro tato rozhodnutí bylo zejména očekávání, že početnější orgány budou mít větší problém scházet se v usnášeníschopném počtu, a vědomí, že obsazení komisí je možné řešit pružněji než obsazení výborů (schůze RMČ každý týden proti cca 2 měsícům u ZMČ). Jelikož z toho vyplynulo, že v 7-členných orgánech většinou připadly na 3 opoziční kluby jen 2 místa a jelikož se tím opoziční kluby cítily poškozené, přislíbil jsem vyhodnocení v březnu 2019 a následné uvážení případného rozšíření nebo jinou změnu těchto orgánů.

(Ne)funkčnost některých poradních orgánů
Vzhledem k různým frekvencím jednání jednotlivých poradních orgánů, bylo v březnu jen u některých možné vyvozovat závěry ohledně optimálního počtu členů nebo absencí. K Vámi zmiňovaným orgánům jsou čistě z pohledu docházky tyto poznatky:

Finanční výbor (FV, 7-členný)
Frekvence nastavena zhruba na 2 zasedání měsíčně.
Ke 31.3. z 8 naplánovaných zasedání zrušena 3.
K 23.6. z 13 naplánovaných zasedání zrušena 4, navíc jednou nebyl FV usnášeníschopný.

Komise dopravní (KODO, 9-členná)
Frekvence nastavena zhruba na 1 zasedání měsíčně.
Ke 31.3. z 5 naplánovaných zasedání zrušena 2, a to 10.1. a (náhradní termín za předchozí) 17.1. Navíc byl v březnu pokus o organizaci mimořádného jednání KODO nad návrhem usnesení ke stavbě Radlické radiály, pro krátkou lhůtu (2 dny) se ale nemohl zúčastnit dostatečný počet členů.
K 23.6. z 9 naplánovaných zasedání zrušena 3 (ke 2 uvedeným výše ještě květnové).

Komise informačních technologií (KITE, 7-členná)
Frekvence nastavena zhruba na 1 zasedání měsíčně.
Ke 31.3. ze 4 naplánovaných zasedání 2 zrušena,
K 23.6. ze 7 naplánovaných zasedání 4 zrušena, a to navíc k předešlému 11.4. a (náhradní termín za předchozí) 16.4.

Komise sociální
Nový statut komise sociální čekal dlouho na přijetí z důvodu dlouhodobě rozdílného názoru předsedkyně komise a gesčního radního na jeho podobu. Komise nicméně pracovala tak, že přiměřeně aplikovala statut z předchozího období a činnost tím podle nebyla znatelně ovlivněna. Jako členka této komise víte, že byl vzápětí po této Vaší interpelaci Radou MČ schválen statut Komise sociální dle návrhu gesčního radního, a tak zjednaná náprava.

Orgány nepovažuji za nefunkční. Zrušená zasedání nesouvisejí s docházkou – kromě zasedání naplánovaných v příliš krátkém předstihu – a samo rušení nevypovídá o funkčnosti orgánů. V žádném případě nedochází k opakovanému rušení z důvodu nízké účasti.

Rozšiřování poradních orgánů
Pokud jde o zhodnocení zájmu o účast ve výborech a komisích, konstatuji následující:
– Komise kulturní a ochrany památek: Z důvodu opakovaně vyjádřeného zájmu klubu STAN byla komise k červnovému zasedání rozšířena ze 7 na 9 členů, nyní jsou tudíž v komisi zastoupeny všechny kluby.
– Komise bezpečnostní a protidrogová: Zřízená jako 7-členná, má ale dosud jen 6 členů. Ze 2 míst nabídnutých opozici je obsazené pouze jedno, a to klubem KDU-ČSL. Navzdory jedné trvale prázdné pozici se tato komise sešla na všech 4 plánovaných zasedáních (nastavená cca každé 2 měsíce) a byla vždy usnášeníschopná.

S výjimkou výše zmíněné komise kulturní a ochrany památek jsme v žádném 7-členném poradním orgánu nezaznamenali explicitní zájem klubu bez zástupce o navýšení stavů. Přestože jsou jednání všech orgánů (s výjimkou Komise legislativní a právní) veřejně přístupná, nemám zprávy o tom, že by na zasedání 7-členných orgánů vysílaly kluby „bez zástupce“ své potenciální nominanty se zájmem o danou oblast. Proto koalice další rozšiřování zatím nediskutovala, ačkoli je mu do budoucna dál otevřená.

Analýza činnosti poradních orgánů
Jak jsem uvedl výše, nechal jsem zpracovat aktualizovaný přehled docházky na jednání poradních orgánů ke konci 1. pololetí 2019. Zároveň během července 2019 dostanu zprávy o činnosti všech poradních orgánů od jejich předsedů. Na základě těchto zpráv a docházky bude zpracovaná analýza činnosti poradních orgánů za celé období do 30. 6. 2019 ve formě zprávy, kterou předložím jako zprávu z radnice na 6. zasedání ZMČ Praha 5 (tedy v září 2019).

S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě