pomoc při jednání s OOP MHMP

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
13. 10. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Interpelace

V Praze dne 22.9.2016

Vážený pane starosto,

 

dne 25.4.2016 jsem předal OOP MMP dopis ve kterém je upozorňuji na nezákonnou činnost ĆHS (Českého horolezeckého svazu) v PR Prokopské údolí. Další dopis v této záležitosti obdržel OOP MHMP 21.7:2016, v téže době OOP MHMP Policie ČR předala protokol, vč. fotodokumentace s pachatelem při činu. Protože nezákonná činnost v PR Prokopské údolí na území MČ Praha 5  pokračuje, žádám Vás o pomoc při jednání s OOP MHMP..Následuje výňatek z korespondence. Děkuji.

 

Č.j.: S-MHMP-0323857/2010/OOP-V-259/R-74/Kaf

 

Věc:  Návrh na odnětí výjimky udělené Českému horolezeckému svazu, o.s. k provozování horolezectví ve zvláště chráněných územích – v přírodní rezervaci Prokopské údolí

 

Vážení,

dne 3. 8. 2010 vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako věcně příslušný orgán ochrany přírody rozhodnutí, kterým Českému horolezeckému svazu, o.s., se sídlem Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6, IČ: 00460001 (dále jen „ČHS“) povolil dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) výjimku ze zákazu stanoveného v ustanovení § 34 odst. 1 písm. f) zákona a stanovil  ČHS podmínky udělení souhlasu k provozování horolezecké činnosti na skalách v přírodní rezervaci Divoká Šárka, přírodní rezervaci Prokopské údolí, přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka a v přírodní památce Branické skály.

 

Oznamujeme Vám, že ČHS v lokalitě přírodní rezervace Prokopské údolí dlouhodobě nedodržuje žádnou z podmínek výše uvedeného rozhodnutí, přičemž tato skutečnost je důvodem k odnětí výjimky, a proto Vás žádáme, aby byla výjimka pro lokalitu přírodní rezervace Prokopské údolí odňata.

 

Odůvodnění:

 

Porušení podmínek udělení výjimky spatřujeme v následujícím jednání ČHS:

 

ČHS hrubým způsobem narušil zachovalý komplex přírodní rezervace Prokopské údolí v její jádrové zóně, bez jakéhokoliv povolení či logiky svévolně vytvořil síť cest a kamenných zdí, poškodil povrch chráněného území a vytvořil umělé erozní rýhy v rozsahu stovek metrů.

 

V přilehlé rokli, kde hnízdily sovy, odstranil porost, vynosil kamení a vytvořili zde jakýsi amfiteátr v řádu stovek metrů čtverečných a umělou cestu, kterou začali používat turisté jako oficiální zpevněnou trasu (která zde ovšem nikdy nevedla).

 

Dále způsobil svojí činností, že z biologicky a botanicky zcela zachovalého biotopu vznikl mrtvý „substrát“ o biodiverzitě nula, mikrofauna a mikroflóra rovná se nula. Na místo 37 chráněných druhů živočichů a rostlin (včetně omanů, hořečků a kavylů apod.) zde vysadil golfový trávník, který narušil přirozené prostředí pro chráněné i nechráněné druhy živočichů a rostlin a způsobil tak úmyslné zavlečení nepůvodních druhů do této lokality přírodní rezervace Prokopské údolí. Došlo zde k násilné fragmentaci chráněného území, nezdůvodnitelné a uměle vytvořené ruderální plochy.

 

Poškození území je trvalé, protože se jedná o ekosystém, který se zde vyvíjel přibližně 3-5 tis. let.

 

V činnosti ČHS spatřujeme úmyslné poškození přírodní rezervace Prokopské údolí, přestože v podmínkách udělení výjimky jsou jasně stanovená pravidla, která byla porušena.

 

Dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona lze výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Činnost ČHS ovšem negativně ovlivňuje zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území a zájem ochrany přírody zvláště chráněného území by měl být prioritním nad zájmem na výkonu horolezecké činnosti.

 

Na porušení podmínek udělení výjimky jste již byli opakovaně upozorňování, např. dne 12. 6. 2011, kdy jsme Vás písemně žádali o zrušení výjimky udělené ČHS. Na základě této žádosti jste sice zahájili správní řízení, ale o jeho výsledku jste nás nijak neinformovali. Žádáme Vás současně o vyrozumění, jakým způsobem bylo toto řízení ukončeno, zaslání předmětného rozhodnutí a doložení, jakým způsobem jste v souladu s příslušnými právními předpisy informovali účastníky tohoto řízení a doručili jim výsledné rozhodnutí.

 

Dále máme důvodnou pochybnost, zda jako orgán ochrany přírody naplňujete svojí činností účel, kterému máte sloužit (tj. chránit chráněná území, přírodu, krajinu, živočichy a rostlinstvo) a především účel zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin, v platném znění. Váš odbor je bezpochyby spoluviníkem vzniklé situace, jelikož už v době povolování výjimky jste byli informováni dopisem od ČHS o stavbě cestní sítě.

 

Žádáme Vás o neprodlené odnětí výjimky ČHS a zakázání jakékoliv činnost ČHS na celém území nejen přírodní rezervace Prokopské údolí, ale též na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Dále Vás žádáme o rekultivaci poničeného území (na náklady viníka této situace, tj. ČHS).

 

 

Josef Matoušek – zastupitel

 

Odpověď:

                     

 

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Josef Matoušek

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

Udělení výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a její případné odebrání je plně v kompetenci příslušného krajského úřadu, v tomto případě Oboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se tedy o výkon státní správy na úseku ochrany přírody, kdy jak proces udělení výjimky, tak proces jejího odebrání probíhá formou správního řízení, do kterého nemají orgány samosprávy možnost zasahovat.

V případě, že máte pochybnosti o správnosti postupu příslušného orgánu ochrany přírody, doporučuji Vám postupovat v souladu se správním řádem. Rovněž se můžete obrátit na Českou inspekci životního prostředí.

 

V Praze dne 12. 10. 2016

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě