Pomník Tarase Ševčenka

Datum interpelace:
29. 01. 2010
Datum odpovědi:
15. 03. 2010
Interpelující:
JUDr. Martin Fott, LLM
Interpelovaný:
Michal Šesták

Interpelace:

Martin Fott
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)
                                                    
Michal Šesták
radní MČ Praha 5
(ČSSD)                                                                                   
 
Praha dne 29. 1. 2010
 
Interpelace k okolnostem instalace sochy Tarase Ševčenka (II)
 
Vážený pane radní Šestáku,
 
ve své interpelaci ze dne 11. června 2009 jsem Vás jako radního zodpovědného za kulturu, PR a komunikaci s médii, jakož i pana starostu Jančíka, interpeloval ve věci okolností výstavby sochy ukrajinského básníka Tarase Ševčenka na nám. Kinských v Praze. Jelikož z Vaší strany jsme odpověď neobdržel a odpověděl pouze pan starosta, a rovněž z důvodu nových skutečností, které se objevily, obracím se na Vás opět Vás jako na gestora problematiky kultury a PR na radnici městské části Praha 5.
 
Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy dne 24.11.2009 vydal rozhodnutí, v němž uvedl, že územní souhlas vydaný úřadem městské části Praha 5, na který se pan starosta ve své odpovědi na moji minulou interpelaci odvolává, trpí zásadní právní vadou, kterou nelze opravit, proto je nezbytné ho zrušit, a to s účinky ode dne, kdy byl vydán. Magistrát hlavního města Prahy výslovně označil předmětné opatření za nezákonné a vyzval úřad městské části k odstranění nezákonného stavu do 1 měsíce od doručení sdělení Magistrátu hl. m Prahy.
 
V této souvislosti si dovolím položit Vám následující otázky.
Ztotožňuje se Úřad městské části Praha 5 s právním názorem Magistrátu?
Jak bude městská část dále postupovat při nápravě stavu, který Magistrát hl. m. Prahy označil za protiprávní?
Je možné v zájmu zachování dobrých česko-ukrajinských vztahů namísto odstranění sochy rozhodnout alespoň o jejím přemístění na jiné, vhodnější místo (např. nedaleký park na Petříně?)
Prosím Vás, jakožto radního odpovědného za danou problematiky v Radě městské části Praha 5, o zjištění odpovědí na výše uvedené otázky. Pro upřesnění dodávám, že se netáži na Váš osobní postoj,  ale na způsob řešení ze strany městské části Praha 5.
 
Děkuji Vám.
 
 
S pozdravem
 
Martin Fott
 
 

Odpověď:

V Praze dne 12. 3.2010

 

Věc: Interpelace „Instalace sochy Tarase Ševčenka“

 

 

Vážený pane doktore,

podáním ze dne 29.1.2010 jste zaslal dotaz k okolnostem instalace sochy Tarase Ševčenka“ na pozemku, parc.č.205/2, k.ú.Smíchov, svěřeném MČ Praha 5.

Shora uvedeným podáním sdělujete,  cituji „ stavební odbor Magistrátu hl.m.Prahy dne 24:11.2009 vydal rozhodnutí ….a vyzval úřad městské části k odstranění nezákonného stavu do 1 měsíce..“.

Podle mého zjištění se nejedná o rozhodnutí, ale sdělení – výzvu stavebního odboru  MHMP k odstranění právního nedostatku, čímž je myšleno zrušení územního souhlasu, vydaného stavebním úřadem Prahy 5. Úřad městské části Praha 5 – odbor výstavby, který vydal územní souhlas s provedením základu pod sochu a úpravy pozemku (nikoliv specielně pro sochu Tarase Ševčenka) se se stanoviskem stavebního úřadu MHMP neztotožnil (sdělení stavebního úřadu MČ Praha 5 ze dne 23.12.2009) z těchto důvodů:

          námitka, že stanovisko, vydané OKP MHMP hodnotí „stavbu přípustnou za podmínek“ (požadavek na předložení dokumentace navrhovaných sadových úprav), je ve věci irevelantní, protože sadové úpravy nejsou součástí stavebních prací, k jejichž umístění vydal stavební úřad územní souhlas –  vydané závazné stanovisko OKP MHMP splňuje  tedy účel k vydání územního souhlasu bez podmínek

          rovněž námitku, že územní souhlas byl vydán stavebním úřadem před písemným vydáním závazného stanoviska OKP MHMP již několikrát stavební úřad zdůvodnil (OKP MHMP neměl k umístění sochy na předmětném pozemku při konzultaci žádné námitky, pro vydání závazného stanoviska si vyžádal podle běžného postupu ve svém řízení stanovisko svého poradního orgánu NPÚ, územního pracoviště pro hl.m.Prahu. Protože poradní orgán nevydal ve stanovené lhůtě písemné stanovisko, vydal OKP MHMP písemné závazné stanovisko. Městská část Praha 5, vázána termínem návštěvy nejvyššího představitele Ukrajiny při jeho návštěvě v rámci českého předsednictví EU, vyhověla požadavku zastupitelství Ukrajiny  odhalit sochu ukrajinského básníka za jeho účasti a zahájila proto provedení stavebních prací vč.revitalizace pozemku v průběhu správního řízení, vedeného dotčeným orgánem památkové péče).

Stavební úřad po podrobném a důsledném posouzení věci došel k závěru, že jím vydané opatření- územní souhlas – netrpí zásadní právní vadou a nebyl vydán v rozporu s právními předpisy a nejsou tedy splněny zákonné předpoklady pro postup dle § 156 odst.2 správního řád, k němuž jej vyzval stavební odbor MHMP.

 

K Vaší otázce možnosti přemístění sochy např. do parku na Petříně Vám musím sdělit, že kromě toho, že příslušné pozemky tohoto parku nejsou svěřeny MČ Praha 5, provedení a osazení žulového podstavce a vlastní sochy vč.dopravy  financovala  Ukrajinská ambasáda. 

Pro Vaši informaci ještě uvádím, že umístění pomníku Tarase Ševčenka na nám,Kinských odsouhlasila rada MČ Praha 5.

 

  

S úctou                                                                      

 

 

 

                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě