pomník T. Ševčenka

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
08. 09. 2009
Interpelující:
JUDr. Martin Fott, LLM
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Martin Fott
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)
                                                    
Milan Jančík                         Michal Šesták
starosta MČ Praha 5               radní MČ Praha 5
(ODS)                                    (ČSSD)                                          
 
Praha dne 11. června 2009
 
Interpelace k okolnostem instalace sochy Tarase Ševčenka
 
Vážený pane starosto,
vážený pane radní,
 
v březnu byla na území Prahy 5, na nám. Kinských, postavena a slavnostně odhalena socha ukrajinského básníka Tarase Ševčenka. Podle otevřených zdrojů (např. Lidové noviny 10. června 2009) byla socha postavena a odhalena dříve, než se k jejímu umístění vyjádřily orgány památkové péče. Podle stejných zdrojů se na Praze 6 obdobný projekt neuskutečnil z důvodu porušení obecně závazných předpisů při stavbě sochy, která byla stavěna tzv. na černo bez stavebního povolení, a rovněž vzhledem k odporu ze strany tamní veřejnosti.
 
Dovolte mi se v této souvislosti otázat, jaká je Vaše odpověď na následující skutečnosti:
1.       Vztahuje se i na městskou část Praha 5 stanovisko Ministerstva kultury, podle kterého dodatečné nebo následné stanovisko památkový zákon nezná, a tudíž bylo odhalení sochy předmětného ukrajinského básníka protiprávní?
2.       Zvážili jste při realizaci projektu možný dopad na reputaci městské části Praha 5 vzhledem k tomu, že došlo k dřívějšímu pokusu realizovat stavbu protiprávně, tzv. na černo, na území Prahy 6?
3.       Rada MČ Prahy 5 si nechává vypracovat celou řadu průzkumů veřejného mínění, z nichž řada s činností radnice vůbec nesouvisí.. Byl proveden průzkum i k otázce, zda si občané Prahy 5 přejí instalaci sochy Tarase Ševčenka na nám. Kinských? Pokud ano, předložte, prosím, zadání i výsledky průzkumu. Pokud ne, uveďte, prosím, jakým způsobem jste si ověřili podporu tomuto projektu u veřejnosti Prahy 5.
 
 
S úctou
 
Martin Fott

Odpověď:

Věc: Interpelace „Instalace sochy Tarase Ševčenka“
 
Vážený pane doktore,
socha ukrajinského básníka Tarase Ševčenka byla umístěna na pozemku parc.č.205/2, k.ú.Smíchov, který je vlastnictvím hl.m.Prahy se svěřenou správou nemovitosti MČ Praha 5, v části zeleně při tramvajové zastávce na okraji nám. Kinských. Samotná socha je dílem Ukrajinské iniciativy v České republice, městská část Praha 5 se podílela na vybudování základu pod sochu a v souvislosti s tím byla zároveň provedena i revitalizace pozemku v prostoru kolem sochy (vydláždění dosavadní chodci vyšlapané cesty v trávníku, umožňující přístup k zastávce autobusu).
 
Zdejší odbor výstavby jako příslušný stavební úřad charakterizoval sochu jako umělecké dílo, nikoli tedy stavbu a prováděné úpravy v souvislosti s jejím umístěním jako drobné terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a k jejichž umístění a provedení postačí vydání územního souhlasu (§ 96 odst.1 zák.č.183/2006 Sb. – stavební zákon).
Záměr umístění sochy na shora uvedeném pozemku byl s dotčeným orgánem památkové péče odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP konzultován na základě žádosti, podané oprávněnou osobou dne 3. 3.2009 a doplněnou na základě výzvy podáním ze dne 13.3.2009. Dotčený orgán (MHMP OKP) požádal dne 18. 3.2009 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m.Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu. Protože v zákonné stanovené lhůtě písemné vyjádření neobdržel, vydal v souladu s § 14 odst.6 zákona č.20/1987 Sb. – zákon o státní památkové péči - závazné stanovisko č.j.:S-MHMP 220270/2009/Tům (nikoli tedy dodatečné nebo následné)
Pro odhalení pomníku T.Ševčenka byla MČ Praha 5 vázána termínem návštěvy nejvyššího představitele Ukrajiny při jeho návštěvě v ČR v rámci českého předsednictví EU. Hl.m.Praha a MČ Praha 5 chtěly vyhovět požadavku zástupců Ukrajiny a odhalit sochu ukrajinského básníka za jeho účasti. Z důvodu krátkosti termínu byly navrhované práce a odhalení sochy provedeny v průběhu správního řízení, vedeného dotčeným orgánem památkové péče na základě konzultace a stanoviska, že výběr lokality pro umístění památníku v dotčené lokalitě nenarušuje charakter památkové zóny Smíchov. V žádném případě tedy nelze považovat umístění a odhalení sochy ukrajinského básníka za „protiprávní“. Rovněž jakýkoliv průběh či pokus tzv. stavebního povolování a realizace na Praze 6, jak v interpelaci zmiňujete, nemůže mít negativní „dopad na reputaci“ městské části Praha 5.          
 
  
S úctou                                                                     
 
 

                                  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě